Door Henk Buikema op 1 maart 2016

Fractieverslag van 2014 en 2015; successen en voortgang

De gemeenteraad verkiezingen in 2014 waren voor ons niet prettig; we verloren één zetel. Gelukkig waren we wel succesvol in de coalitie-onderhandelingen waardoor we, ondanks de slechte uitslag, toch zitting hielden in het college. Marije Eleveld blijft onze wethouder.

De fractie bestaat nu uit Harry van Huijstee, Rasit Görgülü en Henk Buikema en met inmiddels als vaste fractievolgers Ria Maliepaard en Karin Bijl zien wij hieronder terug op onze hoogtepunten zonder uit het oog te verliezen waar het nog wel beter kan:

Door de PvdA ingediende en aangenomen moties tijdens de algemene beschouwingen:

In 2014:

 1. Over Economie en werkgelegenheid
 2. Over pleegzorg in de wijk
 3. Over Hondenbelasting
 4. Over opvang van asielzoekers

In 2015:

 1. Onder de grond brengen van Hoogspanningskabels.
 2. Kinderen ondersteunen in gezinnen met schuldsanering.
 3. Ruimte benutten voor bijverdienen in de bijstand

NB: Hoogspanningskabels: Het leek zo kansrijk, maar helaas….Omdat de Eerste Kamer de Wet Stroom eind 2015 afstemde is ook de ruimte die in deze wet zat om de kabels onder de grond te krijgen gesneuveld…

De PvdA speelde een belangrijke rol in het mogelijk maken van de vestiging van het fietsexperience centrum “De Fietser” in de voormalige ENKA-hal.

Eerste stap naar bestuursvernieuwing: Marije Eleveld heeft met het project mEdemaken in de periode november 2014- april 2015 als experiment de burgers meer betrokken bij de beslissingen die de gemeenteraad moet nemen.

Een ander voorbeeld van het meer betrekken van burgers bij de besluitvorming is de renovatie van het Open Lucht Theater. Vooraf is de buurt betrokken bij het opstellen van een programmering die past bij het OLT èn rekening houdt met de wensen van de buurt. De opening is in juni 2016.

Het winkelcentrum in Kernhem is gereed. Marije Eleveld heeft daar als wethouder een belangrijke bijdrage aan geleverd.

Samen met D’66 en GL/PE werken we aan de oprichting van een Edese Stichting Leergeld. Door onderbezetting van de werkgroep is er vertraging opgetreden en er wordt nu weer aan getrokken om het komend jaar de stichting actief te krijgen.

Veranderingen in de zorg:

 1. De gemeente Ede is sinds 1 januari 2014 verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO, de Jeugdzorg en de Participatiewet. Die drie wetten heten samen het sociaal domein.  Henk Buikema en Ria Maliepaard nemen deel aan de raadswerkgroep Sociaal Domein. Wij ervaren dat onze inbreng in de Raadswerkgroep effect heeft en zien ook dat zaken soms beter moeten. Gelukkig is de discussie over het ontberen van 6 weken huishoudelijk hulp eind 2015 beslecht met de erkenning dat als mensen 52 weken per jaar zorg behoeven ze die zorg ook krijgen i.p.v. de eerdere uitvoering van 46 weken.
 2. Met de sociale monitor volgen we hoe de uitvoering van het beleid binnen het sociaal domein gaat.
 3. Op initiatief van Henk Buikema hebben Raad en college in een realistische setting geoefend in wat te doen als er binnen het sociaal domein een drama voltrekt.
 4. Permar: De Permar zit al enkele jaren in zwaar weer. De nieuwe participatiewet speelt daar een rol in, de manier waarop de Permar over gemeenten heen is georganiseerd ook. Bij de bestuurlijke crisis rondom de Permar van eind 2015 heeft Marije Eleveld de aan haar gevraagde verantwoordelijkheid genomen en is wethouder Gerrie Ligtelijn opgevolgd als voorzitter van het Permar bestuur.

De Jongerenraad heeft Henk Buikema, naast 4 andere raadsleden, genomineerd voor de politicus die het meest heeft betekend voor jongeren in de gemeente Ede in het afgelopen jaar. In 2015 is Henk niet verkozen, maar de Jongerenraad heeft Henk voor 2016 opnieuw genomineerd voor de aandacht die hij geeft aan de problemen rond jeugdwerkloosheid en voor het meedenken over hoe ook jongeren mét een (lagere) startkwalificatie aan passend werk kunnen worden geholpen.

De PvdA heeft het thema laaggeletterdheid nadrukkelijk op de politieke agenda gekregen en is nu betrokken bij de ontwikkeling rond het Bondgenootschap voor Geletterdheid in Ede.

