7 mei 2015

Ambtsgebed als opening Edese raadsvergadering verleden tijd. Wel vooraf gelegenheid een gebed bij te wonen.

Via de media was er veel aandacht voor: het initiatiefvoorstel van de VVD om het ambtsgebed als opening van de vergaderingen van de Edese gemeenteraad af te schaffen.

De voor- en tegenstanders van het gebed roerden zich nadrukkelijk en waren verdeeld over zowel de coalitiepartners in het College als over de oppositie. De stemming daarover op 16 april eindigde door gedwongen verblijf in het buitenland van D66 fractieleider Sina Salim in een gelijkspel. Dus moest de stemming over gedaan worden op 30 april jl.

Onze PvdA fractievoorzitter Harry van Huijstee pleitte tijdens het debat over het ambtsgebed met veel overtuiging voor afschaffing ervan. Vooral omdat het gebed tijdens de vergadering namens alle aanwezigen in de raadszaal wordt uitgesproken en zeker niet alle raadsleden de christelijke levensovertuiging onderschrijven. Maar de daaropvolgende weken verhardde de sfeer in de gemeenteraad door de tegengestelde meningen. Onplezierig en onwenselijk. Daarom hebben we met een aantal partijen tot vlak voor de vergadering samen geprobeerd een voor alle betrokkenen aanvaardbaar compromis te bereiken. En dat is gelukt. Op 30 april heeft Harry namens de PvdA, CDA, Christen Unie en Gemeentebelangen een amendement ingediend om de tekst van het initiatiefvoorstel van de VVD als volgt aan te passen:

“Artikel 19 van het regelement van orde voor de gemeenteraad als volgt te wijzigen: Voorafgaand aan de vergadering kan de voorzitter het volgende ambtsgebed uitspreken of doen uitspreken”.

Dit leidde deels tot verrassing en natuurlijk tot vragen. Hierop legde Harry kort en duidelijk uit dat deze oplossing volgens de vier betrokken fracties het meest recht doet aan de hele Edese bevolking, rekening houdend met alle gevoelens en met respect voor iedereen. De SGP fractie gaf aan liever niets te willen veranderen, maar toch ‘node mee te zullen gaan met het amendement’ en hij dankte de indieners voor het getoonde respect. VVD raadslid Hester Veltman zei in te kunnen stemmen met de wijziging, mits de term ambtsgebed gewijzigd zou worden in gebed. Zo geschiedde en met algemene stemmen heeft de gemeenteraad bekrachtigd dat vooraf aan de raadsvergadering het bekende gebed wordt uitgesproken voor en namens wie dat wil. Daarna kunnen de overige raadsleden hun plek in de raadszaal innemen en opent de voorzitter de raadsvergadering.

Achteraf was er tevredenheid alom dat het gelukt was de tegenstellingen op te lossen.