Door op 30 november 2014

Uitvindersbuurt: bouwen langs Edisonstraat.

De uitvindersbuurt is opnieuw ontworpen en gebouwd; één zijde langs de Edisonstraat is nog niet bebouwd. Hier zouden koopwoningen (geschakelde 2/1 kappers) komen, maar door de crisis in de bouw lukte dat niet. Nu is het plan om er rijtjes neer te zetten en een appartementencomplex op de hoek Edisonweg/Nieuwe Maanderbuurtweg. Voor het nieuwe plan is een wijziging van het Bestemmingsplan nodig. De raad zou hier in juni over besluiten, maar toen besloot de wethouder om meer tijd te nemen voor overleg met de buurt over hun bezwaren over de vormgeving en het toegenomen aandeel sociale huur.  Bewoners dachten dat ze in een nieuwe buurt kwamen te wonen met koopwoningen en door deze wijziging kijken ze straks aan tegen rijtjes en een appartementencomplex. Ook waren er bezwaren tegen de omzetting naar meer sociale woningbouw waarbij gevreesd werd voor een eenzijdiger bevolkingsopbouw.

In het plan waar de gemeenteraad nu over moet beslissen is de architectuur aangepast. Het aaneengesloten blok van grondgebonden woningen wordt geclusterd in 3- of 4-tallen. Hierdoor ontstaat een levendiger blok met openingen en doorkijkjes. Het appartementencomplex op de hoek krijgt de verschijningsvorm van grondgebonden woningen inclusief de daaraan verbonden hoogte, nu maximaal 11 meter hoog (was 15 meter). Voor het programma sociale woningbouw ligt het in de bedoeling om minimaal 1/3e van de grondgebonden woningen te verkopen.

De PvdA is blij dat er geprobeerd is om aan de bezwaren in de buurt tegemoet te komen. Dat heeft enige tijd geduurd maar de kwaliteit van het plan is nu meer in overeenstemming met de wensen en behoeften uit de buurt.  Voor wat betreft verschijningsvorm en hoogte zijn belangrijke veranderingen aangebracht in lijn met wensen uit de buurt. Of hiermee alle bezwaren zijn weggenomen moet nog blijken. Wat betreft de samenstelling van het bouwprogramma naar huur/koop heeft het bestemmingsplan slechts een betrekkelijke invloed. De PvdA begrijpt dat rekening wordt gehouden met marktomstandigheden die de ontwikkelaar noodzaakte om het oorspronkelijke bouwprogramma bij te stellen. De PvdA vindt opbouw en behoud van een evenwichtige gemengde bevolkingsopbouw op het niveau van de buurt/wijk belangrijk. Het is ook in het belang van de woningcorporatie om daarin verstandige keuzes te maken. Maar de PvdA vindt hierbij wel dat sociale woningbouw niet a-priori betekent dat de buurt achteruitgaat.

Al met al stemt de PvdA daarom in met deze bestemmingsplan wijziging.