Door op 21 april 2017

Ontmoeten in buurt-en dorpshuizen goed faciliteren

Bij dorpshuizen en buurtcentra is in Ede is het kernwoord ‘ontmoeten’: samen sporten, huiswerkbegeleiding of huiskamers voor ouderen, voor de gezelligheid of tegen eenzaamheid. Als PvdA steunen we de visie die het college de raad heeft voorgelegd. Ontzorgen van vrijwilligers is een aandachtspunt. Ook praten we graag mee over passend vervoer in de wijken.

 

Hieronder leest u wat ik in het debat over de ‘Visie op ontmoeten’ in de raadsvergadering van 20 april 2017 heb ingebracht:

De langverwachte Visie op Ontmoeten ligt voor. Ingeperkt tot de rol van dorps- en buurthuizen, wat we met de klus die voorligt begrijpen. De voortrekkersrol voor dorps- en buurthuizen bij het
zichtbaar maken en bij elkaar brengen van alle vraag en aanbod in de buurt is wel een absolute voorwaarde om ontmoeting in brede zin te bevorderen, net zoals het door het College inbedden van aandacht voor ontmoeten op tal van beleidsterreinen.
In de visie missen we een looptijd. En we zien in januari 2018 graag een eerste voortgangsrapport. Dat Buurthuizen uitnodigend zijn en open staan voor innovatie spreekt voor de PvdA vanzelf. De uitwisseling van vrijwilligers wordt genoemd, maar ook koppeling van activiteiten.
Wij vragen nadrukkelijke aandacht voor de eigenheid ervan. Inwoners hebben hun redenen om iets voor anderen te doen, vanuit interesse of levensovertuiging, binding met een doelgroep, locatie etc. Dat zorgt voor blijvende betrokkenheid en inzet van veel vrijwilligers en die moeten we bewaken. Voor de rolverdeling tussen gemeente en dorps- en buurthuizen is ontmoeting in 4 typen
weergegeven.
Bij ontmoeting via burgerinitiatief (type 2)wordt bij een huisvestingsvraag terecht verwezen naar
buurthuizen, de spin in het web van buurtactiviteiten. We horen echter te vaak dat mensen hierbij onwerkbare administratieve lastendruk ervaren. In de visie wordt een wirwar aan financieringsopties genoemd: activiteitenbudget, exploitatiebudget, wijkbudget, welzijnsbudget, sport of sociaal- cultureel budget, WMO-budget.
Onze simpele, maar dringende vraag aan het College is: ontzorg de vrijwilliger en maak subsidieregels simpel ! Eerst subsidie voor huur aanvragen, die aan het buurthuis betalen, die dit weer aan de gemeente afdraagt of daar verantwoorden moet? Dat kan vast beter.

Ontmoetingen in het kader van welzijnswerk en van WMO zijn niet makkelijk te scheiden.
Vraaggericht werken onderschrijft de PvdA, net als de brede maatschappelijke keuze om ouderen en mensen met een beperking zo veel mogelijk zelfstandig te laten wonen met zoveel mogelijk
informele ondersteuning.
Dan beseffen we óók dat deze keuze en steeds toenemende vraag naar laagdrempelige ontmoetingsplekken en dagbesteding oproept. Een vraag die steeds vaker niet door betrokkenen zelf verwoord kan worden. Welzijn en WMO moeten samen optrekken om voldoende aanbod in het algemeen belang te kunnen bieden.

De PvdA neemt de steeds luidere roep van vrijwilligers om permanente professionele ondersteuning op de werkvloer heel serieus. In de visie lees ik dat deze steun op afroep of elders in de buurt beschikbaar is, maar in een aantal gevallen is dat echt onvoldoende. Kan het college toezeggen hier in de uitvoering betere invulling aan te geven?
Ontmoeten in de wijk. Dat klinkt alsof het dichtbij is en als je gezond bent klopt dat. Maar juist voor de groepen die ontmoeten hard nodig hebben is bereikbaarheid vaak een probleem. De buurman heeft niet altijd tijd en de Valleiopper is niet altijd de ideale oplossing. Ik ben benieuwd of mijn collega͛s in de raad en het college mijn oproep om andere vormen van vervoer in de buurt te stimuleren.