Door Henk Buikema op 19 mei 2016

Kwartaalverslag+ van de Edese fractie

Het kwartaalverslag omvat deze keer de eerste 4 maanden van 2016 en is dus eigenlijk een trimesterverslag.De afhandeling van de procedure rond de asielzoekerscentra in april maakt het logisch om het kwartaalverslag te verlengen tot en met april.

 

In deze maanden zijn we als fractie allemaal nauw betrokken geweest bij deze besluitvorming rond de locaties voor de AZC ’s in de gemeente Ede. Bezoeken aan Otterlo, aan omwonenden van de Klinkenberg, bewoners en omwonenden van De Goudsberg en de Braamhorst: we hebben veel mensen gesproken en ook via de mail veel contacten gehad.

Daarnaast waren er de nodige bijeenkomsten in het raadhuis: voorlichting en verslag van Arcadis over de locaties, meerdere inspreekmomenten van belanghebbenden en Rasit die ons vertegenwoordigde in de raadswerkgroep vluchtelingen. Bijna wekelijks kwam deze raadswerkgroep in de afgelopen maanden bij elkaar om de besluitvorming zo goed mogelijk te kunnen volgen en er richting aan te geven.
Op 6 april was er een lange inspreekavond, waar gelukkig ook een paar mensen met positieve inbreng over asielzoekerscentra het woord voerden.
Bij de besluitvorming hebben we als fractie de volgende criteria gehanteerd om tot een goede beoordeling te komen:
– zo min mogelijk last voor omgeving
– goede opvang voor de vluchtelingen.
– wat is gewoon realistisch en haalbaar, ook financieel.
– en de opvanglocaties moeten niet te veel versnipperd zijn.
Daarnaast hebben we op 4 april in de Meerpaal nog een ledenvergadering belegd om ons standpunt en de gang van zaken rond de besluitvorming van de AZC ’s uitvoerig toe te lichten.
Ook op de website en sociaal media hebben we onze visie op de opvang van vluchtelingen ruim gedeeld. Op 28 april hebben we een motie ingediend om binnen 5 jaar te komen tot sloop van het huidige pand aan de Klinkenberg.

Minder in het nieuws en de belangstelling hebben de volgende onderwerpen gestaan:
-Toegankelijkheid voor mensen met een beperking bij openbare gebouwen. Samen met de Christen Unie hebben we een motie ingediend om daar aandacht voor te vragen. Een gevolg is dat afgelopen zaterdag 30 april Rhodos, Grieks restaurant, haar toegankelijkheid voor mensen meteen beperking groots heeft gevierd in het bijzijn van wethouder Marije Eleveld en onze vaste gast in de fractie Els Holland. Ook zal er (on) toegankelijkheid in Ede ism ROC A12 en de Gehandicaptenraad Ede in beeld gebracht worden in een korte film.
– De fietsnota is vastgesteld en we hebben daar als fractie royaal steun aan verleend, maar uiteindelijk zal bij de perspectiefnota in juli duidelijk worden wat er aan gelden beschikbaar is om de ambities die in de nota staan te realiseren. Wellicht in het volgende verslag hier meer over.
– De cultuurnota is ook in deze periode vastgesteld. Er zijn een aantal bijeenkomsten geweest waarin belanghebbenden hun belangen konden inbrengen. Op donderdag 28 april is de cultuurnota vastgesteld, maar ook hier zal de perspectiefnota in juli meer duidelijkheid in verschaffen wat er daadwerkelijk gaat gebeuren. Verder is er sprake van een op te richten Cultuurfonds en daar komen we pas na de zoemer over te spreken. De kaders voor het Cultuurfonds moeten nog vastgesteld worden.

Wel meer in het nieuws waren de Permar en het onderwerp parkeren.
Over de Permar kunnen we het volgende melden: de samenwerking tussen de 5 gemeenten zal waarschijnlijk per 1 januari 2018 worden stop gezet. Daarover valt in mei het definitieve besluit.
We zijn ons als fractie al druk aan het oriënteren over hoe het dan verder moet. We hebben daarover ook overleg met de afdeling Wageningen en mogelijk in de toekomst ook met Renkum. Daarnaast hebben we hierover ook regelmatig contact met FNV leden die werkzaam zijn bij Permar.
De komende maanden zullen belangrijk worden om te beslissen welke kant we met de invulling van de Participatiewet op gaan.

Over het parkeren is veel ophef in de plaatselijke pers. Veel geluiden van ongenoegen over het “nieuwe parkeren”. Als fractie hebben we het parkeerbeleid van wethouder Leon Meijer (CU) gesteund. En we wachten nu de eerste onderzoeken en de resultaten van metingen af om ons nader te beraden over het parkeerbeleid.
De laatste maand is ook de affaire rond TSN onder onze aandacht geweest en sowieso heeft de toekomst van de situatie rond de huishoudelijke hulp al onze aandacht. Ook daarover vallen de komende maanden belangrijke beslissingen. Zo moeten er belangrijke keuzes gemaakt worden hoe de regeling die tot 31-12-2016 geldt, wordt voortgezet.

Vorig kwartaal hebben we een informatiebijeenkomst georganiseerd om te peilen of er behoefte is aan een basisschool in de nieuwe Enka Wijk. De belangstelling was groot en de bewoners hebben dit opgepakt. We zijn benieuwd waar dit toe leidt en zullen dit volgen.

Het bezoeken van de raadsvergaderingen en de nodige informatiebijeenkomsten gaan ons als fractie goed af. Mede door de inzet van de fractievolgers Ria Maliepaard en Karin Bijl zijn we bij alle overlegmomenten vertegenwoordigd.
Naast deze overleggen bezoeken we ook regelmatig instanties buiten het raadshuis.
Teveel om op te noemen, maar wellicht springt het bezoek van een aantal fractieleden aan buurtcentrum de Velder eruit, waar samen met met buurtbewoners is gegeten.
Daarnaast was vrijwel de hele fractie aanwezig op een boeiende rondleiding bij de waterzuivering aan de Dwarsweg, georganiseerd door Liesbeth van Dijk, onze vertegenwoordiger in het Waterschap.

Naast de motie over toegankelijkheid zijn er ook raadsvragen gesteld namens de PvdA over:
– Regio FoodValley en het overleg tussen onderwijs, overheid en ondernemers (Triple Helix)
– Vragen over jeugdwerkloosheid
– Vragen over angststoornissen en jongeren.

In het vragenuurtje hebben we aandacht gevraagd voor de problemen met het parkeren rond het station en met name de bewegwijzering naar de tijdelijke parkeerplaats op het kazerneterrein.

Tot zover het verslag over de eerste 4 maanden van 2016.

Vriendelijke groet,
Henk Buikema,
Fractiesecretaris PvdA Ede

Henk Buikema

Henk Buikema

1 Naam: Henk Buikema 2 Leeftijd: geb. jaar: 1955 3 Dagelijks leven: Al meer dan 30 jaar ben ik met heel veel plezier werkzaam in het Middelbaar Beroepsonderwijs in Apeldoorn. Ik geef o.a. Maatschappijleer, lessen over Jeugdzorg en stagedocent in jeugdzorg en kinderopvang. 4 Thuissituatie: Getrouwd met Els, vader van 2 dochters, 1 zoon, 1schoonzoon

Meer over Henk Buikema