Door Henk Buikema op 11 december 2014

Sociaal wijk teams nog in opbouw

De sociale teams zijn nog in opbouw bleek uit het antwoord van wethouder Meijer op vragen van de PvdA in de raadsvergadering van 11 december 2014:

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de zorg voor Jeugd, voor deelnemen aan de Arbeidsmarkt en voor de zorg die mensen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning kunnen krijgen. De WMO wordt heel veel groter  met taken zoals huishoudelijke hulp en zorg voor ouderen die eerder vanuit de AWBZ werden betaald .
Om dit goed te kunnen uitvoeren wordt de gemeentelijke organisatie daarop aangepast. Heel belangrijk hierbij is de instelling van zogenaamde sociale wijk  teams. In deze teams komen verschillende deskundigen van de gemeente maar ook de wijkverpleegkundige bij elkaar om te zorgen voor maatwerk aan gezinnen die meerdere vormen van hulp nodig hebben. Zij zorgen voor wat heet één plan van aanpak per gezin.
Op woensdag 26 november hield Samen voor Ede in het gemeentehuis een bijeenkomst met een presentatie van en over de sociaal wijkteams.  In “Samen voor Ede” werken tal van organisaties samen zoals zelforganisaties van allochtonen, de Raad van Kerken en politieke partijen. In de presentatie ging het over de samenstelling en hoe zij werken.  Bij de erop volgende discussie werd duidelijk dat de twee sociale wijkteams die nu al werken volledig bestaan uit witte Nederlanders. De aangesloten organisaties bij Samen voor Ede maken zich in dit verband zorgen over de aansluiting van de sociaal wijkteams bij de vragen en de beleving van de burgers. Daarmee bestond ook de vrees dat de deskundigheid van bijvoorbeeld zelforganisaties met betrekking tot doelgroepen te laat wordt ingezet.

De PvdA deelt deze zorg en stelde daarom in de vergadering van de gemeenteraad mondeling de volgende vragen aan het College:
1. Welke visie heeft het college op de huidige samenstelling van de sociaal wijkteams?
2. Indien het college de samenstelling ook eenzijdig vindt, welke stappen denkt het college dan te ondernemen om dit te veranderen?
3. Welke visie heeft het college op de rol van de vrijwillige zelforganisaties, indien deze een belangrijke rol spelen bij de werkzaamheden van de sociaal wijkteams?

Bij mondelinge vragen geeft het college van B&W gelijk antwoord. Wethouder Léon Meijer is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de sociale teams en antwoordde namens het college als volgt op de vragen:

1) Het college herkent de vragen en streeft naar een samenstelling van de sociaal wijkteams die aansluit op de problematiek die in een wijk speelt. De samenstelling van de sociaal wijkteams zijn nog geen goede afspiegeling. Dat geldt zeker in wijken met veel allochtonen maar ook bij wijken met een specifieke kerkelijke achtergrond.
2) In 2015 als overgangsjaar is de gemeente gebonden aan zorginkoop bij bestaande organisaties. Deze organisaties werken in het sociaal team samen met de medewerkers die al bij hen in dienst zijn. De schil van werkers rondom het sociaal team bestaat deels al wel uit medewerkers vanuit allochtone afkomst zoals de mensen die bij gezinsondersteuning werken (PGO+). In 2016 kan de gemeente daar wel op sturen. De gemeente zal bij de zorgorganisaties waar zij contracten mee heeft aandringen op diversiteit bij het aannemen van personeel.
3) De rol van de zelforganisaties vindt het college van groot belang en het sociaal team team kan met hen volop samenwerken .

Henk Buikema

Henk Buikema

1 Naam: Henk Buikema 2 Leeftijd: geb. jaar: 1955 3 Dagelijks leven: Al meer dan 30 jaar ben ik met heel veel plezier werkzaam in het Middelbaar Beroepsonderwijs in Apeldoorn. Ik geef o.a. Maatschappijleer, lessen over Jeugdzorg en stagedocent in jeugdzorg en kinderopvang. 4 Thuissituatie: Getrouwd met Els, vader van 2 dochters, 1 zoon, 1schoonzoon

Meer over Henk Buikema