Door op 11 mei 2017

Waar komen de Skaeve Huse?

Donderdag 11 mei spraken we in de raad over de voorkeurslocatie voor Skaeve Huse in Ede. Hieronder mijn bijdrage:

Wie zijn de toekomstige bewoners van Skaeve huse? Slapen ze nu in het bos, bij de maatschappelijke opvang of in het plantsoen in uw wijk? Of hadden ze een woning bij Woonstede die ze niet konden behouden. Misschien wel bij u in de straat en stapelde er zich vuilnis op of was er sprake van geluidsoverlast? Skaeve Huse zijn wat de PvdA betreft zeker geen prestige project maar komen voort uit zorgen om en zorg voor deze mensen, om hen een passende plek in de samenleving te kunnen bieden. De raad heeft het college gevraagd de mogelijkheid van Skaeve Huse in Ede te onderzoeken.

Maar niet eenvoudig is het vervolgens om de afweging te maken waar dat dit dan zou moeten zijn.

De voorgedragen locatie Kievietsmeent ligt in een omgeving die de overgang van bedrijventerrein op de Kievietsmeent naar landelijk gebied kenmerkt. Er liggen een aantal woningen, maar ook bedrijven in de directe nabijheid. De afgelopen periode hebben we gesproken met diverse bewoners en bedrijven die zich zorgen maken. Zorgen over de veiligheid, handhaving, rust, beperkingen van toekomstige uitbreiding en waardedaling van panden. Zorgen die begrijpelijk zijn en gevoed worden door onvoldoende of onduidelijke informatie.

PvdA Ede denkt dat de Kievietsmeent een goede locatie kan zijn voor Skaeve Huse. Of het ook zo zal zijn hangt naar mijn mening sterk af van de uitvoering. Door een juiste inpassing, door de best passende doelgroep te plaatsen en hier geen concessies aan te doen. Door een goede monitoring en evaluatie. Door direct luisteren naar input en zorgen van omwonenden en nabijgelegen bedrijven en te handelen bij meldingen van overlast.

Kan het college toezeggen dat er met betrekking tot deze zorgen:

  1. De samenstelling van de doelgroep geborgd is door deze op te nemen in de stukken en deze niet in de loop van de tijd kan worden gewijzigd bij bijvoorbeeld leegstand.
  2. Overleg met de bewoners en bedrijven voortgezet zal worden, waarin zij goede duidelijke informatie over het project, de voortgang en de doelgroep beschikbaar zal zijn en zij een toegankelijk aanspreekpunt krijgen indien er klachten en of vragen zijn.
  3. De handhaving van de veiligheid op het bedrijfsterrein extra aandacht krijgt

Tot slot

Omwonenden hebben aangegeven dat het karakter van het gebied veranderd door een stapeling van nieuwe initiatieven en hierdoor hun woongenot sterk onder druk staat. Wanneer de Skaeve Huse doorgang vinden op deze locatie kunnen wij als PvdA ons voorstellen dat er bij toekomstige ontwikkelingen in dit gebied rekening mee wordt gehouden dat er geen onevenredige belasting van hun woonomgeving optreedt.