Door op 6 november 2015

Bijdrage PvdA Algemene beschouwingen november 2015

De wereld om ons heen verandert snel en veel. Iedereen verzucht daarom wel eens: wat gaat de tijd toch snel! Dit maakt mensen soms onzeker. Een onderzoek onder 2000 jongeren toont aan dat zij vaker onzeker zijn:

  • over hun opleiding?
  • vind ik daarna wel werk?
  • heb ik na een aantal jaren nog wel werk?

De ontwikkelingen gaan namelijk zo snel dat dit nog veel meer nieuwe vragen oproept:

  • neemt een robot mijn werk niet over?
  • hoelang moet of mag ik werken?
  • Kan ik wel voldoende pensioen opbouwen?

De PvdA heeft oog voor de onzekerheden en de angst die veel mensen, ook in Ede, ervaren.

De zeer herkenbare angst voor water in ons waterrijke land pakken we met ons allen pragmatisch en proactief aan: we leren zwemmen en we bouwen dijken en toch verdrinken er nog mensen. Angst is dus soms terecht en de PvdA kijkt daar niet van weg. Maar water biedt ook kansen, het levert ons energie en we exporteren kennis over waterbeheer.

De PvdA gaat vanuit die visie in solidariteit de uitdagingen van deze tijd aan. Daarbij staat ons streven naar bestaanszekerheid voor iedereen voorop, waarbij iedereen zoveel mogelijk meedoet in de samenleving.

Goed werk is daarvoor de beste manier. Het werkloosheidspercentage in Ede is in vergelijking met andere regio ’s gunstig. Maar jeugdwerkloosheid en de werkloosheid onder allochtone groepen zijn nog veel te hoog. Deze mensen verdienen meer aandacht, net als ouderen en mensen met een beperking of grote afstand tot de arbeidsmarkt. De PvdA benadrukt dat overheid, ondernemers en onderwijs heel nauw moeten samenwerken om de arbeidsmarkt te stimuleren en kansen in beeld te brengen. Zo is de focus op food goed en zien we in de Foodsector in Ede nieuwe werkgelegenheid ontstaan. Een aandachtspunt in deze voor Ede strategische sector blijft ook duurzaamheid in productie en transport. De PvdA vraagt daarnaast om de focus te leggen bij het voorkomen van verspilling van voedsel. We stellen het College voor van dit onderwerp in 2016 Food Valley-breed een speerpunt te maken.

Werkloosheid en andere problemen ondermijnen soms de onmisbare solide basis van inwoners. Bij de sociale wijkteams melden zich steeds meer mensen voor ondersteuning bij hun financiën en de wachtlijst groeit snel. De PvdA vindt dat zorgelijk en vraagt het college om snelle concrete maatregelen om deze wachtlijst aan te pakken. Helaas merken ook veel kinderen de negatieve gevolgen van deze financiële problemen. De PvdA krijgt signalen dat kindpakketten en de regeling Meer kinderen meedoen niet overal voldoen. We vragen het College hiervoor repartiemaatregelen voor te stellen. Iederéén moet immers mee doen, en voor kinderen met een valse start wordt dat heel moeilijk.

Daarnaast moet een groot aantal inwoners van een bijstandsuitkering rondkomen. Om uit die bijstand te komen moeten mensen meer verdienen dan de bijstandsuitkering. Ga je aan het werk en verdien je bijvoorbeeld 400 euro per maand bij, dan wordt die hele 400 euro gekort op de uitkering. En schiet je er financieel niets mee op. De PvdA wil bijstandsgerechtigden tijdelijk een deel van hun bijverdiensten laten houden. Dat motiveert extra om aan de slag te gaan en bevordert de kansen op vast werk. Deze inkomensverbetering geeft niet alleen iets meer financiële armslag, maar maakt ook de waardering voor de gedane inspanning tastbaar.

Wij zijn dan ook van plan met een motie te komen over dit onderwerp.

Het PvdA ideaal van verheffing vertalen we op meer manieren in meedoen in de samenleving. Goed onderwijs is daarbij nodig. Helaas kunnen in onze gemeente ruim 12000 mensen onvoldoende rekenen en lezen, en hebben zo geen toegang tot noodzakelijke, vaak digitale informatie. Dit zien we deels terug in de al genoemde toenemende vraag naar ondersteuning bij financiële problemen. Er wordt gewerkt aan een platform laaggeletterdheid. De PvdA vraagt of het platform in 2016 concrete actieplannen kan presenteren.

Verbinding in de samenleving, dingen samen doen, elkaar ontmoeten. Dat is ook een uitdaging met kansen. Ondanks de verbeterpunten was het traject mEde maken een mooie manier om inwoners te betrekken bij beleidskeuzes en zo draagvlak en betrokkenheid te creëren. De PvdA complimenteert het College met de durf om dit experiment te starten. We zien met genoegen dat in de Programma Begroting 2016 – 2019 nieuwe burgerparticipatie-trajecten worden voorgesteld. We realiseren ons dat aandacht voor burgerparticipatie van de hele gemeentelijke organisatie een omslag in denken vraagt. Inwoners zullen zich pas echt ‘gehoord’ voelen als ze bij alle mogelijke beleidsonderwerpen gevraagd worden mee te denken. De PvdA blijft hiervoor nadrukkelijk aandacht vragen.

De Programma Begroting ziet er gedegen en goed uit. De wendbaarheid is nieuw. Het spreekt de PvdA aan: een begroting die niet volledig is ingevuld en vaststaat, maar met de optie om op basis van voortschrijdend inzicht tussentijds te kijken naar de beste oplossingen.