Door op 12 december 2015

Edese TSN-cliënten huishoudelijke hulp gerustgesteld na vragen PvdA

Ruim 300 Edese cliënten die via de WMO huishoudelijke hulp krijgen  van TSN, dat in financiële problemen verkeert, leven al langere tijd in onzekerheid of zij hun ondersteuning houden. Reden voor de PvdA om samen met GemeenteBelangen en D66 te vragen hoe de wethouder de hulp kan garanderen. Lees ook de antwoorden van de wethouder in de raadsvergadering van 10 december jl.

Vraag: Voor hoeveel cliënten en met hoeveel medewerkers is TSN actief in onze gemeente? Antwoord: “Ongeveer 320.”

Vraag: Hoe zorgt de gemeente er bij omvallen voor dat cliënten hulp houden van bij voorkeur de zelfde medewerkers? Antwoord: “De gemeente heeft afgelopen week overlegd met andere aanbieders van deze zorg en zij garanderen dat zij de steun bij het huishouden gaan aanbieden als TSN dat niet meer zou kunnen.” Of de medewerkers aan de slag kunnen blijven is nooit tevoren duidelijk of af te dwingen, maar de PvdA zal daar waar nodig op aandringen.

Vraag: Cliënten horen niets van de gemeente, noch van TSN: hoe en wanneer pakt het college dit op? Antwoord: “Inmiddels staat er informatie op www.ede.nl.”  De PvdA vindt het jammer dat er niet actief geïnformeerd wordt, maar voor als het echt mis gaat staat de brief met informatie ‘hoe nu verder’  klaar.

Vraag: Als continuïteit van de zorg meerkosten meebrengt, overweegt het College dan ook om TSN meer te betalen? En kan dat uit onderuitputting of moeten er andere middelen vrijgemaakt worden Antwoord: “Het college heeft besloten voor 2016 de tarieven voor de huishoudelijke hulp, zowel in natura al voor PGB’s, met €1,50 per uur te verhogen. Er wordt niet van de tarieven afgeweken; andere aanbieders geven aan met deze bedragen uit de voeten te kunnen.”

Vraag: Met het debacle van de regiotaxi eerder dit jaar nog in het geheugen, vragen wij het college of er nu een rampen-/communicatieplan voorhanden is als aanbieders in het sociaal domein dreigen om te vallen, hierover niet communiceren of hun zorgplicht niet tijdig aan anderen overdragen. Dit veroorzaakt immers veel onrust onder cliënten, hun omgeving en de medewerkers. Als het plan er is, neemt de raad daar graag kennis van. Is het plan er niet, dan vragen wij om daar zo spoedig mogelijk werk van te maken om in voorkomende gevallen de onrust bij de meest kwetsbare burgers te voorkomen of weg te nemen. Antwoord: “Er is geen vaststaand plan: omdat er veel verschillende soorten zorg en zorgaanbieders zijn wordt ook hierbij altijd maatwerk geleverd”.

De PvdA ziet graag dat er een draaiboek gemaakt wordt van die stappen die bij een mogelijk faillisement van, zeker grotere, zorgaanbieders noodzakelijk zijn. Vooral met het oog op snelle en juiste communicatie. Die is nodig, omdat het juist in deze sectoren vaak om kwetsbare mensen gaat, die niet altijd in staat zijn zelf hun informatie te vergaren. We zullen daar aandacht aan blijven besteden.