Reactie PvdA Ede op coalitie akkoord

7 juni 2018

Vanavond 7 juni is het coalitie akkoord besproken in de raad. Hieronder onze bijdrage als eerste reactie:

Reactie op coalitie akkoord

Inleiding

Het akkoord is goed leesbaar en in eerste instantie geeft het de indruk dat niemand hier tegen kan zijn. Maar wanneer het beter doorgelezen wordt, zijn er toch een aantal punten die vragen oproepen.
Om te beginnen mist er bijvoorbeeld een stuk goede communicatie. Dit begint al bij de zin: “we benoemen bestaand beleid niet”. Aangezien veel onderwerpen over bestaand beleid gaan, is dit best verwarrend. Houdt dit dan in dat het beleid dat niet in dit akkoord genoemd wordt onveranderd voortgezet wordt, of juist afgeschaft?
Daarnaast roept de tekst omtrent burgerparticipatie het idee op van een Montessori maatschappij. De vraag is of onze burgers daadwerkelijk zitten te wachten op al die taakjes/opdrachten van de gemeente, om die vervolgens zelfstandig uit te mogen voeren. Tegelijkertijd is het wel de uitdaging om initiatiefrijke en betrokken burgers ruimte te geven, naast alle eventuele voor- en tegenstanders.

Wonen

Ede groeit en in de verkiezingstijd hebben alle partijen aandacht gevraagd voor het thema ‘wonen’. In het bestuursakkoord wordt doorstroming als oplossing aangedragen om de woningnood te verlichten. Dit wordt echter al 40 jaar geroepen, tot op heden nog zonder succes. Zo staan bijvoorbeeld op de Kerkweg al 2 maanden zogenaamde ‘midden-huur’ woningen met een huur van 980 € leeg. Welk briljant idee heeft dit college om de doorstroming nu in ene wél tot een succes te maken? En in welk tijdbestek gaat dit gerealiseerd worden? Naar onze mening worden er te weinig betaalbare huurwoningen gebouwd. Tot de tijd dat de doorstroming inderdaad lukt, lijkt het ons verstandiger om dan ook meer sociale huurwoningen te bouwen om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen.

Duurzaamheid

Fijn dat het thema ‘duurzaamheid’ een ruime plek inneemt in het convenant. Het is echter een gemiste kans dat er niets in staat over concrete en haalbare doelen voor de komende raadsperiode. Er wordt weliswaar gemeld dat er 2 windmolens bij komen maar, eerlijk is eerlijk, die staan al bijna in de steigers. We hadden gehoopt op een hogere ambitie. ‘Een plek zoeken voor 20 nieuwe windmolens’ bijvoorbeeld.
Ook geeft de coalitie weliswaar aan dat zij duurzaamheid voor bestaande woningen belangrijk vindt, maar het blijft onduidelijk hoe zij dit de komende periode wil gaan realiseren. Van het gas af? Beter isoleren? En hoe gaat zij de eigenaren hier toe bewegen? Verleiden? Subsidiëren? Naast duidelijkheid hierover pleit de PvdA met name voor betaalbaarheid van duurzaamheid.

Sociaal domein

Ook onder dit kopje mist de PvdA ambitie. Zeker in het kader van de participatie-wet missen wij dat de gemeente een voorbeeldwerkgever zou moeten zijn. Een gemiste kans! Hoe kunnen we van werkgevers vragen dit wel te doen, zonder zelf het goede voorbeeld te geven? Overheden blijven achter lopen op het bedrijfsleven, er is veel meer daadkracht nodig om dit in te lopen. Laat Ede hierin voorop gaan! Wij vragen met name aandacht voor de jeugd. Biedt hen goede stage- en start werkplekken. Zodat zij een goede start kunnen maken met een diploma en/of werkervaring. Een goed begin biedt hen immers meer mogelijkheden voor de toekomst.

Om de armoede en schuldenproblematiek aan te pakken pleit de PvdA voor meer voorlichting en hulpprogramma’s. Zeker in samenhang met programma’s om laaggeletterdheid terug te dringen.

Daarnaast vragen wij ons af of het middel ‘uithuiszetting’ nog wel van deze tijd is. Zou het niet een mooie ambitie zijn, om in 2020 geen enkele huisuitzetting meer uit te voeren in Ede? Er wordt immers niemand beter van. Het inschakelen van bijvoorbeeld ‘Het Vierde Huis’, een organisatie voor laatste-kans-beleid zou een veel beter initiatief zijn.

Economie

In het bestuursakkoord wordt het MKB de motor van het bedrijfsleven genoemd. Toch hebben met name kleine ondernemers het nog moeilijk. In het akkoord missen wij echter een visie op hoe de coalitie hen denkt te kunnen ondersteunen.

Ook de visie omtrent het landelijk gebied ontbreekt in dit akkoord. Het is goed dat het landelijk gebied zo nadrukkelijk genoemd wordt. Maar wat zijn de wensen met het landelijk gebied? Laten we de markt z’n werk doen? Is er dan sprake van schaalvergroting van de landbouwbedrijven? Komen er megastallen? En hoeveel dan?

In het akkoord wordt gemeld dat er niet getornd wordt aan de huidige zondagsopening. Dit ondanks de geluiden van ondernemers en supermarkten uit bijvoorbeeld Bennekom. Ook in de nieuwe raadsperiode zullen zij op zondag dicht blijven. Ingeklemd tussen Wageningen en Ede zien de Bennekomse ondernemers hun klanten op zondag verdwijnen. Waarom wordt er niets aan deze situatie gedaan? Zeker omdat het MKB als motor wordt genoemd, hadden wij ook op dit punt een hogere ambitie verwacht.

Overig

De PvdA mist in dit akkoord een stuk over de veranderende maatschappelijke functie van scholen in buurten en wijken. Aandacht voor scholen als kloppend hart binnen een buurt, met verruimde openingstijden als bijvoorbeeld gemeenschapsvoorzieningen. Ook wordt er niks vermeld over het verder ontwikkelen van de Integrale Kind Centra. Een gemiste kans om dit niet in dit akkoord op te nemen.

De tekst ten slotte omtrent de laagvliegroutes over de Veluwe en Ede is bijna berustend te noemen. Wat de PvdA betreft had dit best wat scherper gemogen. Ede mag zich in woord én daad actief verzetten tegen de huidige plannen. Alle middelen die de gemeente ter beschikking heeft mogen ingezet worden om eerst het luchtruim te herindelen voor de luchthaven open kan. Uiteraard dient Ede wel betrokken te worden bij deze herindeling.

Conclusie

In grote lijnen begrijpt de PvdA de richting waarop de coalitie aanstuurt. We pleiten echter om op sommige punten ambitieuzer te zijn. Daarnaast pleiten wij voor een duidelijke communicatie. We vragen ons op dit moment bij teveel punten af hoe de plannen gerealiseerd zullen gaan worden. Duidelijke plannen en een duidelijke communicatie dragen bij aan een effectief beleid om initiatiefrijke en betrokken burgers ruimte te geven. Zodat de bewoners van Ede écht het gevoel hebben erbij te horen en mee te tellen.

Want voor de PvdA geldt: Iedereen telt mee.

De PvdA raadt het college dan ook aan de speerpunten deze zomer uit te werken en met uitvoeringsprogramma’s te komen en die zo spoedig mogelijk in de raad te bespreken.