Door op 11 december 2016

Raadsvragen Start Valleihopper per 1 januari 2017

De fractie van de PvdA heeft afgelopen week raadsvragen gesteld over de start van de Valleihopper op 1 januari aanstaande. Gezien de aanvangsdatum is gevraagd aan het college sneller dan de gebruikelijke 30 dagen te reageren.

Hieronder de aan het college gestelde raadsvragen;

Nu per  1 januari 2017 in de gemeenten van de regio Food Valley voor het gemeentelijke WMO doelgroepenvervoer, in de volksmond regiotaxi genoemd,  via een nieuwe gezamenlijke organisatie van start gaat heeft de PvdA-fractie Ede een aantal vragen over deze ‘Valleihopper’. In de regio Arnhem-Nijmegen, in totaal 19 gemeenten, is per 1 september jl. een gezamenlijke voorziening voor doelgroepenvervoer onder de naam Avan  gestart.

Tijdens een bijeenkomst op 24 november jl. werd de start van Avan uitvoering besproken en bracht o.a. De Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer (RAD) Arnhem-Nijmegen een  aantal belangwekkende punten naar voren.

In de allereerste plaats blijkt het zinvol te zijn om een regionale adviesraad doelgroepenvervoer in het leven te roepen.

Verder bleek dat een klachtenlijn in de eerste maanden van de overgang naar de gemeenten enorm belast werd door vragen en opmerkingen van reizigers.

Het gros van de vragen ging over de  onzekerheid die leeft bij cliënten over het aan de nieuwe organisatie doorgeven van de juiste indicatiegegevens. Specifieke kenmerken, zoals welk vervoermiddel geschikt is, of er altijd een rolstoel mee moet, of er altijd begeleiding nodig is én vooral of de herhaalritten goed doorgegeven zijn, waren niet altijd goed bij de nieuwe organisatie bekend. Dit gaf veel onzekerheid, ook omdat de medewerkers van het callcenter niet voldoende goed waren opgeleid. Mensen bleven hier telkens over bellen om bevestiging te krijgen. Dit resulteerde in de eerste maand in 1500 telefoongesprekken, met een wachttijd van gemiddeld 4,5 minuten, tot een langzaam dalend aantal van circa 500 eind in november, met een wachttijd van 46 sec.

In de regio Arnhem-Nijmegen werd bij de start direct in 5 gemeenten het  WMO-vervoer en het leerlingenvervoer gecombineerd, wat eigen specifieke problemen met zich mee bracht. Aanleiding om in Wageningen, waar dit vervoer per 1 januari’s 2017 ook gecombineerd wordt, goed te monitoren. Immers, per 1 augustus 2017 wordt die combinatie ook in Ede en de overige Food Valley gemeenten (behalve Veenendaal)  de praktijk.

De problemen in de regio Arnhem-Nijmegen hebben direct het imago van AVAN en de betrokken gemeenten geschaad en een slecht imago is hardnekkig.

De PvdA heeft naar aanleiding van de start van de Valleihopper op 1 januari 2017 de volgende vragen aan het college:

  1. Is voldoende geborgd dat de specifieke indicaties en kenmerken van de individuele cliënten tijdig en volledig bij de nieuwe organisatie bekend zijn?
  2. Is de communicatie hierover naar de client helder? Ontvangt client tijdig een overzicht van hetgeen aan de nieuwe organisatie is doorgegeven? Dat kan veel vragen en fout-ritten voorkomen.
  3. Verandering roept altijd vragen op. Is de Valleihopper op 1 januari a.s. voldoende toegerust om alle vragen op een adequate en klantvriendelijke manier af te handelen. Heel concreet:
    1. is er extra bemensing voor de telefooncentrale?
    2. is er voldoende deskundigheid bij de telefooncentrale om alle vragen naar behoren te  beantwoorden en onnodige onzekerheid en herhaalvragen te voorkomen?
  1. Is het college bereid om initiërend en faciliterend op te treden door een regionale adviesraad doelgroepenvervoer in het leven te roepen?
  1. Is het college bereid om de invoering van gecombineerd vervoer in Wageningen nauwgezet te monitoren om tijdig de juiste maatregelen te kunnen nemen om de invoering van gecombineerd vervoer in Ede vlekkeloos te laten verlopen?

Graag zien wij, gezien de start van de nieuwe regeling per 1 janauri 2017, de beantwoording van deze vragen uiterlijk ……. tegemoet.

Namens de fractie van de PvdA,

Ria Maliepaard

Henk Buikema