Door op 24 april 2014

Coalitieonderhandelingen afgerond.

De onderhandelende partijen hebben vandaag, 24 april 2014,  het volgende voortgangsbericht naar de gemeenteraad verstuurd:

Geachte leden van de gemeenteraad,

De onderhandelaars van de raadsfracties CDA, ChristenUnie, GemeenteBelangen, D66 en PvdA hebben dinsdag 22 april de coalitieonderhandelingen afgerond. Er is een concept-bestuursakkoord, dat ik u hierbij aanbied. Met nadruk wijs ik u erop dat het gaat om een concept-tekst. Over dit concept-bestuursakkoord is er maandag 28 april om 20.00 uur een informatieve en openbare bijeenkomst voor de leden van de gemeenteraad. U kunt dan vragen stellen en toevoegingen voorstellen. Op donderdag 8 mei – als de presentatie van een nieuw college en de installatie van de wethouders gepland staat – kunt u de politiek-inhoudelijke discussie voeren over het De onderhandelaars van de beoogde coalitie zijn blij met het concept-akkoord, waarin zij kiezen voor een nieuwe bestuursstijl met als kernwoorden ‘maximale openheid’ en ‘actieve betrokkenheid’:
‘Wij willen de noodzakelijke keuzes maken en nieuwe wegen inslaan om Ede vooruit te helpen.Daarbij zullen we andere en soms experimentele samenwerkingsvormen aangaan. En op een andere manier werken dan in de traditionele rol van bepalende en regelende overheid. We gaan die nieuwe werkwijze samen uitwerken met onze burgers en andere partners Dat vraagt om wederzijds vertrouwen van en in de samenleving. Wij vertrouwen daarbij op de vindingrijkheid van gemeenteraad, burgers en partners.’

Convenant: Ede smaakt naar meer

Het convenant bevat het raamwerk voor Ede, waarin het beleid erop gericht is om bedrijven, inwoners, onderwijsinstellingen en overheid in onze prachtige gemeente, gelegen in de Food Valley intensief samen te laten werken. Ede2025 De richting zoals die is vastgelegd in de toekomstvisie Ede2025 is onderdeel van het conceptakkoord. Dat betekent dat Food, Regio FoodValley, Kennisas Ede-Wageningen, Veluwse Poort/World Food Center en Levendig Centrum mede richting geven aan de toekomst van Ede.

Evenementen Het aantal evenementen op zondag is de laatste jaren in Ede toegenomen. De beoogde coalitie onderschrijft deze ontwikkeling. Ze staat welwillend ten opzichte van openstelling op zondag van Cultura, inclusief Stadswinkel en bibliotheek.

Zondagopenstelling Er komt een raadgevend referendum over de zondagopenstelling van winkels. Ter voorbereiding komt er onderzoek naar het draagvlak voor zondagopenstelling onder alle betrokkenen en belanghebbenden. De gemeenteraad neemt een besluit over deze onderwerpen voor de zomer 2016 met inachtneming van de uitkomsten van het referendum.

Sociaal domein In het sociaal domein hanteert de beoogde coalitie de visie dat het overgrote deel van onze inwoners voldoende eigen mogelijkheden en ondersteuning heeft uit de eigen omgeving om maatschappelijk te participeren. Maar ze realiseert zich dat een deel van onze (kwetsbare) inwoners dit niet zelf kan. ‘Wij willen mensen daarbij optimaal faciliteren en hen de instrumenten geven waarmee ze zelf of met hulp van anderen hun positie kunnen verbeteren en een goede rol kunnen vervullen in hun sociale verbanden’.

Duurzaam Ede De beoogde coalitie wil de gemeente toonaangevend laten zijn waar het op slim georganiseerde duurzaamheid aankomt. Er komt een breed oriënterend onderzoek naar de gemeentelijke mogelijkheden op de verschillende gebieden: duurzaam bouwen, duurzaam revitaliseren, de bevordering van duurzame energieproductie, duurzame mobiliteit, duurzame voedselketen (waaronder FairTrade) en een gezonde levensstijl.

Wijkwethouders Verder wil een nieuw college wijkwethouders introduceren. De taken van deze wijkwethouders ziet de beoogde coalitie als in hoofdzaak van communicatieve en verbindende aard. Wijkwethouders passen bij de beoogde bestuursstijl van de nieuwe coalitie: dicht bij de burgers en vanuit de wijken. De wijkwethouders vormen de ‘ogen en oren’ van het college in de wijken.

Met vriendelijke groet,

Roel Kremers

 

voor concept convenant zie site gemeente Ede: convenant
of download de bijlage.concept_convenant_2014_2018