Door Harry van Huijstee op 23 augustus 2018

Vragen over invulling J.W. Friso kazerne

Op 23 november 2017 heeft de raad het World Art Center naar de prullenbak verwezen en college opdracht gegeven een nieuwe invulling te bedenken, althans een procesvoorstel te doen. het College opdracht te geven een procesvoorstel te doen waarbij de gemeenteraad tot nieuwe kaders kan komen voor de gewenste invulling van de Frisokazerne.Zie ook bijlage.

In het raadsvoorstel ( bijlage raadstukken, pagina 4)  kun je ook lezen:

4. Breakoptie

De beoogde ruimte voor het World Art Center in de Frisokazerne wordt momenteel al verhuurd. In de huidige huurovereenkomsten is al rekening gehouden met de eventuele komst van een World Art Center. Er is een break optie opgenomen, waarbij eenmalig alleen met ingang van 1 april 2019 de huurovereenkomst beëindigd kan worden met een opzegtermijn van 6 maanden. Risico is dat als er opgezegd moet worden (uiterlijk voor 1 oktober 2018) het concept van het World Art Center nog niet volledig is uitgewerkt. De huurovereenkomsten lopen bij geen opzegging door tot november 2021 en april 2022.

Dit betekent dat als de huur niet formeel wordt opgezegd er tot 2022 niets verandert, althans er geen dwangmiddel is. Het college zou er goed aan doen de optie in werking te stellen en een nieuwe tijdelijke afspraak over de huur te maken zodat een plan wat uitgewerkt wordt ook nog voor 2022 uitgevoerd kan worden.

De plannen voor de ongeveer 1/3 van de Friso kazerne, die nu door onder andere WFC development gebruikt worden, waren altijd om er een publieke toegankelijke , culturele invulling aan te geven.

Daarom de volgende vragen:

1. Wanneer kan de raad het procesvoordeel waarom op 23 november 2017 gevraagd is tegemoet zien?
2. Is het college nog steeds van plan om de ongeveer 1/3 van de Friso kazerne die nu door onder andere WFC development gebruikt worden, een publieke toegankelijke , culturele invulling te geven?
3. Om alle mogelijke invullingen open te houden is het noodzakelijk de huur van de food bedrijven voor 1 oktober op te zeggen, de zogenaamde break optie, is het college het hiermee eens?
4. Indien de break optie niet gebruikt wordt hoe denkthet college dan invulling te geven aan het proces om de Friso kazerne een passende bestemming te geven.
bijlagen:
raadsbesluit: besluit 23-11-2017
Harry van Huijstee

Harry van Huijstee

Naam: Harry van Huijstee Leeftijd: 57 jaar Dagelijks leven: Ik was van begin 2017 tot half mei wethouder in onze mooie gemeente. Omdat we bij de gemeenteraadsverkiezing van maart 2018 slechts één zetel verwierven ben ik nu weer Raadslid. Thuissituatie: Ik woon samen met Elisabeth in Kernhem. Hobby’s: Lezen, tuinieren, wandelen met Nikki ( onze hond) Mooiste plek

Meer over Harry van Huijstee