Door op 28 oktober 2016

Bijdrage algemene beschouwingen PvdA oktober 2016

Bij de perspectiefnota in juni zijn de contouren geschetst van de positieve gevolgen die de aantrekkende economie heeft na jaren van crisis. Gelukkig hebben we ook in die moeilijke periode de ambities voor Ede nooit losgelaten. We bouwen, in samenhang met omliggende gemeenten, aan het World Food Centre en de verdere ontwikkelingen van Food Valley. Op de kazerneterreinen ontstaat een mooi woongebied en we werken aan een modern, bij een groeiend Ede passend stationsgebied. Én de markt in Ede gaan we samen met de inwoners aanpakken. De veranderingen in de zorg behandelen we in Ede ook met de zorg die dat verdient. We zijn als PvdA blij met deze ontwikkelingen, maar klaar zijn we nooit. In juni eindigde ik met : En nu aan het werk!
Dat is gebeurd en we moeten aan het werk blijven, waarbij het goed nieuws is dat er nu 3 miljoen extra te besteden is. Want op de terreinen waar de PvdA pal voor staat is nog altijd veel werk te verzetten.

De PvdA is trots op onze inwoners die afgelopen jaar solidair waren met de vluchtelingen van de noodopvang en na de sluiting daarvan weer nauw betrokken zijn bij de inburgering van statushouders in onze gemeente.  Echter, de nu verminderde instroom van vluchtelingen is geen reden om achterover te leunen, gezien de problematiek in de landen waar miljoenen mensen op de vlucht zijn. We vragen daarom ons College om bij het Rijk en de VNG aan te dringen op het nakomen van onze internationale afspraken over opvang van deze mensen in nood. En om parallel daaraan een landelijk beleid voor opvanglocaties te ontwikkelen.

duimBegin 2016 is onze motie voor het opstellen een Edese inclusie agenda unaniem aangenomen en deze is inmiddels geïntroduceerd. We zijn daar blij mee. En het wordt hoog tijd dat ons mooie gemeentehuis ook voor álle invaliden goed toegankelijk wordt en de Gehandicaptenraad ook hier terecht een ‘thumbs-up’ kan uitreiken.

Twee jaar geleden vergeleken we ons stelsel van sociale zekerheid met een huis. Een huis dat je in crisistijd soms noodgedwongen wat versobert, om het daarna weer meer toekomstbestendig in te kunnen richten en waarin iedereen die dat nodig heeft kan wonen en leven. En mee kan doen in de samenleving. En nu is het tijd om daarmee aan de slag te gaan en ook de tuintjes in orde te maken.

De PvdA beseft zich terdege dat de crisis voor een grote groep mensen in Ede nog niet écht voorbij is. Mensen zijn werkloos of zitten in de schuldhulpverlening en staan nog steeds op de wachtlijst voor een betaalbare woning. Met de extra gelden willen we, samen met deze mensen, bekijken wat er nodig is om de positie van mensen met lage inkomens, met weinig kansen, met slechte woonvoorzieningen te verbeteren.

De Sociale Teams zien dat schulden in heel veel gevallen een hoofdrol spelen in de multiproblematiek van gezinnen. Wij pleiten ervoor om scholen te faciliteren om hier lessen over te geven. Vroeg leren met geld om te gaan kan veel problemen voorkomen.

Onze fractie is bij met de komst van het Taalhuis, met voorzieningen om geletterdheid en digitale vaardigheden verder te ontwikkelen. We willen immers dat iedereen mee doet in onze steeds complexer wordende samenleving. De almaar toenemende digitalisering zorgt voor problemen. De PvdA vraagt om te onderzoeken of er in buurthuizen meer digitale voorzieningen nodig zijn en of er voor de totale aanpak, via het Taalhuis,  meer professionele uren beschikbaar moeten komen.

In dit kader noemen we ook dyslexie, omdat kinderen die hier mee in het primair onderwijs worstelen alleen in aanmerking komen voor gratis ondersteuning als ze lager dan het mavo niveau scoren. En kinderen met meer talent en potentie niet. Dat is ongewenste verspilling van talent en we vragen dus ook om concrete voorstellen om deze foute aanpak te repareren.

