22 december 2017

PvdA raadsvragen afvalinzameling Ede

Op 1 januari gaan de nieuwe tarieven gelden voor afvalinzameling in de gemeente Ede in. Betere afvalscheiding is ook het doel van de PvdA. De afgelopen tijd is hard gewerkt om iedereen goed te informeren en een aantal knelpunten is opgelost. Uit gesprekken met inwoners komt nog een aantal vragen en zorgen naar voren. Handhaving bij ongewenst gedrag moet, maar dan moet er alles aan gedaan zijn om dat te voorkomen. Preventie staat voorop.Daarom heb ik onderstaande vragen gesteld aan het College van B&W:

 

Ede, 20 december 2017

Per 1 januari 2018 gaat het nieuwe tariefstelsel voor de afvalinzameling door de ACV in de Gemeente Ede in. Het basistarief gaat omlaag. Ophalen van PMD, GFT en papier zijn hierin begrepen. Voor restafval betaalt men per aanbieding van een 140 of 240 liter container of voor het inwerpen van 30 of 60 liter afvalzakjes in de ondergrondse containers (met een pasje).
Het nieuwe ophaalschema is in de hele gemeente het derde kwartaal 2017 ingegaan.
De schone buurt coaches treden ook op als toezichthouder en kunnen BOA’s inschakelen als nader afvalonderzoek en boetes aan de orde zijn.
Alle wijzigingen zijn ingevoerd om mensen extra te motiveren om (nog) beter afval te scheiden. De raad heeft hiermee ingestemd, ervan uitgaande dat mogelijke losse eindjes tijdig opgelost zouden zijn en er adequaat en snel een oplossing gevonden zou worden voor onverwacht optredende knelpunten.
We hebben de afgelopen tijd veel vragen gekregen over zaken die nog onduidelijk zijn, niet voldoende bekend zijn of (nog) niet voldoende goed geregeld. Alles bij elkaar kan dit ongewenste gevolgen hebben en wij pleiten ervoor alles wat mogelijk is in te zetten om deze te voorkomen. Preventie gaat voor de PvdA altijd voor op handhaving.
Dit alles heeft geleid tot de volgende vragen:
1. N.a.v. de omschakeling zijn er 7000 extra individuele wissels geweest. Een wens om te wisselen kan de komende tijd zeker legitiem zijn. Het is begrijpelijk als men pas na een langere periode weet wat men nodig heeft. Bij GFT wellicht wel 4 seizoenen. Men kan ook te optimistisch over de hoeveelheid het restafval zijn en meer ruimte nodig hebben. Of gaat afval beter scheiden en kiest voor een kleinere kliko.
-​Wil het College overwegen om nog minimaal een kalenderjaar kosteloos te laten wisselen?
2.​Luiers inzamelen blijft een heikel punt. Er zijn inmiddels voldoende inzamelpunten.
-​Worden deze punten, behalve via de ACV app voldoende gecommuniceerd.
3.​Voor inwoners die incontinentiemateriaal kwijt moeten is een korting op het tarief mogelijk; die kan na 1 januari aangevraagd worden en wordt achteraf verrekend als men gedurende een kalenderjaar vaker dan gemiddeld de restafvalcontainer aan de weg zet. Op de ACV site staat niets over korting voor aanbieden van dit materiaal met de pasjes in de containers bij de hoogbouw.
-​Is of wordt daar wat voor geregeld?
-​Hoe weet men dat en is de aanvraagprocedure makkelijk?
-​Kunnen leveranciers/apotheken een rol spelen bij de aanvraag van de korting?
4. Bij hoogbouw met meer dan 4 woonlagen stonden tot voor kort inzamelcontainers voor PMD die nu weggehaald zijn ter voorkoming van dumping van restafval.
Veel bewoners hebben moeite met het bewaren van dit afval en, ivm beperkingen, het op specifieke tijden aanbieden van dit afval, dat bovendien vaak lange tijd buiten ligt en gaat slingeren.
-​Zijn er al effectieve oplossingen gevonden?
-​Hoe snel is er een evaluatie te verwachten van de proef met de PMD perscontainers bij de
​Willem Maris- en de Stroomberg flats?
-​Loopt de verstrekking van de PMD-zakken soepel?
5. Er komen signalen dat mensen nu, na de wissels van de kliko’s en het andere ophaalschema, hun restafval niet goed kwijt kunnen en dat er afval gedumpt wordt achter de sportvelden aan de Peppelensteeg. Als betaling per keer aanbieden ingaat zou dat wel eens erger kunnen worden, waarbij dumpen vanuit hoogbouw vanaf dat moment niet denkbeeldig is.
-​Hoe wordt daar op geanticipeerd?
6. Bij hoogbouw met meer dan 4 woonlagen krijgt men 15% korting op de tarieven voor aanbieden van restafval, omdat GFT daarbij gaat: er is immers dan geen aparte inzamelmogelijkheid.
Inwoners die heel goed afval scheiden melden dat bij hen veel meer dan 15% van het restafval uit GFT afval bestaat.
-​Is het kortingspercentage dus wel redelijk?
In dit kader:
– Voor hoeveel hoogbouw complexen tot 4 woonlagen is een voorziening aangevraagd voor het inzamelen van GFT afval?
– Voldoet dit aan de verwachting?
– En kan dit op termijn ook een oplossing zijn voor hoogbouw hoger dan 4 woonlagen?
7. Bij hoogbouw met meer dan 4 woonlagen kan een papiercontainer aangevraagd worden:
– Gebeurt dit voldoende?
– En waar blijft papier waar dit niet gebeurt en wordt daar actie op ondernomen?
8. Mensen met een koopwoning die zwerfafval opruimen kunnen een pas krijgen om dit afval gratis in verzamelcontainers te gooien.
Woon je in een huurwoning, dan loopt de aanvraag via Woonstede. We horen dat dit niet goed loopt.
-​Kloppen deze signalen en wat doet de gemeente er aan?
Ook bestaat de mogelijkheid dat men zich bij ACV meldt en dat dan afval wordt gehaald.
-​Hoe loopt dit?
9. Hondenbezitters ruimen als het goed is zelf de poep van hun viervoeter op. Niet overal staan voldoende prullenbakken of zijn er speciale openingen in de verzamelcontainers bij de hoogbouw.
Het is voorstelbaar dat dit mensen demotiveert om hun goede gedrag voort te zetten, want waar bewaar je dit in je flat? Dit kan boetes opleveren.
-​Wat is hier de stand van zaken?
-​Communiceren we op de goede manier als ergens een voorziening bij komt?

10. Bewoners van 1 van de twee Laathof hoogbouwflats hebben een eigen regeling voor ophalen restafval getroffen: voor een paar tientjes per jaar wordt hun afval door een ander bedrijf dan ACV opgehaald. Reden is dat de afstand tot de ACV container, geplaatst bij de andere Laathofflat, voor veel mensen te ver was.
-​Speelt dit meer?
-​Wil de gemeente Ede dit?
-​Kan dit anders opgelost worden?

Wij hopen binnen de gestelde termijn van 30 dagen de beantwoording van u te ontvangen.

Ria Maliepaard, Raadslid PvdA