Door op 16 mei 2017

Minder regels bewonersinitiatieven

In mijn PvdA-motie bij de Visie op Ontmoeten heb ik op 11 mei het Edese College gevraagd om het inwoners van Ede makkelijker te maken activiteiten in het kader van ontmoeten en verbinden te organiseren. Ede heeft veel geweldige vrijwilligers die iets voor anderen willen betekenen. Nu belet een woud aan regels en formulieren hen te vaak: niet alleen om te starten, maar ook om vol te houden wat ze erg graag doen.  Hieronder leest u de motie.

Deze motie is mede ingediend door CU, CDA, GL/PE, D66, GemeenteBelangen en Fractie Vos de Wael en raadsbreed aangenomen.

Motie

Voorstel: BV 08 Visie op ontmoeten
Onderwerp: wegnemen belemmerende regelgeving voor ontmoetingsintitiatieven door inwoners
De raad van de gemeente Ede, in vergadering bijeen op 11 mei 2017:

Constaterende dat:
– de doelstelling van de gemeente is dat de buurt- en dorpshuizen een centrale en faciliterende rol spelen bij initiatieven voor ontmoeting in hun wijk, als een ‘spin in het web’;
– nadrukkelijk wordt ingezet op de vraag naar ontmoetingsactiviteiten vanuit inwoners, uitgevoerd door inwoners;
– deze initiatieven zowel binnen als buiten de buurt- en dorpshuizen gerealiseerd kunnen worden, zoals bij verenigingen, kerken, etc.;
– er 4 vormen van ontmoeting worden gedefinieerd die allen een verschillende, ook elkaar overlappende, wijze van faciliteren en financieren kennen.

Overwegende dat:
– een groot percentage van onze inwoners zich als vrijwilliger inzet en de Gemeente daar zuinig op moet zijn door o.a. onnodige, demotiverende belasting te voorkomen;
– deze vrijwilligers verschillen in motivatie, kennis, beschikbare tijd en capaciteiten;
– de huidige regelgeving tav van facilitering en financiering van ontmoetingsactiviteiten ingewikkeld is (wijkbudgetten, welzijn, WMO en de informatie daarover niet altijd beschikbaar is waar mensen deze zoeken;
– de huidige regelgeving voor vrijwilligers regelmatig een drempel vormt om te starten of om een activiteit voort te zetten;
– het helder is dat de wijze van faciliteren en financieren binnen de gemeente inzichtelijk moet zijn, mede gezien in het licht van begroting en verantwoording ter controle van de gemeenteraad.

Verzoekt het College:
1. te onderzoeken hoe de in de overweging genoemde drempels voor inwoners om ontmoetingsinitiatieven te ontplooien op verantwoorde wijze weggenomen kunnen worden;
2. de uitkomsten van dit onderzoek mee te nemen in de uitwerking van deze Visie op ontmoeten;
3. ongewenste (financiële) effecten van mogelijke precedentwerking te voorkomen.

En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening en naam,
Ria Maliepaard-Janssen​