20 januari 2018

PvdA Raadsvragen Zwerfvuil in de Maandereng

Op 13 januari is de PvdA Ede in de Maandereng op bezoek geweest en heeft daar verschillende bewoners gesproken over de positieve en minder positieve punten van de wijk. Verschillende malen hebben bewoners hun zorgen uitgesproken over het zwerfvuil langs de fietsroute. Hieronder de raadsvragen die we hierover hebben ingediend;

Schriftelijke vragen van het raadslid Karin Bijl, behorend tot de fractie van de Partij van de Arbeid (PvdA), ingevolge artikel 43 van het Reglement van Orde van de Gemeenteraad Ede.

Onderwerp: Beheer openbare ruimte Maandereng

Zaterdag 13 januari jl. hebben we een zeer sociale wijk gezien met veel zorg en aandacht voor elkaar. De fractie van de Partij van de Arbeid heeft naar aanleiding van haar canvasactie in de wijk Maandereng nog wel vragen over het beheer van de openbare ruimte en dan met name het zwerfvuil langs de snelfietsroute tussen de kenniscampus en winkelcentrum de Stadspoort.

In de struiken en langs het fietspad is een grote hoeveelheid blikjes, sap pakjes, chipszakjes en dergelijke aangetroffen. Met name scholieren die in de pauze de Stadspoort bezoeken lijken hiervoor verantwoordelijk te zijn. Door meerdere buurtbewoners is aangegeven dat de gemeente reeds eerder beloofd heeft dit aan te pakken. De buurt geeft aan hier nog onvoldoende resultaat van te zien en communicatie te missen over wat de gemeente hieraan doet. Ons valt tevens op dat de beplanting ook niet erg toegankelijk is voor opruim-acties.

Daarom de volgende vragen aan het college:

  1. Welke maatregelen zijn er genomen en kan het college toezeggen zodat het zwerfvuil langs deze route zoveel mogelijk wordt beperkt?
  2. Welke communicatie vindt er met de buurt/omwonenden plaats over het beheer van de openbare ruimte?
  3. Is het college bereidt te onderzoeken of het plaatsen van blikvangers een toegevoegde waarde kan hebben langs deze route?

Wij willen u verzoeken om deze vragen binnen de gestelde termijn van 30 dagen te beantwoorden.

Karin Bijl, Raadslid PvdA