Door Henk Buikema op 29 mei 2016

Toekomst Permar en uitvoering Participatiewet

Hieronder leest u de bijdrage van de fractie over de toekomst van de Permar en Participatiewet met betrekking tot de beëindiging van de gemeenschappelijke regeling.

Kort samengevat stemmen we in met de beëindiging van de gemeenschappelijke regeling en pleiten we als PvdA in het vervolgtraject voor:

  • Inzet op deskundige begeleiding.
  • 1 participatiebedrijf voor alle werkzoekenden.
  • Intensieve communicatie en samenwerking met OR, vakbonden en medewerkers van Permar om te komen tot een nieuw bedrijf.

Einde gemeenschappelijke regeling

Op 5 maart 2016 hebben we in de raad al gesproken over de toekomst van Permar. Vele partijen hebben toen al aangekondigd af te willen van de gemeenschappelijke regeling, mede op grond van het advies van Bureau Berenschot en het rapport van Bureau Langendijk. Er is al veel onderzoek gedaan en telkens komt naar voren dat de 5 gemeenten apart verder willen. In deze raad heb ik nog geen enkele partij gehoord die verder wil met de gemeenschappelijke regeling zoals die was.

Het stoppen van de gemeenschappelijke regeling is vooral ingegeven door het opheffen van de Wet Sociale werkvoorziening en de start van de participatiewet. En voor de uitvoering van de participatiewet is de gemeente verantwoordelijk. De mensen die onder de WSW vielen behouden hun rechten tot aan hun pensionering.

Daarnaast was de gemeenschappelijke regeling vooral bestuurlijk een lastig verhaal. De Ondernemingsraad van de Permar benoemt dit aspect ook zo en spreekt tegelijk haar zorg voor de toekomst uit: zijn de aparte gemeenten wel in staat om de participatiewet goed uit te voeren?

En nu gaat het om het besluit dat we gaan stoppen met de gemeenschappelijke regeling.

Het zal duidelijk zijn: de PvdA stemt hier mee in. En stemt dus ook in met de stappen die het college nu moet maken om tot ontbinding op 1 januari 2018 te komen.

Vervolgstappen

In het besluit van het college komen nog een paar besluiten naar voren:

Het aanstellen van een kwartiermaker en een beleidsadviseur om te werken aan een nieuwe gemeentelijke voorziening met betrekking tot de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mogelijk ook andere werkzoekenden. Gezien de budgetten die hier voor worden uitgetrokken moeten er capabele mensen aangetrokken kunnen worden.

Daarnaast worden een aantal frictiekosten begroot en ook daarover kunnen  we kort zijn: ze lijken ons realistisch.

Verder worden er uitgangspunten genoemd voor het opstellen van een plan van aanpak om de lokale uitvoering van de WSW uit te voeren. Daar wordt onder andere ook genoemd dat men wil komen tot een nieuwe lokale infrastructuur voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De PvdA ziet graag dat de lokale infrastructuur voor werkzoekenden gaat gelden voor alle werkzoekenden. De PvdA ziet voor de toekomst een participatiebedrijf in Ede waar mensen die moeite hebben om een plek op de arbeidsmarkt te krijgen onder één voorziening vallen. Zodat dus de mensen die langdurig werkloos zijn, jongeren die moeilijk aan werk komen, de mensen met een arbeidsbeperking, mensen in de bijstand allen binnen het participatiebedrijf ondersteuning kunnen vinden.

Wellicht van het grootste belang in deze fase en ook in het vervolg is de communicatie over deze veranderingen. De werknemers van Permar, zowel de gesubsidieerde als de niet – gesubsidieerde verkeren in grote onzekerheid over hun toekomstige werkzaamheden. Onzekerheden over wel of niet kunnen blijven werken in een beschutte werkplek bij Permar. Onzekerheid over wat er gebeurt als je gedetacheerd wordt. Behoud ik dan dezelfde rechten? Wat gebeurt er met me als er een bedrijf waar ik gedetacheerd ben failliet gaat? En verdwijn ik niet via een gedetacheerde beschutte werkplek in de dagbesteding? Allemaal vragen en angsten die we ons kunnen voorstellen.

Ik wil hier graag nog eens de nota Het is mensenwerk aanhalen, waarbij we als raad nadrukkelijk hebben gesteld: ‘Iedereen doet mee!’ Dat neemt niet weg dat we ons voortdurend zorgen maken over de meest kwetsbare groep mensen op de arbeidsmarkt. De gesubsidieerde werknemers van Permar hebben vaak moeite met veranderingen, graag houden ze het werk dat ze al lang doen. Dan is verandering van werkplek een grote stap. Daar is intensieve begeleiding voor nodig en we hebben er alle vertrouwen in dat de coaches en werkbegeleiders dat heel goed kunnen. Maar dan moet het voor hen ook duidelijk zijn welke kant het op gaat. De vraag is of duidelijkheid nu of op korte termijn geboden kan worden.

De werknemers van Permar en wij moeten ons ook realiseren dat werkzaamheden die nu met veel plezier uitgevoerd worden, mogelijk in de toekomst niet meer bestaan. Voor alle werkenden in Nederland geldt dat de arbeidsmarkt en het werk steeds sneller veranderen. Automatisering en robotisering zullen nog verder toenemen. Deze veranderingen zullen ook hun weerslag hebben op de werknemers van Permar. Dat vereist veel deskundigheid op het gebied van begeleiding van de werknemers. De PvdA roept dan ook om garanties op het gebied van de begeleiding van de mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt. Concreet: er is nu veel deskundigheid in de begeleiding, laten we dit vooral borgen!

Tot slot

Ik wil hier graag opmerken dat de verwachtingen van de mensen van Permar hooggespannen zijn. Het blijkt uit hun aanwezigheid hier in de raadzaal en ook dat ze gebruik maken van de inspreek momenten binnen de verschillende gemeenten. De OR en leden van het FNV leven intensief mee met de ontwikkelingen. Tot nu toe zijn ze zowel bij het rapport Berenschot als bij de rapportage van Lagendijk niet in het gesprek betrokken. Graag willen we hier pleiten voor een intensieve betrokkenheid van OR en vakbonden om samen te werken aan een nieuw Participatiebedrijf in Ede.

Henk Buikema

Henk Buikema

1 Naam: Henk Buikema 2 Leeftijd: geb. jaar: 1955 3 Dagelijks leven: Al meer dan 30 jaar ben ik met heel veel plezier werkzaam in het Middelbaar Beroepsonderwijs in Apeldoorn. Ik geef o.a. Maatschappijleer, lessen over Jeugdzorg en stagedocent in jeugdzorg en kinderopvang. 4 Thuissituatie: Getrouwd met Els, vader van 2 dochters, 1 zoon, 1schoonzoon

Meer over Henk Buikema