De motie Fietsstad 2018 is op initiatief van de PvdA samen met GL/PE en CU aangenomen. In 2017 wordt besloten of Ede zich nomineert voor 2018.

In maart 2015 was de oordeelsvorming over het ambstgebed. De VVD had een initiatiefvoorstel tot afschaffen ingediend. Toen er een patstelling in de besluitvorming dreigde is op initiatief van de PvdA een amendement aangenomen. Daarna het besluit dat het ambtsgebed voortaan voorafgaand aan de raadsvergadering is (dus buiten de formele vergadering) en dat het ieder raadslid vrij is om daarbij aanwezig te zijn.

Het referendum over de zondagsopening was op 10 juni 2015. De PvdA is blij dat met het referendum de zondagsopening van winkels bespreekbaar werd en we zijn tevreden met de uitkomst die aan winkeliers in Ede de vrijheid geeft om zelf te bepalen op welke zondagen winkels open zijn.

Levendig centrum: Wij zijn  erg voor een bruisend Ede. De bewoners van Ede Centrum soms minder. Dus is een permanent gesprek met bewoners over de randvoorwaarden voor een levendig centrum belangrijk. Die contacten zijn er nu…

De fractie is er erg voor dat het World Food Center er daadwerkelijk komt. Wij verwachten dat het voor Ede voor extra banen zorgt, in directe zin binnen het centrum maar zeker ook in de “spin-off” die het centrum met zich mee zal brengen. 

Hondenbelasting: De PvdA vindt deze belasting uit de tijd. Maar gewoon afschaffen geeft een te groot tekort in de begroting. Uiteindelijk heeft de Raad besloten om de hondenbelasting terug te brengen tot een dekking van 50% van de kosten van honden voor de gemeente.

Onderwijs: De fractie heeft het initiatief genomen om in de Enka-wijk met de bewoners te overleggen over het stichten van een school voor de wijk. Vanwege de omvang van de wijk vergt dat samenwerking tussen de verschillende schoolvormen, maar een bijzonder openbare school, zoals die al jaren bestaat in Otterlo, zou heel goed kunnen. Het lijkt erop dat het uitgezette zaadje wortel schiet en dat er in 2018 een basisschool in de Enka-wijk geopend wordt.

Woonvisie: De fractie blijft hameren op het bouwen van meer sociale woningen. Wij willen dat de wachtlijst echt korter wordt. Het Rijk en de Provincie geven nu meer ruimte, mede door de eis om meer statushouders (vluchtelingen die mogen blijven) te huisvesten. En omdat we af willen van permanent bewoning in vakantiehuizen. Er kunnen nu 400 extra woningen komen door ombouwen van kantoren en/of woningen die als tijdelijk bedoeld zijn (10 tot 15 jaar) maar overigens volwaardige huizen zijn.

Op 1 januari 2016 is, na een jaar voorbereiding onder leiding van Marije Eleveld, Malkander gestart. Malkander is de fusie van Welstede, de Medewerker en de Stichting Welzijn Ouderen en is bedoeld om tot goede samenwerking tussen vrijwilligers, jeugd en senioren in het wijkwerk te komen.

Vluchtelingen: De fractie zet zich in om tot goede opvang van vluchtelingen te komen. De opvang locatie op de kazerneterreinen is uitstekend en draait al enige maanden tot ieders tevredenheid. Mensen kunnen daar tot rust komen na de angst in hun land en een reis met vaak ontberingen en gaan vervolgens naar een AZC. Veel vrijwilligers helpen bij die eerste opvang met kleding en met dagactiviteiten zoals de eerste lessen in onze taal. Voor het AZC loopt nu de procedure. Wij steunen de burgemeester in de opdracht die hij van zowel de Raad als de regering heeft om ook in Ede een AZC te vestigen. Onder de goede randvoorwaarden kan dat en zal er draagvlak zijn. En wij hopen van harte voor het COA en voor de vrijwilligers en voor de mensen die bang zijn voor de effecten van een AZC in hun buurt dat het gesprek over de randvoorwaarden open en positief verloopt.

Henk Buikema

Henk Buikema

1 Naam: Henk Buikema 2 Leeftijd: geb. jaar: 1955 3 Dagelijks leven: Al meer dan 30 jaar ben ik met heel veel plezier werkzaam in het Middelbaar Beroepsonderwijs in Apeldoorn. Ik geef o.a. Maatschappijleer, lessen over Jeugdzorg en stagedocent in jeugdzorg en kinderopvang. 4 Thuissituatie: Getrouwd met Els, vader van 2 dochters, 1 zoon, 1schoonzoon

Meer over Henk Buikema