Door op 14 november 2014

PvdA inbreng algemene begroting met moties

De PvdA benadrukt nogmaals dat zij alles weegt aan sociaal democratische kernwaarden: bestaanszekerheid , goed werk, verbinding en verheffing.

In het kader van een steeds bruisender Ede zijn wij blij met overnemen van onze wens voor extra aandacht voor de heideweek.

Over verbinding:
De sociaal raadslieden, alle opties en mogelijkheden die de wethouder aandraagt zijn allemaal goed en ondersteunen wij van harte. Echter wij denken dat een sociaal raadsman of -vrouw een welkome toevoeging aan dit arsenaal zal zijn. Wij nodigen wethouder en ambtenaren uit voor een gesprek met een sociaal raadsman/vrouw over wat het netwerk van sociaalraadslieden te bieden heeft voor Ede.

Over goed werk:
Permar heeft haar transitie bijna achter de rug, en verkeert in goede conditie, klaar voor de toekomst. Dit laat natuurlijk onverlet dat de markt het de Permar moeilijk kan maken. Wij hebben er vertrouwen in dat de Permar deze uitdaging aan kan.

Voorzitter, ik wil graag 4 moties indienen:

1. Motie PvdA_ Economie en werkgelegenheid : Werkgelegenheid die in Ede zeker voor jongeren hard nodig is;
Wij dienen deze motie in samen met VVD, Gemeentebelangen, CDA, SGP en BB

Het dictum:
verzoekt het college een beleidskader voor gronduitgifte op bedrijventerreinen te ontwikkelen met een incentive voor bedrijven die een bijdrage leveren aan de economische ambities van Ede.
Te denken valt aan een punten systeem dat gekoppeld is aan bijvoorbeeld:
• aantal arbeidsplaatsen per afgenomen m2,
• diversiteit in arbeidsplaatsen (laaggeschoold/hooggeschoold),
• duurzaamheid (milieu categorie),
• bijdrage aan profilering van Ede als food gemeente.

2. Motie PvdA _opvang asielzoekers dienen wij in samen met: CDA, GL/PE, D’66 en Christen Unie verzoekt het college:
• de kosten te onderzoeken van het voor de opvang van asielzoekers geschikt maken van verblijfsgebouwen op de voormalige kazerneterreinen.
• te onderzoeken of er elders binnen Ede gemeentelijk vastgoed beschikbaar is dat met inzet van acceptabele financiële middelen geschikt gemaakt kan worden voor de opvang van asielzoekers.

3. Motie PvdA_ Pleegzorg in de wijk dienen wij in samen met: SGP, CDA, D66, GL/PE en verzoekt het college beleid te ontwikkelen waarbij, voor zover de veiligheid het toelaat, pleegzorg in de wijk wordt georganiseerd.
4. Motie PvdA_ hondebelasting dienen wij in samen met: GL/PE, Gemeentebelangen en SGP verzoekt het college:
Bij de perspectief nota naast de afweging voor nieuw beleid het terug brengen van de hondenbelasting tot het niveau van de kosten voor het hondenbeleid wil mee nemen.
Voorzitter als afsluiting complimenteer ik het college en ambtenaren met hun werk aan de verbouwing van het huis van onze sociale zekerheid. De PvdA zal de veranderingen na 1 januari kritisch volgen en waken voor de bestaanszekerheid van alle Edenaren opdat niemand in de knel komt.