Om  bij het onderwijs te blijven: het beroepsonderwijs en het lokale en regionale bedrijfsleven sluiten nog altijd niet optimaal op elkaar aan. Men weet elkaar niet altijd te vinden en dat wreekt zich in een steeds terugkerend tekort aan goede stageplaatsen. We pleiten ook nu, zoals vaker, voor meer inzet van de gemeente om partijen hierin bij elkaar te brengen en te houden, om onnodige schooluitval te voorkomen.

culturaOp cultuur is het nodige bezuinigd en muziekonderwijs op de Edese scholen is mager. Slechts 12 scholen doen mee aan het programma dat Cultura aanbiedt. Naar onze smaak is dat echt te weinig. Muziek is goed voor taalontwikkeling en sociale contacten. Daarom is ons voorstel het aanbod van muziekonderwijs structureel te verhogen en daarvoor extra middelen ter beschikking te stellen. Natuurlijk in overleg met Cultura, maar een verdubbeling van 15.000 naar 30.000 jaar lijkt ons een reële optie.

De gemeente heeft ook de belangrijke taak om mede te zorgen voor voldoende passende woningen.  We vragen hier dringend blijvende aandacht voor. Er moet echt zoveel gebouwd worden dat nu eindelijk de wachtlijsten voor sociale woningen verkort worden. Een fikse opgave omdat nu ook meer statushouders deze woningen nodig hebben, maar die opgave mogen we niet uit de weg gaan.
De leefbaarheid in de wijken is ook belangrijk. Een deel van de extra financiële middelen willen we, in samenspraak met de bewoners, graag weer inzetten voor passende maatregelen en voor stimulering van de sociale binding in de wijken.

De veranderingen in de zorg zijn niet klaar en zullen dat nooit zijn. Ede haalde een top tien notering, maar gaat echt alles goed? Na de herindicaties voor de huishoudelijke hulp hebben veel mensen uren ingeleverd. Hier en daar is er wat gerepareerd. Maar er is nog veel pijn. Daarbij hebben we als raad onlangs besloten dat het basispakket van de huishoudelijke hulp uitgebreid wordt. O.a. met preventie en lichte begeleiding. Dat zal niet in alle gevallen passen binnen de vaak al beperkte urenindicatie, want het huis moet ook echt schoon en leefbaar gehouden worden. We vragen of we deze pijn de komende periode wat kunnen verlichten.
De eigen bijdragen in de zorg moeten nog voor 2017 worden vastgesteld en zijn voor veel mensen van belang. Wellicht dat we ook daar nog extra middelen voor vragen.

We lezen over de  ‘open sportvereniging’ . Dat is mooi, zeker als dat betekent dat mensen kunnen sporten op de tijd en de plek die hen op dat moment uitkomt. Daar koppel ik graag de wens aan dat er werk gemaakt wordt van echt altijd toegankelijke sportaccommodaties, voor zowel de binnen- als de buitensport.
Op sportgebied is er commotie over al dan niet veilige kunstgrasvelden. Toch is daar nog steeds behoefte aan. Op sportpark Hoekelum is er bij slecht weer ruimtegebrek door de grote ledenaanwas van voetbalvereniging FC Jeugd. We vragen om de middelen voor een veilig kunstgrasveld vrij te maken.

De tweedeling in de maatschappij ziet de PvdA nog steeds als een groot zorgpunt. We willen samen naar de toekomst. Goede communicatie gericht op verbinding speelt hierbij een grote rol, Communicatie op maat van de gemeente naar de burgers. Mét inbreng van deze burgers over het taalgebruik, de te kiezen middelen etc. Ook de communicatie tussen burgers onderling verdient aandacht. Dat versterkt onderling begrip en vertrouwen.

We denken deze verbinding te kunnen realiseren door voor alle Edenaren werk, onderwijs, zorg, goed wonen, cultuur en sport goed bereikbaar en toegankelijk te maken.