Door Henk Buikema op 7 januari 2017

Kwartaalverslag fractie PvdA Ede september – december 2016

Omdat het 3e kwartaal relatief weinig nieuws bevatte door het zomerreces, nu het 3e verslag, deze gaat echter dus grotendeels over het 4e kwartaal. In dit verslag zal er regelmatig verwezen worden naar verslagen die al op de website staan. Iedere week zetten we vanuit de fractie een bijdrage die op dat moment aandacht verdient.

In dit verslag een aantal zaken die ons hebben bezig gehouden in het afgelopen kwartaal;

In september werd duidelijk dat we als gemeente Ede geen AZC ’s hoeven in te richten. In september heeft Rasit daar een duidelijke bijdrage over gehouden in de raad. Zie ook website PvdA :

21 september: “zonder-dogmas-solidair-in-opvang-ontheemden

In het afgelopen kwartaal is er ook hard gewerkt aan de Edese inclusie agenda. Mede op ons initiatief aan het begin van dit jaar is er nu een “Denktank” geformeerd waar een paar raadsleden in zitten, waaronder Henk Buikema namens de PvdA. Voorlopig spitst de Edese inclusieagenda zich toe op onderwijs, werk, toegankelijkheid van met name gebouwen en openbare ruimte, cultuur  en wonen. De inclusieagenda beoogt dat iedereen in Ede in alles  mee kan doen. Er zijn een aantal bijeenkomsten rond de ontwikkeling van deze inclusieagenda bezocht door fractieleden.

Begin volgend jaar wordt de voorlopige Edese inclusie agenda aan de raad voorgesteld.

Rond de ontwikkelingen van Permar hebben we ook een avond voor de medewerkers van Permar en onze leden georganiseerd. Tijdens deze avond was John Kerstens onze gast en ging hij in gesprek met de zaal.

18 november: “Pvda pal voor passend werk”.

Over Permar zullen we het komend jaar nog genoeg horen in verband met de afbouw en het einde van Permar op 31 december 2017.

Er is in november een oordeelsvormende vergadering geweest over het Integrale Huisvestings Plan Onderwijs. De huisvesting van het onderwijs blijft een taak van de gemeente. Het onderhoud en schoonmaak enz. valt nu onder de verantwoordelijkheid van de scholen. Nieuwbouw of renovatie is een taak voor de gemeente. Het plan dat nu voor ons ligt bevat een lange termijn planning voor nieuwbouw. De PvdA pleit vooral dat de functie van de school in de buurt nadrukkelijk naar voren komt en verder dat er voldoende aandacht is voor de ontwikkelingen rond Integrale Kind Centra. In januari vallen hierover besluiten.

Ook is er de nodige aandacht geweest binnen de fractie voor het sociaal domein:  de WMO (eigen bijdrage)  en de ontwikkelingen rond de huishoudelijke hulp, armoedebeleid rond kinderen, het mantelzorgbeleid en  Permar. Ook hier staan op de website uitvoerige verhalen:

17 september: “Huishoudelijke hulp Ede verandert: wat wij ervan vinden”.

11 november: “Minimabeleid in Ede sterk verbeterd”.

25 november: “Mantelzorg: een keuze? Je zorgt gewoon..”.

8 december: “Hulp bij schulden, hoe eerder hoe beter!

Voorts heeft Rasit zich in het debat rond de structuurvisie Ede Centrum een aantal malen nadrukkelijk uitgesproken over hoe het centrum is ingericht en hoe het zou moeten. De verbinding tussen bijvoorbeeld het Bospoortgebied en het centrum kan veel beter. Maar ook ligt Cultura met haar rug naar het centrum.

Verder is er ook door Ria hard meegewerkt aan de totstandkoming van een sociale monitor.

 

De fractie is vertegenwoordigd geweest bij een aantal activiteiten:

 • Buurtspraak Veldhuizen
 • Opschoondagen in de natuur
 • Raadsbezoek Almelo
 • Bezoek bij Sabiel
 • Ontmoeting met statushouders
 • Bezoek schuldhulpverlening
 • Humanitas over schuldhulpverlening
 • Regiotaxi
 • Gewestelijke bijeenkomst
 • “Deel je droom”
 • SBE

Verder heeft de fractie  raadvragen ingediend over bestrijding armoede onder kinderen en over de invoering van de Valleihopper op 1 januari.

 

Verder hebben we nog een middag belegd in de Marokkaanse moskee met Marith Volp, 2e kamerlid PvdA, over de WMO en langdurige zorg.

 

Opvallend zijn de wisselingen en veranderingen binnen de fractie.

Allereerst heeft Milona Hovestad haar werkzaamheden als fractie assistent met ingang van oktober beëindigd. Jammer voor ons, want Milona maakte voortreffelijke verslagen van onze fractiebijeenkomsten. In eerste instantie leken we een snelle opvolgster te hebben, maar na een nadere verkenning van het werk, zag ze er toch vanaf.

Inmiddels hebben we een nieuwe fractie assistent die vanaf januari de taken op zich wil nemen. Linda Troost zal vanaf januari officieel onze fractie assistent zijn.

En wat ons als fractie natuurlijk ook heeft bezig gehouden is het vertrek van Marije.

Binnen de fractie is er overleg geweest en is de keuze voor Harry als haar opvolgster unaniem geweest. Misschien toch even voor alle duidelijkheid: de fractie behoort in dit soort zaken een voordracht aan de gemeenteraad te doen en het is dan ook de fractie die hierover beslist. Binnen de fractie hebben we de afweging gemaakt of we een geschikte kandidaat binnen de fractie hebben, of dat we verder moesten zoeken. Als fractie zijn we tot de conclusie gekomen dat er binnen de fractie voldoende deskundigheid en ervaring is om de wethouders functie over te nemen. Op de website heeft hierover ook het nodige gestaan.

Begin januari hopen we ook de nieuwe fractievoorzitter te kunnen presenteren.

Rest mij allen een goed 2017 toe te wensen en dat we een steengoede campagne mogen voeren voor de 2e Kamerverkiezingen en dat we daarna gewoon doorgaan met campagnevoeren tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

 

Vriendelijke groet,

Henk Buikema,

Fractiesecretaris PvdA Ede

Henk Buikema

Henk Buikema

1 Naam: Henk Buikema 2 Leeftijd: geb. jaar: 1955 3 Dagelijks leven: Al meer dan 30 jaar ben ik met heel veel plezier werkzaam in het Middelbaar Beroepsonderwijs in Apeldoorn. Ik geef o.a. Maatschappijleer, lessen over Jeugdzorg en stagedocent in jeugdzorg en kinderopvang. 4 Thuissituatie: Getrouwd met Els, vader van 2 dochters, 1 zoon, 1schoonzoon

Meer over Henk Buikema