Door op 22 juni 2017

Houd perspectief voor alle Edenaren!

Bied alle inwoners van Ede perspectief in een tijd waarin snelle veranderingen plaatsvinden. Dat zei fractievoorzitter Rasit Görgülü vandaag tijdens het debat over de zogeheten perspectiefnota waarin de gemeenteraad van Ede vooruitblikt op de komende jaren. ‘We hebben in Ede veel mondige burgers die mee denken en de gemeente weten te bereiken met hun wensen en klachten. Maar in deze tijd van snelle digitalisering moeten we de groep die niet mee dreigt te komen niet vergeten.’

Verder pleitte de PvdA-fractievoorzitter in zijn bijdrage onder meer voor de bouw van meer sociale huurwoningen en vroeg hij meer aandacht voor de lokale gevolgen van klimaatverandering. Ook opperde hij het plan om een stedenband aan te gaan met een Afrikaanse gemeente die direct de negatieve gevolgen van de opwarming van de aarde ondervindt. ‘Ede heeft veel kennis en kunde op het vlak van Food en duurzaamheid. Die mogen we best delen met anderen’, zei hij over dat laatste.

Lees hier zijn hele bijdrage. Het debat krijgt een vervolg op 6 juli.


Verandering en perspectief

Voorzitter,
De perspectiefnota. Een nota waarin mensen perspectief wordt geboden… De afgelopen jaren was het perspectief soms niet om vrolijk van te worden. Maar nu, eindelijk, volgen na magere jaren weer wat betere jaren. En dit perspectief past beter bij de associatie die het woord oproept.
Voorzitter, we leven in tijden van grote veranderingen. Sommigen noemen het zelfs transformaties. Ook daarom hebben we behoefte aan perspectief.
Neem internet als technologie: In nog maar 25 jaar heeft het ons leven op onderdelen fundamenteel veranderd. Los van het feit dat onze manier van communiceren, leren, zaken doen is onherkenbaar is veranderd, heeft het veel transparantie met zich meegebracht. Zo is door de snelheid en het gemak van communicatie de ongelijkheid in kennis flink afgenomen. Daardoor is de macht flink richting de mondige burger verschoven.
Burgers nemen geen genoegen meer met eens in de 4 jaar te stemmen, maar eisen doorlopende medezeggenschap en invloed. Plannen bedacht in een ivoren toren door mensen die wel weten wat goed is voor de burgers zijn voorbij. Meer en intensievere burgerparticipatie – in de zin van meepraten en meebeslissen – en zelfs co-creatie met de overheid wordt soms afgedwongen. Voor de huidige generatie bestuurders is het een verandering waar ze aan moeten wennen, maar voor de jongeren die in deze nieuwe werkelijkheid opgroeien is dit de norm.
Persoonlijk, maar ook als partij zijn we blij met deze ontwikkeling. In de afgelopen raadsperiode hebben we geëxperimenteerd met verschillende manieren waarop we invulling hebben proberen te geven aan deze nieuwe trend. Misschien hadden we er soms meer van verwacht, maar in Ede hebben we het perspectief dat burgers vragen goed begrijpen en de eerste stappen zijn gezet. Wat de PvdA betreft leren we van onze ervaringen en geven we meer ruimte aan participatie. Gelukkig lees ik dat ook in de perspectiefnota.

Voorzitter,
De verregaande digitalisering heeft ook een schaduwkant. Vaak wordt vergeten dat niet iedereen mee kan met de digitalisering, en beschikt niet iedereen over de zelfredzaamheid die daarvoor nodig is. De ruim 1 miljoen analfabeten vormen de meest duidelijke groep, maar ze zijn zeker niet de enige. Als bestuurders hebben we niet alleen de taak om goed geïnformeerde burgers te bedienen maar ook de morele taak om de groepen die niet mee kunnen of geen collectieve stem kunnen laten horen, op te zoeken en ook hun belangen mee te wegen. Al kost dat net wat meer of zorgt voor vertraging. Het mag niet alleen een “wie praat die bepaalt” samenleving worden.
Voorzitter,
Digitalisering is een verandering waar we al jaren in zitten en waar we al redelijk aan gewend zijn. Er zijn echter vele nieuwe technologische veranderingen op komst die grote impact gaan hebben op het individu en op de maatschappij. Het is niet de vraag of:
• Robotisering
• Zelfrijdende auto’s,
• Drones en vliegende autos
• 3D print (in Eindhoven wordt de eerste fietsbrug geprint!)
• IOT
• Data Sciences
.. massaal toegepast worden maar vooral wanneer. Inmiddels weten we dat nieuwe technologieën steeds sneller doorbreken en grotere impact hebben. Als we geen visie hebben op dit soort zaken zal de overheid lang achter de feiten aan lopen. Als we het over perspectief hebben moeten we ook antwoorden proberen te formulieren op nieuwe ontwikkelingen. Dat betekent dat de wendbaarheid en het aanpassingsvermogen van de overheid “getraind” moet worden. Want wat wordt de impact van zelfrijdende auto’s, 3D geprinte huizen, of drones op onze gemeente?
Een andere, wellicht grotere vraag is wat de impact van als robotisering betekent voor werk. Hebben we straks nog wel een baan van 36 uur voor iedereen? Ik denk van niet. En wat zullen daar de sociale gevolgen daarvan zijn? Bij mij wordt het gras al door een robot gemaaid… als kind 3 euro bijverdienen met het gras maaien is voorbij!
Er zijn nu al te veel mensen die niet met de digitalisering mee komen en aan de kant dreigen te komen. Zou robotisering dat versnellen? Dat zal zeker het geval zijn als de overheid een afwachtende houding aanneemt. Als PvdA zien we deze veranderingen op ons af komen en pleiten ervoor om de nodige maatregelen te nemen om de kansen maximaal te benutten en ervoor te zorgen dat iedereen niemand aan de kant blijft.

