3 december 2012

De SGP en de moskee

Artikel 1 van de grondwet luidt:
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

In de commissie vergadering van 27 november werd het principebesluit voor de bouw van een moskee besproken. Tijdens die vergadering gebeurde iets opmerkelijks. De SGP gaf aan dat zij zich uit geloofsovertuiging onmogelijk kon verenigen met de bouw van een moskee. Het ging er daarbij niet om of de gedachte plaats goed of slecht was maar om het feit dat een moskee waarin de Islam wordt beleden tegen het gebod van God in gaat. Daarom kan de SGP om principiële redenen niet voor de bouw van een moskee zijn.
De SGP verwoorde dat de SGP wat dit betreft haar principiële opvatting stelt boven de grondwet. Een van de hoekstenen van de SGP  is de invulling van art 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis (1561) die gaat over de verhouding tussen godsdienst en staat en vooral ook over de gehoorzaamheid aan de staat. In 1905 schrapte de kerk dit zinsdeel :  om te weren en uit te roeien alle afGoderij en valsen Godsdienst, om het rijk van den antichrist te gronde te werpen.  Het schrappen van deze 21 woorden heeft bijgedragen aan het oprichten van de SGP in 1918.  Nog niet zo lang geleden was de rooms-katholieke kerk zo’n valse godsdienst en nu vooral de Islam. Maar valse godsdienst gaat nogal breed. Het Reformatorisch Dagblad heeft daar een leuk artikel over.  Zie: google: dossier theocratie en democratie reformatorisch dagblad en dan rood van schaamte.
SGP-ers hebben een strakke geloofsovertuiging. Helaas houdt dat ook in dat iemand die de Bijbel op een andere manier leest en uitlegt niet geaccepteerd wordt. SGP-ers  verwoorden dat tegenwoordig doorgaans allervriendelijkst maar nu ging dat toch anders.  Zodanig zelfs dat in het debat door CDA en anderen de grondwet werd aangehaald. Artikel 1 van de grondwet verbiedt discriminatie op grond van godsdienst; welke godsdienst dan ook. (zie de discussie op het videoverslag van de cie RO: http://gemeenteraad.ede.nl/gemeenteraad/audio-videoverslagen/ )
Art 36 stellen boven de grondwet kan en mag wat ons betreft. Het past in de vrijheid van meningsuiting en bij de positie van een raadslid als volksvertegenwoordiger. Maar het schept wel een flinke spanning. Bij de installatie als gemeenteraadslid hebben de SGP leden immers gezworen de grondwet “getrouw na te leven”  En als je de grondwet ondergeschikt acht aan de uitleg in eigen kring van Gods woord dan zit je vooral in de spanning of je dan principieel niet ook getuigenispartij moet zijn en daarom niet mee besturen. Als theocratische partij is een dergelijke lijn ook wel te begrijpen. Een theocratische partij wil zeggen dat je er als partij naar streeft om de absolute alleenheerschappij te verkrijgen waarna je het land kunt indelen zoals de theocratie dat wil. In 2008 heeft de SGP besloten om het begrip theocratie in te ruilen voor bijbels genormeerde politiek omdat theocratie te veel deed denken aan moslim fundamentalisme.
Bij de college onderhandelingen was het vraagstuk van bestuursverantwoordelijkheid dragen met inbegrip van vragen als zondagsrust en de bouw van een moskee volop aan de orde.  Vanuit algemene opvattingen is daar grondig over doorgesproken en geconcludeerd dat het met de gemaakte afspraken wellicht toch mogelijk is.
In andere gemeenten kan het ook en de SGP in Ede is toch ook niet meer de SGP uit de vorige eeuw.
En dan opeens is er dat felle getuigenis van de SGP uit de mond van de heer Kok. Ongenaakbaar en een van de redenen waarom mensen bang zijn voor het soort godsdienst waar dit denken uit voort komt en daar ook heel boos over kunnen worden.  Als godsdienst niet los komt van de wrake Gods en men iedere burger wil meten aan de meetlat van het eigen gelijk dan worden er harde woorden gesproken. Velen in de PvdA hebben de gevolgen van dit denken moeten ervaren en hebben zich daar met pijn van losgescheurd. De boeken van Maarten ’t Hart en anderen zijn er getuigen van.
Het standpunt van de SGP  is niet belemmerend voor de bouw van de moskee want er is een royale meerderheid.  Het standpunt van de SGP is wel een zware aanslag op de manier van omgaan met elkaar. Bijna zoals in de tijd van de discussie over het crematorium.
De PvdA staat een politiek voor waarin staat en kerk gescheiden zijn. Religie is voor veel mensen in de PvdA een bron van energie en inspiratie naar een samenleving waarin mensen elkaar respecteren en stimuleren. De kern van elke religie, hetzij Christendom, hetzij Joods, hetzij Islam, hetzij Hindoestaans, hetzij Boeddhisme of welke religie ook is het geloof in de mens en dat mensen elkaar kunnen helpen. Steun van iets onnoemelijks helpt hen daarbij.  Zodra een religie in fundamenteel denken over gaat waarbij het eigen gelijk zaligmakend is dan gaat het telkens en overal in de wereld helemaal mis. Ook als je het begrip religie vervangt door ideologie die als enige waarheid wordt gezien gaat het mis. Vervolging en doden zijn het gevolg.

Fractie PvdA