Door op 9 mei 2014

Inbreng Harry van Huijstee Raad 8 mei

Op 8 mei debatteerde de gemeenteraad over het convenant en koos het nieuwe college van B&W. De gehele oppositie stemde uit protest blanco. De discussie in de Raad was bij tijd en wijle grimmig. Bij de verkiezing van raadsleden voor commissies werd fractievoorzitter van Milligen door de nieuwe coalitie gewraakt als kandidaat voorzitter voor de financiële “audit”commissie. Als net aftredend wethouder financiën werd dit onjuist geacht en de VVD werd gevraagd een andere kandidaat voor te dragen. Voor de vele bezoekers op de tribune werd het debat in de Raad een raadsel toen het  ook ging over de integriteit van Van Milligen. Er was een niet openbare brief van de burgemeester waar niet over gesproken mocht worden en waar wel naar verwezen werd. De voordracht werd aangehouden voor nader overleg in het presidium.

De inbreng van fractievoorzitter Harry van Huijstee:

Proces van coalitievorming:  – Het proces zoals het gegaan is verdient misschien geen schoonheidsprijs maar zaken lopen zoals ze lopen, als mensen zich gepasseerd of tekort gedaan voelen dan hierbij mijn oprechte excuses: Voor zover ik het kan overzien is dat nooit de bedoeling geweest. Terugkijkend hebben we steeds weloverwogen keuzes gemaakt die op dat moment het beste leken.

Convenant: De Franse wiskundige Pascal schreef ooit: ik heb geen tijd voor een korte brief, dus schrijf ik een lange. Wij hebben met ruim drie weken meer tijd genomen en dus konden we een kort convenant maken.

Een convenant op hoofdlijnen, niet tot in detail uitgewerkt. Heel bewust een raamwerk. De invulling moet nog: niet alleen door het college en de raad maar ook door maatschappelijke organisaties en burgers, dus door heel Ede.

Er staat veel niet in het convenant zoals  bestaand beleid dat we prima vinden en waar consensus over is. Wat ons betreft is de grote koers wijziging meer openheid en meer gebruik maken van de kracht en creativiteit van burgers. Onze wens is om verder te gaan dan formele participatie. Wij willen Ede echt een co-creatie laten zijn van alle belanghebbenden: van burgers, onderwijs, bedrijfsleven en daaruit volgend de politiek. Dit vraagt van de gemeenteraad, immers eindverantwoordelijk, vertrouwen. Vertrouwen om de Edese samenleving de ruimte te geven om daadwerkelijk het verschil te maken. Daarom een convenant als een raamwerk met een minimum aan details.

Er staat ook veel wel in. Voor de PvdA is een aantal zaken waar we ook in onze campagne aandacht voor hebben gevraagd van groot belang: Werk, werkgelegenheid als basis voor onze welvaart en voor ons welzijn. Betaald werk in al zijn vormen; maar ook vrijwilligers werk is van groot belang voor zelfstandigheid, zelfrespect, integratie en participatie.

De PvdA-fractie ziet dit open convenant dan ook als uitdaging om haar speerpunten in deze raadsperiode naar voren te blijven brengen.
Bijvoorbeeld de jeugdwerkloosheid: Is niet genoemd in het convenant. Voor ons is het bestrijden van jeugdwerkloosheid van het grootste belang: de aansluiting van onderwijs en bedrijfsleven en een stage bureau is volgens ons een breed gedragen wens en laten we zorgen dat het er snel komt.

Terug naar wat er wel in staat:
Zorg, er komt veel op Ede af: veel extra werk maar ook grote bezuinigingen. Dat zal veel vragen van de Edese burgers. De PvdA is wel blij dat de zorg straks dicht bij de mensen georganiseerd is. Om het convenant te citeren: “De inwoner met zijn zorgvraag en onze maatschappelijke opgave stellen we centraal en niet de regels en de organisaties”. We zijn ook blij met de aandacht voor mantelzorg en vrijwilligers.

Bruisend ede – onze slogan van 4 jaar terug en deze verkiezingen. We zijn blij met de aandacht voor evenementen en initiatieven uit de samenleving en de aandacht voor sport. En dan natuurlijk het hete hangijzer: de zondagsopening of beter, de verplichte zondagssluiting. Een onderwerp waarvan we gemerkt hebben dat het erg breed leeft onder de Edenaren. Ook in onze achterban wordt hier verschillend over gedacht en baart vooral de druk voor werknemers zorgen. Maar de PvdA heeft steeds gezegd dat het bespreekbaar moet zijn. Nu gaan we kijken naar wat haalbaar is in Ede en dus zijn wij blij met de brede maatschappelijke discussie die we over dit onderwerp gaan voeren.
Enthousiast zijn we over de wijkwethouders, nieuw in Ede. De PvdA ziet die rol voor onze wethouders als belangrijke bestuurlijke antenne in straat en buurt.

Er zijn door mij een hoop belangrijke zaken niet genoemd zoals FoodValley, de kennis-as, duurzaamheid, woonvisie. Allemaal van groot belang voor Ede.
Maar het belangrijkste is en blijft de ruimte voor burgers en de gehele gemeenteraad om Ede vorm te geven. Opdat we samen vooruit kunnen naar een sterker en socialer Ede.