Door op 23 november 2015

In 2017: buurtschool ‘OP Enka’?

In de Enka-wijk wonen gezinnen mét kinderen, dus tijd voor een buurtschool? De PvdA-fractie heeft hierover onlangs met een groot aantal wijkbewoners van gedachten gewisseld. PvdA-fractielid Henk Buikema vat de vele ideeën samen: “Allen zijn het eens: kinderen moeten in de eigen buurt veilig naar school kunnen én in hun buurt spelen met schoolmaatjes. Met goed onderwijs voor alle kinderen en gezindten. 

Schoolbesturen gaan met betrokkenen aan de slag om de plannen verder uit te werken, zodat wellicht in augustus 2017 de eerste kinderen naar hun Enka-school kunnen.

Vrijheid van onderwijs blijft overeind
Na de inleiding van Henk Buikema is het woord aan PvdA Tweede Kamerlid Onderwijs Loes Ypma: “Ik  ben blij met dit initiatief, want in kleine wijken leidt de strijd tussen de diverse richtingen in kleinere wijken te vaak tot niks.” Natuurlijk moet er oog zijn voor diversiteit, dat is ook in Art. 23 van de grondwet verankerd: vrijheid van onderwijs en schoolkeuze blijft overeind. Dat kunnen ouders inbrengen. Door samen naar de juiste vorm te zoeken én naar de bij hun wijk passende onderwijsrichting. Met één team dat zorgt voor kinderopvang en onderwijs van groep 1 t/m 8, zodat alles soepel doorloopt door de brede kennis over ieder kind.

Edes College pleit voor kindcentrum
Onderwijswethouder Johan Weijland vervolgt: “Ik juich dit initiatief van coalitiepartner PvdA toe. Want hoe kies je een school? Je kijkt eerst zo dichtbij mogelijk. Past dat? Dan is het goed, en anders ga je verder weg zoeken. Nabijheid is dus belangrijk.” De Gemeente heeft het oude kantinegebouw in de wijk bestemd voor onderwijs en probeert scholen te verleiden ook hier een school te starten. Maar ouders en schoolbesturen moeten het zelf oppakken, de behoefte en wensen zichtbaar maken. De eis is wel dat, binnen afzienbare termijn, 200 leerlingen de school bezoeken. Hij voegt toe: “Het College pleit ook voor een geïntegreerd kindcentrum, met ruimte voor alle richtingen, kinderen met een beperking die op 1 plek naar kinderdagverblijf, basisschool en buitenschoolse opvang kunnen.”

Ouders aan zet
De Edese schoolbesturen zijn uitgenodigd en Bert Dekker neemt namens Proominent (bestuur openbare scholen) het woord: “Vorige sprekers hebben een mooie droom verwoord: Eén Enka-wijkschool ván de ouders, vóór de kinderen, met alles erop en er aan. Met een doorlopende lijn van opvang en onderwijs. Maar u, de ouders bent aan zet!” Proominent zet zich ook in voor zingeving vanuit waarden. De wethouder onderstreept: “Kennismaken met  elkaars overtuiging op school zorgt voor integratie, en dat werkt door in onze maatschappij.”

Na de pauze komen vier stellingen aan bod:

Over de eerste stelling: ‘Elke buurt heeft recht op een school’, is men eensgezind:
Het is geen recht, maar heeft wel grote meerwaarde. Men kan in de Enka-wijk een voorbeeld voor Ede zijn. Een kindcentrum met goed onderwijs en brede oriëntatie op diverse levensbeschouwingen. Met aandacht voor elkaar, voor vieringen en rituelen, voor ontmoeten en leren kennen. Met wederzijds respect, maar ook trots op Nederland, waar we het samen moeten doen. Met ruim aandacht voor creatieve en sociale vaardigheden. Dit is meteen ook het antwoord op de tweede stelling: ‘In de Enka-wijk kunnen we een school voor alle kinderen in de wijk realiseren’ gegeven.

En deels is dit ook de reactie op stelling drie:  ‘Een school is het wijkcentrum voor de Enka-Wijk, met alles er op en er aan’. Al zijn er meer wensen. De school kan ook een ontmoetingsplaats voor ouders zijn met een sportzaal en sportveld, een bibliotheek, moestuin, theater en misschien medegebruik van het al geplande zwembad?

Stelling 4 : ‘De school voor de toekomst is voor ons…’ levert op:
Het is een mooie en belangrijke kans om in je eigen wijk mee te denken over een school. Met liefst ontwikkeling gestuurd, geen klassikaal maar ook geen experimenteel, onderwijs; met ruimte voor creativiteit en natuur, zorg voor veiligheid en een zorgvuldige samenstelling van het team.

De sprekers onderschrijven de uitkomsten. Wethouder Weijland: “Mooie genuanceerde inbreng, met streven naar samenwerken aan een weerspiegeling van de wijk in een buurtschool. Met een evenwicht tussen vrijheid en discipline.” Loes Ypma voegt toe:  “Geef duidelijk als ouders aan wat je wilt, de kleur en de vorm van het onderwijs. Vorm een stichtingscomité. Zoek draagvlak.” De overheid monitort scholen zorgvuldig op kwaliteit, dus borg deze in goede plannen.  Bert Dekker roept tenslotte belangstellenden op om in december mee te doen in een rondetafelgesprek over een eerste opzet voor de Enka-school, immers:  “It takes a village to raise a child!”