Door op 3 juli 2014

Algemene beschouwing 3 juli 2014

Voorzitter,

Dit college maakt een voortvarende start, het is goed dat nu, net voor de zomervakantie, de meerjarenbeleidsvisie er ligt. Want er is veel te doen, en er moeten belangrijke keuzes gemaakt worden.

Het belangrijkste speerpunt van de PvdA is stimuleren van de werkgelegenheid, immers de belangrijkste pijler onder de bestaanszekerheid van mensen. Dus moeten we de uitdaging aan gaan om het Edese aandeel in de meer dan 600.000 werklozen in ons land terug te dringen. Niemand uitsluitend pleiten wij voor extra aandacht voor jeugdwerkloosheid. Zowel onder jongeren zonder als met startkwalificatie

De overheveling van een groot aantal zorgtaken en het bijbehorende aanzienlijke budget van de rijksoverheid naar onze gemeente biedt kansen om de aanwezige gemeenschapszin in Ede te bevorderen en op de goede manier in te zetten . Zorg dichtbij mensen organiseren, met als doel maatwerk, vraagt veel inzet van alle betrokkenen om deze kanteling tot een succes te maken. Voor het creëren van draagvlak is een goed doordacht communicatietraject een absolute voorwaarde.

De PvdA benadrukt dat passende woonruimte nog steeds voor veel mensen een utopie is. De koopmarkt lijkt zich te herstellen, maar in de huurdersmarkt, met de wachtlijsten, zit nog te weinig beweging, wat om actie vraagt.

Ede bruist steeds meer. Dat is plezierig voor de inwoners. Naast een goed vestigingsklimaat, goede voorzieningen en onze mooie natuur zijn evenementen en een bruisend centrum van belang om nieuwe bedrijven en dus werkgelegenheid naar onze gemeente te halen. Blijven stimuleren dus.

Om de begroting van de Gemeente Ede sluitend te houden zijn forse bezuinigingen nodig. Daarvoor zijn in de meer-jaren-beleidsvisie voorstellen gedaan. Uitgangspunt van de PvdA hierbij is kiezen voor maatregelen die bij een aantrekkende economie simpel weer naar het gewenste niveau opgeschaald kunnen worden. Onze eerste keus is dan bezuinigen op stenen: Met oog voor maatwerk en een vaste ondergrens aan het serviceniveau moeten we keuzes maken welk vastgoed door meer gebruikers gedeeld kan worden, en waar meer inzet van onze Edese burgers kan en moet worden gevraagd. Dit proces vereist zorgvuldig overleg en nauwe samenwerking met stakeholders en burgers. Daarom is het goed dat we nog dit najaar starten met een Ede-breed participatietraject.

Als PvdA zullen wij mogelijke bezuinigingen op de gebieden Jeugd, onderwijs, leerplicht, nuldelijn, wijkwerk en dagbesteding met argusogen volgen. Deze onderwerpen raken snel de meest kwetsbare mensen in onze maatschappij. Mensen die niet zo gemakkelijk voor zich zelf opkomen, de weg naar ondersteuning niet altijd vinden. Wij pleiten er voor deze beleidsterreinen zoveel mogelijk te ontzien. In dit kader vragen we ook nadrukkelijk aandacht voor schuldhulpverlening. De gevolgen van de crisis werken daar nog volop in door en de vraag is of er wel voldoende menskracht is om mensen snel te helpen, ook om erger te voorkomen. Ook baart de financiering van restschulden via de stadsbank ons zorgen. Wij pleiten ervoor die niet via de stadsbank met extreem hoge rentepercentages te regelen.

In de voorstellen is een op het oog simpel te realiseren en ook aanzienlijke bezuiniging op het programma Openbare Ruimte opgenomen. De PvdA is van mening dat de gemeente verantwoordelijk blijft voor de basis voorzieningen op buurt/wijkniveau niveau. Een basisniveau dat verpaupering tegengaat en de sociale infrastructuur bevordert, om te voorkomen dat het welzijn van burgers in een neerwaartse spiraal komt, met alle negatieve gevolgen van dien. Geen enkele wijk of buurt is hetzelfde. Een uniforme aanpak werkt volgens de PvdA niet, maatwerk is ook hier de doelstelling. Als moderne gemeente moet ook Ede daarbij ruimte durven te geven een meedenkende en meebeslissende bevolking.

Werk is het belangrijkste speerpunt. En een goede opleiding is onlosmakelijk verbonden met werk vinden en werk houden. Verbinding en uitwisseling tussen werkgevers, overheid, organisaties en onderwijsinstellingen is nodig om vakmensen voor de juiste beroepen op te leiden, stageplaatsen te garanderen, talentontwikkeling blijvend te stimuleren en op allerlei manieren praktijkervaring mogelijk te maken. Mooi voorbeeld: afgelopen zaterdag, 28 juni, hadden bewoner en bezoeker een ruime keuze uit bruisende activiteiten in Ede. Cultura opende haar deuren voor Cultura live met non-stop muziek, theater, musical en dans. Rondom De Velder presenteerde o.a. Beyond Basic haar dansaanbod tijdens de goed bezochte open dag in Veldhuizen. En in de De Kei hield Novae Popschool Ede muziekfestival Pop in Uitvoering met proeflessen en workshops. Opvallend en positief hierbij was de medewerking van ROC A12-studenten die een media opleiding volgen. Een voorbeeld van de samenwerking die Ede nodig heeft.

Duidelijk. Ook de PvdA ziet de noodzaak van bezuinigen en zonder taboes moet alles bespreekbaar zijn. In de veranderende rol van de overheid ziet de PvdA kansen voor het betrekken van bedrijven, organisaties en burgers bij beleid en uitvoering en vergroten van draagvlak voor alle maatregelen. Maar de PvdA houdt vast aan haar standpunt dat zeker de gemeentelijke overheid pal moet staan voor het welzijn en de welvaart van haar inwoners. Waar nodig leefbaarheid vergroten, verpaupering voorkomen en voor iedereen toegang tot zorg, sport en spel garanderen. En waar bezuinigen tot onaanvaardbare achteruitgang van welzijn leidt, zal de PvdA blijven strijden voor ingrijpen en bijsturen.