Door Henk Buikema op 6 januari 2016

Kwartaalverslag fractie PvdA oktober – december 2015.

In het laatste kwartaal van 2015 hebben 2 thema’s een belangrijke rol gespeeld in de fractie en de raad:

  • de opvang van vluchtelingen
  • de situatie rond Permar.

Veel hebben we over deze 2 onderwerpen ook al via de website gecommuniceerd, maar het is toch goed om daarover even kort terug te blikken.

Opvang van vluchtelingen

De opvang van vluchtelingen leek aan het begin van het kwartaal vlekkeloos te verlopen. In Ede werd noodopvang voor 350 vluchtelingen gerealiseerd in de voormalige Mauritskazerne. De informatieavond voor omwonenden in de Reehorst verliep heel goed. Ede heet de vluchtelingen welkom en de aanwas van vrijwilligers om hierin ook met daden te ondersteunen is hartverwarmend.

Ongeveer 4 weken later komt het besluit van het college om toestemming te geven voor een Asielzoekerscentrum in Otterlo. COA en een particuliere ondernemer hebben overeenstemming bereikt om 600 asielzoekers in een AZC in Otterlo te plaatsen. Het college wil daarna in gesprek gaan met de omwonenden, maar die hebben via pers al het een en ander vernomen en voordat de gemeente goed en wel een bijeenkomst kon organiseren was het verzet tegen het  voorgenomen besluit al georganiseerd. Op 18 november was er een hectische bijeenkomst in “De Schuilplaats”, ongeveer 1000 Otterloërs gaven hun onvrede stem. Een enkeling durfde een ander geluid te laten horen.

Rasit Görgülü heeft namens de fractie ons standpunt helder verwoord in het debat op 10 december. Rasit benadrukt hierin onze humanitaire plicht om kwetsbare mensen in nood goed op te vangen. Op grond van de ervaringen met de noodopvang in Ede zou positief worden gereageerd, althans dat lag in onze lijn der verwachtingen. De andere kant die we hebben ervaren is ook begrijpelijk: het aantal van 600 vluchtelingen voor een dorp van 2500 inwoners is veel.

Naar aanleiding van de ervaringen met Otterlo is er nu een nieuw proces in gang gezet om in Ede minimaal 600 vluchtelingen in een Azc te huisvesten. In de 1e helft van 2016 hopen we de huisvesting van minimaal 600 asielzoekers te realiseren.

Permar

Het 2e onderwerp dat ruim aandacht heeft gehad is het Permar dossier. Begin november was de presentatie van het onderzoek van bureau Berenschot. Ook daarover hebben we via de website uitvoerig verslag gedaan. Een gevolg is geweest dat wethouder Ligtelijn haar portefeuille m.b.t. Permar heeft opgegeven en dat Marije Eleveld deze taak van haar overneemt. Een lastige klus, maar wij hebben alle vertrouwen in Marije dat ze het proces om Permar anders te gaan besturen goed zal realiseren.

In het debat in de raad was een motie van wantrouwen ingediend door de VVD. Deze motie hebben we niet ondersteund omdat wethouder Ligtelijn haar conclusies al had getrokken en zij in de ogen van de PvdA haar werk binnen het sociaal domein naar behoren doet.

 Woonvisie

Verder hebben we in deze periode ook de woonvisie voor de komende jaren vastgesteld en Karin Bijl heeft daar een helder verhaal over gehouden in de raad. Haar pleidooi om meer goedkope huurwoningen te realiseren in de komende jaren kwam goed naar voren.

Algemene beschouwingen

Bij de algemene beschouwingen zijn door de PvdA 3 moties ingediend die alle 3 zijn aangenomen:

  • Motie over het ondergronds aanleggen van de hoogspanningskabels in Ede.
  • Motie over dat “alle kinderen mee kunnen doen”, ook als de kinderen in een gezin leven dat in de schuldsanering zit. Deze kinderen hebben soms wat extra ondersteuning nodig en daar vraagt de motie om.
  • Motie over “bijverdienen in de bijstand”, waarin gevraagd wordt om experimenten te onderzoeken in andere plaatsen om bijstandsregels te verzachten, zodat we in Ede hier ook kunnen experimenteren met versoepeling van bijstandsregels.

Bijeenkomst Onderwijs op Enka

Naast het normale raadwerk hebben we als fractie ook nog een avond georganiseerd over een buurtschool in de Enkawijk. Een buurtschool waar kinderopvang, peuteropvang, buitenschoolse en naschoolse opvang en gewoon onderwijs allemaal onder 1 dak plaatsvindt. Loes Ypma, 2e kamerlid van de PvdA, heeft het ideaal nog eens krachtig toegelicht. Daarnaast zijn we intensief in gesprek geweest met de bewoners en waren wethouder Weijland en vertegenwoordigers van openbaar en christelijk onderwijs ook nadrukkelijk aanwezig.

Werkbezoeken

Ook heeft de fractie de nodige werkbezoeken afgelegd, waarvan het bezoek aan het Plushuis er 1 van was. Een woning die energie oplevert in plaats van alleen maar energie kost. Nicolaas van Everdingen heeft ons enthousiast verteld en rondgeleid door zijn woning. Veel ideeën voor hoe er anders met energie kan worden omgegaan kwamen naar voren. Zeer inspirerend om zo met het thema duurzaamheid bezig te zijn. Verder hebben we o.a. bezoeken gebracht aan ACV, Opella, ROC A12, SamenStede, FNV, klimaatconferentie voor FoodValley, noodopvang Mauritskazerne.

Tot slot

Nog zeer de moeite waard om te melden is dat Harry vanaf november in de agendacommissie van de gemeenteraad zit. Het betekent dat Harry met regelmaat nu oordeelsvormende vergaderingen van de raad zal voorzitten. Zijn  vuurdoop was niet makkelijk, want dat was het debat over het AZC in Otterlo met een vrij onrustig publiek op de publieke tribune. Maar Harry heeft het voorbeeldig geleid en mocht na afloop veel complimenten, ook van andere partijen in ontvangst nemen!

U kunt de raadsvergaderingen op de volgende site ook nakijken en zelfs per fractielid kijken welke inbreng er is geweest: Ede.notubiz.nl > De raad > zoek bijv. R.Görgülü> klik op “Wilt u zien wat ik recent gezegd heb?” > 10 december oordeelsvormende vergadering> scrol naar onderen en u kunt de inbreng van Rasit terugzien.

Zo kunt u op elk raadslid en fractievolger kijken wat er gezegd is in oordeelsvormende en besluitvormende vergaderingen.

Vriendelijke groet,
Henk Buikema,

Fractiesectretaris PvdA Ede

Henk Buikema

Henk Buikema

1 Naam: Henk Buikema 2 Leeftijd: geb. jaar: 1955 3 Dagelijks leven: Al meer dan 30 jaar ben ik met heel veel plezier werkzaam in het Middelbaar Beroepsonderwijs in Apeldoorn. Ik geef o.a. Maatschappijleer, lessen over Jeugdzorg en stagedocent in jeugdzorg en kinderopvang. 4 Thuissituatie: Getrouwd met Els, vader van 2 dochters, 1 zoon, 1schoonzoon

Meer over Henk Buikema