6 september 2017

Kwartaalverslag april- juli 2017: fractie PvdA Ede

Het afgelopen kwartaal was een drukke periode voor onze fractie; er waren veel vergaderingen en Politieke Dagen.

Wonen

In april hebben we contact gehad met de Kolkakkerbuurt die gerenoveerd gaat worden. Om de meningen en gevoelens in de wijk te polsen zijn we op 10 juni ook in deze buurt gaan canvassen. Enkele buurtbewoners hebben ons ook in de fractie bezocht, dit waren met name mensen die tegen de plannen van Woonstede zijn. Uit de verschillende contacten tijdens het canvassen kwam naar voren dat:

  1. De verkeersveiligheid en publieke omgeving zorgen baart: op de Verlengde Maanderweg (30km) wordt te hard gereden.
  2. Een bewoner gaf aan dat hij binnen de Kolkakkerbuurt 5 jaar geleden was verhuisd. Een ander kwam van de uitvindersbuurt door renovaties daar. Er was daardoor onduidelijkheid over de inschrijvingstijd.
  3. Huurgewenning: wat als de huur straks anders is dan nu?
  4. Ouderen hebben aangegeven maar 1x te willen verhuizen en niet 2x.
  5. Onzekerheid is over toekomst de Kolk.

Dit is door Karin verwoord in raadsvragen, zie ook ons artikel op de site. Na de zomer wordt het plan voor de Kolkakkerbuurt in stemming gebracht in de raad.

Ook is er dit kwartaal een besluit door het college genomen over het plaatsen van Skaeve Huse. Helaas is dit voorstel door hoofdelijke stemming in de raad weggestemd. Binnen de coalitie hebben zowel Gemeente Belangen (uitgezonderd de fractievoorzitter) als het CDA tegen het voorstel gestemd, waardoor de gekozen locatie aan de Kievitsmeent niet door is gegaan. Voorafgaand aan dit besluit hebben we veel contact gehad met buurtbewoners en ondernemers door onder andere de 2 voorlichtingsavonden over de plannen te bezoeken en bewoners in onze fractie te ontvangen.

Ruimtelijke Ordening

De voorgenomen ontwikkeling aan de Kalverkamp, voorheen Tuincentrum Houtman, zijn net voor de zomer aan de orde geweest. Karin heeft de bewonersavond bezocht en omwonenden zijn op bezoek geweest in de fractie om ons voor te lichten over alternatieve plannen voor dit gebied in plaats van de plannen van het college. Dit bestemmingsplan wordt na de zomer in de raad besproken. Ook de ontwikkelingen rondom het nieuwe station hebben deze periode onze aandacht gehad.

Sociaal Domein

Vanuit de raadswerkgroep Sociaal Domein hebben Ria en Henk contact gehad Dak- en Thuislozen via het project Ontmoeten en verbinden. Er zijn ook contacten geweest met de Stichting Lezen en schrijven in verband met laaggeletterdheid in Ede en met de Schuldhulpmaatjes. Belangrijk omdat ook met mensen met hogere inkomens helaas in de schulden raken en ondanks de aantrekkende economie in Ede het aantal bijstandsgerechtigden toeneemt. Ria heeft in een interview bij de LOE onze zorgen geuit over de kostendelersnorm en Henk over de verkeersveiligheid van de Zandlaan. Beide naar aanleiding van raadsvragen. Verkeersveiligheid was een belangrijk item in gesprekken met studenten van A12 en CHE die zich daar zorgen over maken. Ook over het voortbestaan van de kindertelefoon zijn raadsvragen gesteld.

Verder is de Sociale Monitor van Ede gepresenteerd. Ria heeft in het ontstaan hiervan een belangrijke bijdrage geleverd door de afgelopen jaren zitting te hebben in de werkgroep die de sociale monitor heeft ontwikkeld. Met enige trots mogen we vermelden dat het instrument ook landelijke belangstelling heeft.

Sport en Cultuur

We hebben in deze periode raadsvragen gesteld over watertappunten in Ede (Ria).

De plannen rond de topsporthal zijn in deze periode ook besproken. Erwin heeft in het debat ondanks een aantal kritische punten steun aan het plan toegezegd. Met name de hogere kosten van de realisatie van het plan vinden we bedenkelijk.

Tijdens het behandelen van de Perspectiefnota heeft de fractie een motie ingediend die het sportief ontmoeten op straat moet stimuleren. Deze is aangenomen.

Werk en Economie

De plannen rond het World Food Centre zijn ook nader uitgewerkt en de contouren worden steeds meer duidelijk. Dat er mogelijk ook woonfuncties gerealiseerd worden is nieuw voor ons.

Tot slot

Rasit is namens de PvdA fractie actief geweest in de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad voor het benoemen van een nieuwe burgemeester. Op 7 juni hebben we als raad de bevindingen van de vertrouwenscommissie gehoord en de slotsom is dat René Verhulst op 8 september de nieuwe burgemeester van Ede wordt.

In de allerlaatste week van dit kwartaal Rasit heeft besloten om uit de PvdA te stappen. Vanaf juli zijn we dus nog met 2 raadsleden en 2 fractievolgers. Ik kan u verzekeren dat we deze gang van zaken zeer betreuren.

Graag wil ik ook verwijzen naar alle bijdragen die op de website van de PvdA Ede zijn verschenen. Daar gaan we dieper op de inhoud in en wordt goed weergegeven hoe we als fractie over bepaalde onderwerpen denken en handelen.

 

Vriendelijke groet,

Henk Buikema,

Fractievoorzitter PvdA Ede