27 februari 2018

Fractie: bericht over vierde kwartaal 2017

Het laatste kwartaal van 2017 heeft de fractie helaas weer te maken gehad met een paar functie-wisselingen. Henk Buikema meldde zich begin oktober ziek. Ria Maliepaard verving hem bij de algemene beschouwingen en de programmabegroting. We hebben veel waardering voor de inzet waarmee zij dit heeft opgepakt. Het voorstel om de kermis terug te halen naar het nieuwe evenementenplein, het Kuiperplein, was aanleiding voor de nieuwe  burgemeester deze optie te onderzoeken. Dit item haalde de lokale pers en ook kreeg de fractie een paar maal de kans het PvdA standpunt over actuele zaken naar voren te brengen via de stellingen in de Edese Post. Begin december zag Henk zich helaas, vanwege de gezondheidsproblemen, genoodzaakt  zijn raadswerk neer te leggen. Karin Bijl is in zijn plaats als raadslid benoemd en heeft tevens de functie van fractievoorzitter overgenomen.

Het laatste kwartaal van 2017 stond ook in het teken van het vaststellen van de nieuwe kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Eind september waren de beoogde nieuwe kandidaten aanwezig als Gasten van de Raad. Zo konden zij vast ervaren hoe het er in de raadzaal aan toe gaat en konden zij proeven van de sfeer tijdens de vergaderingen.  Eind oktober is de definitieve lijst door de ledenvergadering vast gesteld.

Ondanks alle wisselingen heeft de PvdA zich volop ingezet voor de Edese bewoners. Zo heeft de fractie vragen gesteld omtrent het parkeervergunningssysteem voor bewoners en bezoekers van de Enka-wijk. Vooruitlopend op de bouw van het nieuwe station heeft de gemeente in 2011 dit systeem ingevoerd. Dit om mogelijk overlast van treinreizigers die met de auto naar het station gaan en deze in de dichtstbijzijnde wijk parkeren te voorkomen. Het duurt echter nog enige jaren eer het nieuwe station er is en op dit moment is er nog geen sprake van overlast. PvdA drong er dan ook op aan om het systeem voor de toekomst wel te behouden, maar de inwoners tot die tijd geen jaarlijkse heffing op te leggen.

Een mede door de PvdA ingediende motie om een Edes Kindercollege in het leven te roepen is met ruime meerderheid door de gemeenteraad aangenomen. De PvdA vindt het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd kennis maken met staatsinrichting en leren dat inwoners zelf invloed hebben op  zaken die zij in hun woonplaats. Een goede manier is dan ook om basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 een lesbrief aan te bieden over het reilen en zeilen in de gemeentepolitiek. De eerste zal gaan over de a.s. verkiezingen. Om de lesstof ook in de praktijk te ervaren kunnen leerlingen zich aanmelden voor het  Kindercollege: in het eerste (pilot)jaar een burgemeester en twee wethouders. Zij zullen na de zomervakantie een ceremoniële rol vervullen bij diverse evenementen in de gemeente Ede. Als blijkt dat het enthousiasme groot is kan dit initiatief uitgroeien tot een Kinderraad.

De PvdA kon zich absoluut niet vinden in de plannen om een World Art Centre in Ede te vestigen. De PvdA steunt plannen om kunst en cultuur toegankelijk te maken en te houden voor al haar inwoners, maar de verwachting was dat de bezoekers voor het World Art Centre grotendeels van buiten Ede zouden komen en de kosten waren erg hoog. De  PvdA denkt mee over de gewenste invulling van de beoogde accommodatie, de Mauritskazerne, en dit zal zeker in de nieuwe raadsperiode vervolgd worden.

Het plan van de overheid over de aanvliegroutes van luchthaven Lelystad flink uit te breiden boven de oostelijke provincies bracht veel teweeg in Ede. De besluitvorming hierover wordt landelijk genomen, niet op provinciaal en/of gemeentelijk niveau. De fractie is wel van mening dat eerst duidelijk moet zijn wat de precieze gevolgen van de aanvliegroutes zijn voor er een besluit genomen kan worden. Naast de toename van geluidsoverlast dienen met name de gevolgen voor het milieu, en specifiek voor de natuurgebieden, in beeld gebracht te worden.  Via een motie heeft de raad het college gevraagd om met deze duidelijkheid te vragen bij de landelijke overheid.

In de laatste weken van 2017 kwamen bij de fractie vragen binnen omtrent de nieuwe regels rond de afvalinzameling in onze gemeente. Ook kwamen er signalen dat er, ondanks dat er nog niet voor het restafval betaald hoefde te worden, er toch vuilniszakken gedumpt werden op plekken die daar niet voor bedoeld zijn. Op de valreep van 2017 heeft Ria Maliepaard hier vragen over gesteld. Dit onderwerp zal ook in 2018 op de agenda van de PvdA blijven staan.