22 april 2015

PvdA vraagt aandacht voor de ‘Blijverslening’

Ouderen moeten langer zelfstandig wonen, ook in Ede.

Aandacht voor de zorg voor onze ouderen is actueel, helaas vaak in negatieve zin. Graag vraagt de PvdA in Ede ook aandacht voor één van de vele initiatieven om ouderen te ondersteunen.

Via de VNG (Vereniging voor Nederlandse Gemeenten) werd bekend dat alle Nederlandse burgemeesters onlangs een brief hebben ontvangen van het zogenaamde Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen. Het kabinet heeft dit team de opdracht gegeven oplossingen te bedenken voor problemen waar mensen, die langer dan voorheen zelfstandig thuis willen of moeten blijven wonen, mee te maken krijgen.

In deze brief wijst het Aanjaagteam de gemeenten, die immers sinds 1 januari grotendeels verantwoordelijk zijn voor een goede zorg voor ouderen, erop dat zij de regierol hebben bij het oplossen van de problemen die ontstaan door het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen.

Veel ouderen krijgen lichamelijke beperkingen, waardoor hun huis niet meer geschikt is om in te blijven wonen. Bijna elk huis is daarop aan te passen, maar daar zijn vaak aanzienlijke kosten mee gemoeid. Mensen met eigen vermogen moeten deze kosten veelal zelf betalen. Maar als dat eigen vermogen ‘vast’ zit in het huis, is het niet gemakkelijk dit vermogen vrij te maken. Het Aanjaagteam stelt daarom voor om zgn. ‘blijversleningen’ mogelijk te maken, de tegenhanger van de startersleningen die in veel gemeenten al veel jonge mensen hebben geholpen bij het kopen van een huis. De blijverslening moet het voor meer mensen mogelijk maken hun woning levensloopbestendig te maken en in de brief aan de gemeenten vraagt het Aanjaagteam de burgemeesters hierover de discussie met hun gemeenteraad aan te gaan.
De fractie van de PvdA Ede stelt daarom de volgende vragen aan het college:

1. Bent u bekend met de brief van het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen ?
2. Welke initiatieven zijn of worden door het College genomen om ervoor te zorgen
dat het onderwerp op de agenda komt ?
3. Wanneer kunnen we hier de eerste concrete plannen over verwachten ?
4. Bent u op de hoogte van de ontwikkelingen mbt de blijverslening ?
5. Wanneer is het product blijversregeling een feit ?

We zijn benieuwd naar de antwoorden van het College en zullen de uitkomst te zijner tijd met u delen.

Henk Buikema,
Raadslid PvdA