Door Karin Bijl op 29 juni 2018

Bijdrage programmarekening 2017

Vanavond is in de oordeelsvormende vergadering gesproken over de programmarekening 2017. Hieronder onze bijdrage:

De programmarekening 2017 is een duidelijke en prima leesbare verantwoording over 2017. Ede staat er nog steeds goed voor.  Een positief resultaat over 2017 en het weerstandsvermogen is voldoende.
Vorig jaar stelde de PvdA dat we er te sterk voor stonden en pleitten we om het teveel aan geld aan de bewoners tegoed te laten komen in plaats van alsmaar verder op te potten. Het is mooi om te lezen dat dat gelukt is.

Kijken we terug naar wat er is gedaan en bereikt dan is een belangrijk instrument in de programmarekening het benoemen van indicatoren en streefwaarden op verschillende speerpunten. We zien dat veel van deze indicatoren niet voorzien zijn van streefwaarden en actuele meetwaarden. Hiermee verliezen de indicatoren hun meerwaarde, dat is jammer. We verzoeken het college te streven naar een zo volledig mogelijke invulling van de indicatoren, streefwaarden en meetwaarden en daar waar gebleken is dat meting niet mogelijk of onwenselijk is voor te stellen de indicatoren te laten vervallen.

Tot zover de techniek, kijkend naar de inhoud wil ik een paar resultaten expliciet benoemen;

Maatschappelijke voorzieningen

Er is geïnvesteerd in de maatschappelijke voorzieningen, belangrijke voorzieningen als onderwijs, sport en cultuur die zorgen voor verbinding en samen zijn.  De onderwijshuisvesting behoeft daarbij wat ons betreft wel aandacht, binnenklimaat en duurzaamheid staan nog op een laag niveau. Te laag wanneer je kijkt naar onze ambitie.

Ondersteuning

Een van de belangrijkste financiële zorgpunten lijkt zich voor te doen op het sociaal domein. In het kader van de decentralisaties in het sociaal domein zijn de afgelopen bestuursperiode in Ede duidelijke keuzes gemaakt voor maatwerk en het individu. In de loop van 2017 zijn de gevolgen van de decentralisaties ook financieel duidelijker geworden. Te verwachten was en dat blijkt nu ook dat de kosten van zorg toenemen; onder andere op bewindvoering, de collectieve zorgverzekering, jeugd- en WMO zorg. PvdA Ede wil graag onderstrepen dat we vooral tevreden mogen zijn dat we zoveel zorg hebben kunnen bieden. Laten we samen de uitdaging aangaan – uiteraard zo efficiënt mogelijk- om deze zorg in stand te houden en duurzaam te blijven bekostigen.

Want wij blijven ervan overtuigd dat iedereen mee moet kunnen blijven doen.

Daarom zijn we ook heel erg blij dat op het gebied van inclusie het afgelopen jaar belangrijke stappen zijn gezet. De inclusie agenda zal dit jaar verder worden ingevuld. Ook discriminatie moet beter bespreekbaar worden zodat ook de juiste maatregelen hiertegen kunnen worden getroffen.  Ontzettend belangrijke onderwerpen en we zijn blij dat de middelen hiervoor in een resultaatbestemming worden geborgd.

Food

Verontrustend vinden wij het om te lezen dat in het speerpunt food genoemd wordt dat een van de indicatoren : het percentage jeugd met overgewicht is toegenomen. Ondanks de inzet van veel projecten en initiatieven. Zijn deze middelen dan wel effectief? Of is dankzij deze inzet de groei beperkt gebleken? Ik hoor graag de reactie van de wethouder.

Over de onafhankelijke client ondersteuning, ik lees dat gekoppeld aan het besluit over de positionering van de sociale teams de gemeente beslist welk beleid ze wil voeren omtrent onafhankelijke cliëntondersteuning. PvdA vindt de onafhankelijke ondersteuning essentieel voor een goede zorg en het duurt wel erg lang, te lang, voor hier duidelijkheid over is. We verzoeken het college dit snel op te pakken.

Ruimtelijke ordening

Een fijne en passende woning is voor iedereen belangrijk. Daarom zijn we meer dan tevreden met de start van de bouw van maar liefst 1434 woningen in 2017 maar in het bijzonder met de voortgang van het het project 200+200 om versneld 400 sociale huurwoningen toe te voegen. Laten we dit tempo proberen vol te houden.

Karin Bijl

Karin Bijl

Naam: Karin Bijl Leeftijd: 45 jaar Dagelijks leven: Ik ben sinds december 2017 raadslid en was tot april 2018 fractievoorzitter. In de nieuwe Raad weer fractievolger. De onderwerpen waar ik afgelopen jaar woordvoerder van ben geweest zijn onder andere; Wonen, Duurzaamheid en Beheer Openbare Ruimte. Ik heb een brede kennis en interesse in onderwerpen die op de gemeentelijke agenda

Meer over Karin Bijl