Door Henk Buikema op 5 februari 2015

Fractie verslag oktober – december 2014

In het laatste kwartaal werkte de fractie aan:

– Overleg op initiatief van de fractie met de schoolverenigingen op 2 oktober naar aanleiding van het sluiten van de Parapluschool. De avond werd goed bezocht door 4 schoolverenigingen en afgevaardigden van bijna alle partijen uit de raad. Het vervolg op deze avond wordt door de wethouder onderwijs opgepakt en in het voorjaar van 2015 worden nieuwe stappen gezet in de richting van een Integraal Kindcentrum 2020.

– Belangrijke beslissingen in de raad over de komst van “De Fietser” en het World Food Centrum. De PvdA ondersteunt beide plannen van harte.

– De verordeningen die rond de 3 decentralisaties in de Raad zijn aangenomen. Op alle 3 de onderdelen: jeugdzorg, langdurige zorg naar WMO en participatiewet heeft de fractie heldere bijdragen geleverd. Veel daarvan is op deze website gepubliceerd.
Het “rampenplan” in het sociaal domein is bijna gereed en in 2015 zal hier mee geoefend worden.

– Vier moties die tijdens de algemene beschouwingen door de PvdA zijn ingediend:
1 Over economie en werkgelegenheid
2 Over pleegzorg in de wijk
3 Over hondenbelasting
4 Over opvang van asielzoekers
Al deze moties zijn door de raad aangenomen.

– Werkbezoeken in de periode oktober – december:  Onder andere aan: Tegelmuseum, brandweer, Stichting Milieu Educatie, Woonstede, Opella, Vluchtelingenwerk, De Medewerker, Iris in de buurt, Sportservice, Buurthuizen.

– Het communicatieplan van de fractie uit september werkt goeddeels. Toch zal de fractie hier het volgende kwartaal nog eens goed naar kijken en mogelijk bijstellen/aanpassen.

– Het starten van een Edese afdeling van de stichting Leergeld in nauwe samenwerking met Groen Links/PE . Namens de PvdA zal Astrid Wagenaar in het nieuw te vormen bestuur zitting nemen.

– Raadsvragen over Vluchtelingenwerk, jeugdwerkloosheid en samen met het CDA over opvang van dak- en thuislozen.

– Tijdens fractievergaderingen bezoek gehad van en overleg gevoerd met onder andere de Rekenkamercommissie, stichting Heideweek en de wethouders Meijer en Vreugdenhil.

– De evaluatie van het eerste half jaar op 15 december.  Daar kwam naast de goede sfeer, het harde werken van de fractie en het onderlinge vertrouwen ook een aantal punten ter verbetering naar voren zoals:

  1. Meer communiceren op de eigen website, en vooral ook op Ede Stad.
  2. Betere profilering tijdens de debatten in de Raad.
  3. Meer delen met PvdA raadsleden uit andere gemeenten via:  mijnPvdA.nl

Tenslotte: De wekelijkse fractievergaderingen werden niet alleen trouw bezocht door alle fractieleden, maar ook door de kandidaten-opvolgers op de lijst. Een speciale vermelding is hier op zijn plaats voor met name Karin Bijl en Peter Scherrenburg. Verder zijn Rainer Thies vanuit het afdelingsbestuur en Els Holland trouwe bezoekers van de fractievergaderingen.

Henk Buikema

Henk Buikema

1 Naam: Henk Buikema 2 Leeftijd: geb. jaar: 1955 3 Dagelijks leven: Al meer dan 30 jaar ben ik met heel veel plezier werkzaam in het Middelbaar Beroepsonderwijs in Apeldoorn. Ik geef o.a. Maatschappijleer, lessen over Jeugdzorg en stagedocent in jeugdzorg en kinderopvang. 4 Thuissituatie: Getrouwd met Els, vader van 2 dochters, 1 zoon, 1schoonzoon

Meer over Henk Buikema