Door op 13 juli 2017

PvdA Ede: informeer beter over riool

Eind juni is in de raad onze motie om onze inwoners beter te informeren over het optimale gebruik van de riolering aangenomen. Het rioleringsplan werd besproken en afgelopen tijd waren in Ede mensen hard bezig om de riolering waar nodig te herstellen. Ik kreeg uitleg over wat er allemaal argeloos wordt doorgespoeld en veel schade veroorzaakt én wat beter kan.  Daarom ons verzoek om betere voorlichting.

 

Lees hier de volledige tekst van de motie,  mede ingediend door Groen Links/PE.

Agendapunt: BV08 Gemeentelijk Rioleringsplan 2018 -2022; Verbindend Water

De raad van de gemeente Ede in vergadering bijeen d.d. 29 juni 2017,

constaterende dat:
– er voor Ede nu mooi plan ligt waarin de ambitie verlegd is van ‘het stelsel op orde houden’ naar een plan met visie voor de langere termijn;
– er met dit plan goed ingespeeld wordt op de gevolgen van klimaatverandering en de mogelijkheden voor verduurzaming;
– de gemeenteinwoners  Ede grote stappen zet, mede door goede communicatie, bij de scheiding van huishoudelijk afval, maar dat bewustzijn over ‘afvalwater’ achterblijft;
– er veel informatie en mogelijkheden en informatie voorhanden zijn om inwoners zelf actief mee te laten werken aan duurzaam waterbeheer;
– in het plan diverse malen het woord communicatie, als in communicatie met de inwoners, wordt genoemd, maar ook geconstateerd wordt: “Algemene communicatie heeft in de afgelopen periode beperkt aandacht gehad” en “Buiten projecten om is communicatie over eigen verantwoordelijkheid en goed rioolgebruik onderbelicht gebleven”;
– in het plan geen concrete plannen of middelen zijn opgenomen voor structurele communicatie of voorlichting;
overwegende dat:
– de gemeente Ede duurzaamheid hoog op de agenda heeft staan en daarbij verantwoord gebruik van de rioolvoorzieningen een grote rol speelt;
– voorlichting en communicatie over een goed gebruik van de riolering op eigen terrein of in eigen straat en het zichtbaar maken van water versterkend en verbindend werkt;
– het wenselijk is, zoals onder ‘Horizon tot 2030” is beschreven, dat alle inwoners zich verantwoordelijk voelen voor verantwoord rioolgebruik en duurzaam waterbeheer. Hetgeen niet bereikt kan worden door slechts projectmatig inwoners bij deze onderwerpen te betrekken;

verzoekt het college:
– een communicatie- en voorlichtingsplan te ontwikkelen met als doel alle gebruikers van de riolering bewust te maken van wat wel en niet mag, zodat zij zich aan de ‘spelregels houden
– in dit plan gebruikers ook te inspireren met mogelijkheden om zelf maatregelen te nemen voor meer duurzaam waterbeheer.
– bij de Programmabegroting 2018-2021 hiervoor een voorstel inclusief dekking aan de raad voor te leggen;
– hierbij nauw samen te werken met Waterschap Vallei & Veluwe, aangezien waterbeheer zowel in fysieke als in morele zin een gedeelde verantwoordelijkheid is van inwoners, gemeente en waterschap;
en gaat over tot de orde van de dag.

PvdA, Ria Maliepaard