Door op 7 juli 2017

PvdA-motie meer sport in de wijk aangenomen

Bij de behandeling van de perspectiefnota regent het traditiegetrouw moties. Onze motie, mede ingediend door D66, om te onderzoeken hoe jeugd in de wijken op een enthousiaste manier gemotiveerd kan worden om te gaan sporten,  is met ruime meerderheid aangenomen. Het OSSO-project is gericht op voetbal, maar een bredere aanpak is natuurlijk mogelijk.

Er zijn al veel initiatieven op dit gebied, maar we zien graag meer samenwerking tussen alle partijen. Sportverenigingen hebben aangegeven nauwer betrokken te willen worden, zodat de jeugd gemakkelijker de stap naar een teamsport kan maken.

de motie

Agendapunt: BV03, Perspectiefnota 2018-2021
Onderwerp: Project OSSO: Op straat Sportief Ontmoeten
De raad van de gemeente Ede in vergadering bijeen op 22 juni en 6 juli 2017

overwegende dat:
Op Straat Sportief Ontmoeten (OSSO) een mooi middel is om samen met jongerenwerk,
voetbalclubs en scholen de onderlinge binding in wijken en de verbondenheid met andere
wijken tot stand te brengen;

verzoekt het college:
– zich op korte termijn nader op de hoogte te stellen van het OSSO-project;
– met partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van deze plannen (Malkander, Sportservice,
ROC A12 en scholen van voortgezet onderwijs, KNVB) te overleggen om de plannen rond
OSSO nader uit te werken in een Edese aanpak;
– aan de hand van dit overleg uiterlijk in oktober 2017 te komen met voorstellen om ook in Ede
met OSSO te starten;

en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening en naam
Henk Buikema
PvdA

 

Toelichting
Osso staat voor Op straat Sportief Ontmoeten. Vanaf 2010 loopt dit project in Apeldoorn.
OSSO is een project van de lokale welzijnsorganisatie Stimenz. In samenwerking met het jeugd- en jongerenwerk van Stimenz komt OSSO tot uitvoering van haar activiteiten. Door middel van OSSO wil het project van positieve en sportieve invloed zijn op het opgroeien van jeugd en
jongeren in de openbare ruimte van de wijken. Hierbij bindt OSSO jeugd en jongeren met elkaar, zorgt voor begeleiding door voorbeeldfiguren en zoekt verbinding met de wijk. OSSO-begeleiders kennen en werken samen met de kinderen en jongeren uit de wijk en komen tot activiteit.
OSSO concentreert zich hierbij op straat- en zaalvoetbal, het ontwikkelen van talent, omgangsvormen, vriendschap en het bieden van kansen.