Door op 30 juni 2017

Schriftelijke vragen over beheer openbare ruimte en verkeer Kolkakkerbuurt

Schriftelijke vragen van de fractie van de Partij van de Arbeid (PvdA), ingevolge artikel 43 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede.

Onderwerp: Beheer openbare ruimte Kolkakkerbuurt

Bij de fractie van de Partij van de Arbeid zijn naar aanleiding van een canvasactie in de wijk Kolkakkerbuurt vragen over het beheer van de openbare ruimte en de verkeersveiligheid in de Kolkakkerbuurt. Het onderhoud van de openbare ruimte wordt als onvoldoende ervaren. Men begrijpt dat er niet veel meer wordt geïnvesteerd met de aankomende renovatie en nieuwbouw plannen maar ervaart ook verloedering van de wijk op sommige plekken. Als voorbeeld wordt de Brinkweg genoemd. Ook ervaart men dat er hard wordt gereden, met name aan de Verlengde Maanderweg.

Daarom volgende vragen aan het college:

  1. Verkeersveiligheid; de Verlengde Maanderweg is een 30 km zone maar men ervaart dat er erg hard wordt gereden. Wij begrijpen uit de wijk dat deze weg tevens gebruikt wordt door politie en ambulance en dus niet teveel obstakels zou mogen bevatten? De bebording is matig en de indicatie op de rijbaan vervaagd, zie foto. Kan het college de verkeersaanduiding op orde brengen en kijken of extra borden noodzakelijk en of wenselijk zijn?
  2. Openbare ruimte; er staat in de wijk heel wat te gebeuren, toch is het niet wenselijk dat gedurende de nieuwbouw en renovatieplannen de wijk verloederd. Kan het college toezeggen dat het beheer van de openbare ruimte minimaal op orde wordt gehouden?
  3. Buurthuis; juist in een periode dat er in de wijk veel gaat veranderen, er onrust is en veel communicatie met bewonerscommissie en gemeente en Woonstede wenselijk is, is het goed een buurthuis te hebben dat intensief gebruikt kan worden, bekend is bij de bewoners en toegankelijk. In dat perspectief kregen wij veel vragen wat er met de Kolk gaat gebeuren. Kan het college aangeven wat de plannen zijn voor buurthuis de Kolk?

Wij willen u verzoeken om deze vragen binnen de gestelde termijn van 30 dagen te beantwoorden.

Namens de fractie PvdA Ede

Karin Bijl/Ria Maliepaard