Voorzitter,
Het klimaat is een ander onderwerp waar helaas verandering deels heeft plaats gevonden en waar verdere verslechtering een reële dreiging vormt. Als we geen werk maken van onze plicht om verdere klimaatverandering tegen te gaan zullen de gevolgen alleen maar groter worden. Om een veilige en leefbare omgeving te behouden moeten we op veranderingen anticiperen. Neem bijvoorbeeld de lange droge periodes die afgewisseld worden met lange natte periodes. Als we nu al weten dat we steeds langer periodes van droogte of zware regenval zullen blijven houden, is het niet verstandig om af te wachten dat onze straten een aantal keren per jaar blank staan en huizen onderlopen. Daarom is het zo belangrijk dat we blijven investeren in duurzaamheid. In de perspectiefnota zien we gelukkig dat hier aandacht voor is. Wij zouden hier graag een schepje boven op willen doen door mensen die een positieve bijdrage leveren te belonen. Denk voorbeeld aan een korting op de rioolbelasting voor mensen die de afvoer van het hemelwater afgekoppeld hebben.

Voorzitter,
Een Nederlandse wetenschapper heeft een middel ontdekt waarmee een mensenleven potentieel tot 130 jaar opgerekt kan worden waarbij men lang ook gezond blijft. Het onderwerp Food is in de huidige context al van levensbelang. Klimaatverandering gecombineerd met andere ontwikkelingen die meer voedselbehoefte met zich mee brengen, maakt het onderwerp Food alleen maar relevanter. Als partij geloven we in de betekenisvolle bijdrage die we vanuit onze regio kunnen leveren en geloven er ook in dat Food als strategische thema deze regio veel kan brengen. In de afgelopen 4 jaar is het thema al flink geladen maar we zijn nog aan het begin. In de komende jaren moet het verder wortel schieten, groeien en op een gegeven moment zijn vruchten afwerpen.

Voorzitter,
Voordat ik over ga naar een ander onderwerp wil ik graag een idee van ons in de week leggen. In Ede en in Foodvalley hebben we veel ervaring op het gebied van duurzaamheid, klimaat en food. Door klimaatverandering en gebrek aan technologie dreigen sommige delen van de wereld onleefbaar te worden. Mensen slaan op de vlucht en er zijn migratiegolven ontstaan die moeilijk tegen te houden zijn. Wij als PvdA geloven in de waarde van delen. Daarom zouden wij onze kennis en ervaring graag met deze mensen willen delen zodat ze daar een mooi leven zouden kunnen hebben. Daarom zijn wij benieuwd naar commentaar op ons idee om een stedenband aan te gaan met een stad uit door klimaatverandering bedreigde gebieden in Afrika. Zodat wij hen met onze kennis van food en duurzaamheid verder kunnen helpen.

Voorzitter,
Ik wil ook stil staan bij het zichtbare gevoel van onzekerheid, angst en de wrijving in de maatschappij. De onzekerheid die de mens voelt heeft voor een deel te maken met de snelheid van veranderingen en de diepe crisis die we achter hebben gelaten. Veel mensen maken zich zorgen om hun toekomst. Werk is daarbij een belangrijk onderwerp. Misschien is het langzamer dan gewenst maar Ede trekt nog steeds mooie bedrijven aan die werkgelegenheid brengen. Bij het aantrekken van bedrijven moeten we ons uiterste best doen om een diversiteit aan werkgelegenheid naar Ede te halen. Onze inzet mag niet beperkt blijven tot het aantrekken van kennisintensieve bedrijven. Het is een noodzaak dat we ook werkgelegenheid naar Ede halen voor de grote groep praktisch geschoolde Edenaren. Op dit punt reken ik op een toezegging van de wethouder.
Vooral wil ik ook aandacht vragen voor het woningtekort dat er in Ede is. In Ede hebben we mede door de toewijding van de PvdA in de crisisjaren door kunnen blijven bouwen. Toch is het nog lang niet genoeg. Wij zijn erg blij met de  200+200 sociale woningen die we gaan bouwen, maar zelfs dan zijn we er lang niet. Als PvdA zien we dit als een belangrijke opdracht. Wonen is immer een eerste levensbehoefte en vervulling daarvan mag niet te lang op zich wachten. Daarom zullen we ons blijven inzetten voor extra sociale woningbouw. Wat ons betreft zou een extra toevoeging van 1000 sociale woningen een goed begin zijn.

Tot slot voorzitter,
Als PvdA zijn we optimistisch over de perspectieven die we hebben. wij zijn ervan overtuigd dat het veel gaat brengen en onze toekomt beter zal zijn dan ons verleden. Onze inzet als PvdA is om deze rechtvaardig te delen, zodat ook mensen met een smalle beurs ook een perspectief hebben om volwaardig mee te blijven doen.