Door op 17 september 2016

Huishoudelijke hulp Ede verandert: wat wij ervan vinden

De Gemeenteraad besluit op 29 september a.s. over veranderingen (per 1-1-2017) in de WMO-voorziening voor de hulp bij het huishouden voor kwetsbare, veelal oudere inwoners. In de plannen staat ook een voorstel voor een zgn. algemene voorziening. Onze aandachtspunten heb ik in de oordeelvormende vergadering van 15 september verwoord. Graag licht ik hier één en ander toe.

Wat blijft overeind:
Mensen die naast de huishoudelijke hulp andere WMO-voorzieningen hebben, houden gewoon een maatwerkvoorziening. Het recht daarop ligt vast en daar wordt, gelukkig, niet aan getornd.

Wat is nieuw:
Een ‘algemene voorziening’. Deze is bedoeld voor mensen die ivm een handicap of beperkingen door ouderdom hun huishouden zonder ondersteuning niet meer op orde krijgen. Men kan direct de zorgaanbieder benaderen, zonder tussenkomst van de gemeente. Men kijkt natuurlijk eerst of een huisgenoot, mantelzorger etc. meer kan doen. In deze regeling kan men max 3 uur per week hulp inkopen, voor max 15 euro per uur.

Als PvdA hebben we altijd gepleit voor maatwerk, omdat dan alle aspecten van het leven waar ondersteuning nodig kan zijn aan  bod komen. Echter er is een, naar verwachting groeiende, groep ouderen die prima hun zaken zelf kan regelen en alleen in praktische zin hulp nodig heeft bij het huishouden. Daar is deze nieuwe voorziening geschikt voor, maar in het kader van ‘maatwerk voorop’ zijn er een paar uitzonderingen om mensen te behoeden voor financiële problemen.  Dit geldt als men meer WMO-voorzieningen heeft, of een inkomen lager dan 120% van het minimum. Voor mensen tussen 120% en 180% is er een kortingsregeling op het max uurtarief van 15 euro. Het verschil met de kostprijs past de gemeente bij.
Daarbij heeft de wethouder ons toegezegd om in de regelingen naast de percentages ook de bedragen in euro’s te vermelden, zodat helder is wat mensen moeten gaan betalen voor hun ondersteuning.

Het basistakenpakket wijzigt voor zowel maatwerk- als de algemene voorziening
Het pakket was een heet hangijzer voor de PvdA. Standaardhulp past nooit bij wat nodig is. De inwoner kan dit nu in overleg met de hulpverlener, binnen de afgesproken uren,  zelf bepalen. In de basis zijn dat de diverse schoonmaakklussen en zo mag bijv. ook de was weer gedaan worden. Daarnaast krijgen de medewerkers een rol in preventie en signalering van problemen. Wij vragen nadrukkelijk aandacht voor scholing en training op deze punten.
Het pakket verbetert dus, maar hier toch een aandachtspunt. Sociale  ondersteuning,  bedoeld om mensen te attenderen op instellingen die extra eenmalige klusjes doen, op activiteiten in de buurt die bijvoorbeeld eenzaamheid te lijf gaan, etc., zit niet in het basispakket. Het kan wel aanvullend gedaan worden. De PvdA vindt dit echter een taak die in het basispakket hoort. In het raadsdebat heb ik gevraagd deze ondersteuning wel standaard aan te bieden.

Al die zorgwetten: WMO, ZVW, WLZ…..
Wij vinden het als PvdA heel vervelend dat onze inwoners er last van hebben dat zorg binnen één huishouden via diverse wetten geregeld en betaald wordt. In de huidige plannen wordt nu concreet gewerkt aan betere afstemming en samenwerking. Inwoners moeten nu echt een gezamenlijk opgesteld zorgplan krijgen, wat door één contactpersoon wordt geregeld.

80 jaar een goede grens?
Voor mensen van 80 jaar en ouder geldt dat zij in principe altijd in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening. Uit gesprekken met inwoners is gebleken dat men dit soms niet wil. Daarom: het is altijd mogelijk om voor de algemene voorziening te kiezen.

Kansen op goed werk. En goede arbeidsomstandigheden?
De nieuwe spelregels voor de huishoudelijke hulp zorgen naar verwachting voor meer werkgelegenheid. De eigen bijdrage voor de algemene voorziening is met max 15 euro per uur veelal gelijk aan hulp die men zelf regelt. In deze regeling is de cliënt is echter verzekerd van hulp bij vakantie en ziekte. En de medewerker heeft vast werk. De minister heeft voor deze extra arbeidsplaatsen ook geld beschikbaar gesteld aan de gemeente. Als PvdA zijn we hier blij mee, met een kanttekening:
we hebben gevraagd om ook in de overeenkomsten met de zorgverleners WMO-breed aan te sturen op goede arbeidsvoorwaarden. We rekenen er op, met het debacle van TSN nog in het geheugen, dat dit ook gaat gebeuren.

Communicatie op orde
Bijna vervelend, maar we blijven hameren op heldere communicatie. Inwoners melden dat zij nog lang niet altijd geïnformeerd worden dat er onafhankelijke cliëntondersteuning mogelijk is, als er niemand binnen de eigen kring aanwezig kan zijn bij de intake. Ook begint de consulent het gesprek nogal eens met de term: “U weet dat we moeten bezuinigen…”.
Dat is volgens de PvdA achterhaald. Het geld klotst niet tegen de muren, maar er is volgens ons voldoende financiële ruimte om iedereen die hulp te geven die nodig is.