Door op 30 oktober 2014

Algemene beschouwing begroting 2015

De PvdA nam 60 jaar geleden met ‘vadertje Drees’ verantwoordelijkheid voor ons huis van de sociale zekerheid. Een huis waar we trots op zijn. Dit huis moet gemoderniseerd worden. De gemeente neemt taken van het Rijk over. De PvdA toetst de veranderingen aan 3 belangrijke sociaaldemocratische waarden, bestaanszekerheid, goed werk en sociale verbinding.
De zorg in Ede verandert en wordt eenvoudiger. Neem de jeugdzorg. Eén regisseur werkt voor één gezin. De PvdA wil dat in de wijken, vlakbij het gezin, opvang voor jongeren beschikbaar komt. Uitplaatsing slechts bij hoge uitzondering. Zorg wordt maatwerk. Een rolstoel op maat als je die nodig hebt.  Maar in de zorg vragen we ook meer inzet en eigen bijdrage van de mensen. Hoewel er op het laatste moment extra geld voor huishoudelijke hulp beschikbaar is gekomen, zullen steeds meer mensen deze hulp zelf moeten gaan betalen. Maar natuurlijk staat de PvdA ervoor dat mensen die dit niet zelf kunnen betalen, door de gemeente worden ondersteund. De PvdA staat voor de minima en pleit voor een sociaal raadsman.
Werk in Ede is van groot belang. In Ede zijn 1.000 jongeren werkloos. Dat is niet aanvaardbaar. Jongeren mogen niet doelloos thuis zitten. De gemeente moet hierin actie ondernemen. Een Jongerenloket zou een belangrijke stap zijn. De PvdA wil dat er gerichte maatregelen tegen jeugdwerkloosheid komen.
Daarom is het belangrijk dat de Edese economie sterk is. Projecten als het World Food Centre zorgen voor werkgelegenheid in Ede en omstreken: meer dan 1000 arbeidsplaatsen. De vestiging van de Fietser op het ENKA terrein, de ontwikkelingen rondom de Veluwse Poort en het station zorgen ook voor werk. De PvdA staat achter deze ontwikkelingen voor een sterke economie.
In het kader van werk zijn wij van plan volgende week 2 moties in te dienen: om meer werkgelegenheid naar onze industrie terreinen te halen en om werken vanuit de Wet Werk en Bijstand te ondersteunen.

De verbinding is de 3e sociaal – democratische waarde. De PvdA ondersteunt het participatie project “mEde maken”. Dit project is een kans om de burger te betrekken bij belangrijke beslissingen voor Ede. De PvdA juicht het toe dat Ede het lef heeft met een moderne bestuursstijl de eigen bevolking te laten kiezen. We vertrouwen dat inwoners tot verantwoorde keuzes komen.
Ede is niet alleen in 2014 hoofdstad van de smaak, maar ontwikkelt zich tot DE hoofdstad van de smaak en maakt naam met tal van evenementen. Ede bruist steeds meer op haar eigen Edese manier. Zo was de laatste Heideweek een mooi succes in aanloop naar haar 80-jarig jubileum in 2015. Mogelijk een goede aanleiding om eens beter te onderzoeken of de gemeente dit evenement extra kan steunen. Niet vanuit nieuw beleid, maar vanuit herschikking van bestaande budgetten. De PvdA ziet hier kansen om de diverse wijken en alle bevolkingsgroepen meer bij de Heideweek te betrekken.
In 2015 verschijnt de Woonvisie voor Ede. Wonen is lang beschouwd als vastgoed met een opbrengst, de PvdA ziet wonen als duurzaam maatschappelijk goed. De PvdA vraagt aandacht voor de bouwkosten, de woningcorporatie en de relatie tussen woonconsument en de bouwer. We staan hierbij op scherp omdat uit onderzoek van de Tweede Kamer is gebleken dat de kosten van de bouw stegen zonder dat de kwaliteit van de woning noemenswaardig is verbeterd. Dat moet anders.
Voor sociale duurzaamheid moeten onze nieuwe wijken gemêleerd zijn, voorzien van kleinschalige voorzieningen. Boter, kaas en eieren winkels, met liefst producten uit onze eigen streek. Met buurthuizen als kloppend hart van elke wijk. Met de veranderingen in de zorg worden buurthuizen nog belangrijker in de wijken. Mogelijk bieden ze ook onderdak aan zelforganisaties, zijn een uitvalbasis voor zorgverleners en een steunpunt voor de mantelzorg.

Mantelzorgers en vrijwilligers wil ik hier een pluim geven; zij doen letterlijk en figuurlijk onbetaalbaar werk voor onze maatschappij. Daar gaan we meer van vragen, dus zij verdienen waardering maar ook goede ondersteuning!
De afgelopen maanden zagen we dat de wereld op veel plaatsen in brand staat. De gemeente kan dat niet oplossen. De PvdA vindt wel dat we ons steentje kunnen bijdragen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat statushouders in Ede goede huisvesting krijgen. En als de huisvesting geregeld is, moeten we er samen met Vluchtelingenwerk voor zorgen dat vluchtelingen in Ede volledig meedoen aan de samenleving. Daarnaast vraagt de PvdA aandacht voor de tijdelijke huisvesting voor asielzoekers. Onze gemeente, met leegstaande kazernes en andere geschikte gebouwen, moet samen met het COA de mogelijkheden onderzoeken.
Tot slot nog iets heel anders. De PvdA wil de hondenbelasting enkel aanwenden waarvoor ze bedoeld is, namelijk voorzieningen voor honden. Wij stellen voor om bij de afwegingen over nieuw beleid bij de volgende perspectief nota ook het kostendekkend maken van deze belasting betrekken. Daartoe zullen we volgende week een motie indienen.

Het moge duidelijk zijn: de Partij van de Arbeid zal zich blijven inzetten voor haar speerpunten: Solidariteit, Werk als top prioriteit, zorg goed en dichtbij de mensen, en dat alles verbonden in een bruisend Ede.