Door op 3 december 2015

PvdA-fractie: belang Permar medewerkers voorop

Op 26 november heeft Henk Buikema namens de PvdA in het debat van de Gemeenteraad over het onderzoeksrapport (Bureau Berenschot) naar de gang van zaken bij Permar het woord gevoerd. De tekst treft u hieronder aan.  Aansluitend een aantal aandachtspunten  n.a.v. diverse gesprekken met medewerkers van de Permar, immers de mensen om wie het gaat!

De bijdrage
Het raadsvoorstel dat voor ons ligt omvat een viertal beslispunten. Op elk punt wil de fractie van de PvdA kort ingaan. Over het rapport zelf kunnen we kort zijn. Het is een bedrijfsfoto, een momentopname en niet meer en niet minder. De PvdA vindt het jammer dat bij deze bedrijfsfoto de medewerkers van Permar geen wezenlijk onderdeel vormen. Daarmee willen we niet zeggen dat de foto mislukt is, maar de foto had wat ons betreft met meer breedbeeld genomen mogen worden. Toch willen we goed kijken naar wat er op de foto staat. En wat dat betreft is de foto helder genoeg. Permar is de afgelopen jaren verliesgevend geweest door  daling van de rijksvergoeding, door geen subsidie vooraf van de gemeenten en door geen eigen vermogen.

Tegelijk moeten we concluderen dat Permar het vergeleken met andere SW bedrijven niet slecht doet. Het rapport omvat een groot aantal conclusies en aanbevelingen. Het is niet te doen op alles in te gaan in 5 minuten. We willen er een paar uithalen die in onze ogen cruciaal zijn.

Ten eerste: als we kijken naar het functioneren van de directeur van Permar in die jaren valt op: hij heeft grote volmachten en zeggenschap binnen de organisatie van Permar. Uiteindelijk had hij alleenheerschappij en dat komt overduidelijk naar voren als we ook kijken naar wat de financiële manager in te brengen had. We kunnen zeggen dat hier vanaf het begin een weeffout heeft gezeten.
Ten tweede:  het bestuur van Permar, bestaand uit de 5 wethouders van de 5 gemeenten, heeft te weinig visie uitgedragen op de sociale werkvoorziening. Het bestuur heeft zich te weinig opgesteld vanuit de rol van mede eigenaar. Daarbij werden strategische keuzes voor de toekomst van het SW bedrijf ontweken. Een oorzaak daarvan lag mede in het feit dat elke wethouder 1 stem had in het bestuur. Ede 1 stem  en 52% bijdragen aan Permar en Scherpenzeel ook 1 stem en slechts 1% bijdragen. Uiteindelijk is dit een bestuurlijk gedrocht gebleken, juist ook door het gebrek aan eenduidige visie. De PvdA vindt dat dit anders en beter geregeld moet worden. Wellicht moet Ede met die partners die dezelfde visie als Ede hebben verder, maar hier moet de komende tijd snel duidelijkheid in komen.Ten derde:   de te hoge ambitie om met Permar te functioneren als een gewoon bedrijf. We hebben het al vaker gezegd, maar Permar zal altijd een bedrijf zijn waar geld bij moet en in de toekomst steeds meer nu de rijksbijdrage de komende jaren steeds minder zal worden. Dus we zullen na moeten denken over hoe we Permar als bedrijf willen positioneren. Een bedrijf dat elk jaar de kranten haalt vanwege negatieve bedrijfsresultaten of een bedrijf dat met subsidie aardig overeind blijft. Voor de medewerkers van Permar lijkt ons het laatste verreweg het beste.
De raad wordt opgeroepen om in het 1e kwartaal van 2016 bestuurlijke keuzes te maken met betrekking tot de toekomst van Permar. In het rapport komen  aanbevelingen naar voren die wat de PvdA betreft meegenomen moeten worden. Maar er een paar uitlichten willen we zeker:

Als raad moeten we ons meer bezig houden met kaders stellen voor Permar. Wat is de visie en de stip op de horizon met betrekking tot Permar en vooral wat is de visie op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? De PvdA wil vasthouden aan de kernprestaties van Permar: meer detacheringen en het overeind houden van beschut werken.
Wat ons betreft gaan we hier ook goed te rade bij de medewerkers van Permar zelf en we stellen dan ook aansluitend op dit beslispunt voor dat de medewerkers in dit proces nadrukkelijk betrokken worden. We vragen aan het college om hieromtrent met voorstellen te komen hoe ze aan dit proces uitvoering willen geven.

Over het 4e beslispunt wil de PvdA kort zijn: in het 1e kwartaal van 2016 komt er een herziene begroting voor het jaar 2016. De PvdA lijkt dat een realistische stap. Tevens willen we opmerken dat het tijdpad voor deze begroting parallel loopt aan de bestuurlijke vernieuwing van Permar die we vanuit de aanbevelingen gaan opzetten. Het zal dus kunnen dat de begroting toch nog verder uitgesteld moet worden. Wellicht dat aan het begin van het 2e kwartaal een beter tijdstip is.

Voor de PvdA staat vast dat we de komende maanden belangrijke stappen gaan zetten in het verbeteren van het SW–bedrijf en we hebben alle vertrouwen in wethouder Eleveld dat zij hierin namens Ede een goede rol zal spelen en we wensen haar daar veel succes bij.

Laat ik eindigen met een opmerking over de mensen die bij Permar werken, tenslotte gaat het om deze mensen. Ze verdienen een betere pr dan die ze de afgelopen tijd hadden en vooral: deze mensen moetenvolwaardig deel uit kunnen maken van de arbeidsmarkt.

Aandacht voor medewerkers

De afgelopen week hebben diverse Permar medewerkers ingesproken bij een raadsbijeenkomst én hebben Henk Buikema en Karin Bijl ook met FNV-woordvoerders van de Permar gesproken. Opvallende verbeterpunten werden tijdens alle gesprekken genoemd:

  • De sfeer is niet goed: angst en weinig informatie spelen daarbij een belangrijke rol. In de hele organisatie wordt de druk ervaren dat mensen naar buiten moeten. Maar dan zijn ze ‘buiten’ en worden ineens contracten opgezegd. Mensen raken daardoor in de war. Ze zitten niet voor niets bij Permar.
  • Men geeft vele voorbeelden van zaken waar ze moeite mee hebben of die men zelfs ronduit onrechtvaardig vindt. Op de vraag waar ze met hun bezwaren naar toe kunnen geven ze aan nergens terecht te kunnen. Ze missen een onafhankelijke bezwaarcommissie.
  • De ondernemingsraad vervult voor hen geen rol van belang op dit moment.
  • Het proces rond de detacheringen loopt niet goed, de begeleiding ontbreekt en de rol van de jobcoach wordt als dwingend ervaren. Er worden mensen op werkplekken gezet, zonder dat tevoren wordt gekeken of het werk, maar ook de werkplek, de sociale omgeving, de bereikbaarheid etc passend zijn. Dit veroorzaakt veel onzekerheid en stress, nog eens versterkt als mensen dan toch weer weg moeten, wat als ‘mislukken’ wordt ervaren.

Als PvdA blijven we natuurlijk nauw betrokken bij de toekomst van Permar en vragen we aandacht voor deze zaken en kijken we of we in de beleidvorming ruimte kunnen vinden deze zaken te benoemen en verbeteren.