Successen

De belangrijkste successen van PvdA Ede vanaf de Raadsverkiezingen in maart 2014:

 •  Continuïteit in het College van B&W:  Ondanks dat de PvdA één zetel verloor in de Raad is het gelukt om onze bestuurlijke verantwoordelijkheid in het College van B&W te continueren. Marije Eleveld bleef onze wethouder.
 • Moties: Tijdens de algemene beschouwingen zijn vier door ons ingediende moties  aangenomen:
  • Over Economie en werkgelegenheid.
  • Over pleegzorg in de wijk.
  • Over Hondenbelasting.
  • Over opvang van asielzoekers.
 • De motie Fietsstad 2018 is op initiatief van de PvdA samen met GL/PE en CU aangenomen. In 2017 wordt besloten of Ede zich nomineert voor 2018.
 • Raadsvragen: Samen met de CU hebben we het college van B&W  gevraagd om hun invloed bij defensie aan te wenden opdat onze mountainbikers weer gewoon de MTB-routes op de hei kunnen gebruiken. De vragen hebben succes gehad, en onze MTB-ers lopen niet meer het risico beboet te worden als ze zich houden aan de routes. Routes die overigens wat ons betreft nog wel wat uitgebreid mogen worden.
 • Fietsexperience Centrum “De Fietser”: De PvdA heeft een belangrijke rol gespeeld in de op handen zijnde vestiging van het fietsexperience centrum “De Fietser” in de voormalige ENKA- hal.
 • Bestuursvernieuwing: Marije Eleveld realiseert bestuursvernieuwing door het project mEdemaken in de periode november 2014 – april 2015. Een experiment om de burgers meer te betrekken bij de beslissingen van de gemeenteraad.
  • Een ander voorbeeld van het meer betrekken van burgers is het traject rond het Open Lucht Theater, waarvoor binnenkort waarschijnlijk de beslissing valt om het OLT te renoveren met een programmering die past bij zowel het OLT als de wensen van de buurt.
 • Het winkelcentrum in Kernhem is bijna gereed en Marije Eleveld heeft daar als wethouder een belangrijke bijdrage aan geleverd.
 • Een Edese Stichting Leergeld: Samen met D’66 en GL/PE werken we aan de oprichting van een Edese Stichting Leergeld die vanaf september 2015 actief moet zijn.
 • Zorg:  Alle gemeenten zijn, en dus ook Ede, vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO, de Jeugdzorg en de Participatiewet. Henk Buikema en Ria Maliepaard nemen deel aan de raadswerkgroep Sociaal Domein. Daarin wordt informatie tussen ambtenaren, college en raad uitgewisseld, waarbij constructieve voorstellen op tafel komen met goede resultaten. Ria Maliepaard heeft binnen dit overleg bijvoorbeeld gerealiseerd dat het recht op maatwerk bij de toekenning van het aantal uren huishoudelijke hulp per week in de betreffende verordening is vastgelegd.
 • Laaggeletterdheid: De PvdA heeft het thema nadrukkelijk op de politieke agenda gezet en is betrokken bij de ontwikkeling van een Bondgenootschap voor laaggeletterdheid in Ede.
 • Ambtsgebed: In maart/april was de oordeelsvorming over het ambstgebed. Harry van Huijstee heeft hierin uiteindelijk het compromis verwoord dat mogelijk werd doordat de stemverhouding met 20 tegen 19 nipt in het voordeel van afschaffen zou uitvallen.  Besloten is dat het gebed voorafgaand aan de raadsvergadering zal plaats vinden en dat ieder raadslid zelf kan beslissen om daarbij aanwezig te zijn. De Raad begint dus niet langer met een ambtsgebed.
 • Referendum: Over voortzetten van de verplichte zondagssluiting wordt op 10 juni met steun van de PvdA een raadplegend referendum gehouden.

NB: De Jongerenraad heeft Henk Buikema, naast 4 andere raadsleden, genomineerd voor de politicus die het meest heeft betekend voor jongeren in de gemeente Ede in het afgelopen jaar. De Jongerenraad heeft Henk genomineerd voor de aandacht die hij heeft gevestigd op de problemen rond jeugdwerkloosheid en voor het meedenken over hoe ook jongeren mét een (lagere) startkwalificatie aan passend werk kunnen worden geholpen.