15 juni 2013

Marije Eleveld keert zich met 90 PvdA wethouders tegen opvatting minister Blok

De landelijke organisatie voor alle PvdA regionale volksvertegenwoordigers en bestuurders is het Centrum Voor Lokaal Bestuur (CLB).
Vanuit het CLB hebben ruim 90 PvdA wethouders in onderstaande brief naar minister Blok geschreven dat ze het niet eens zijn met hoe de minister om gaat met de woningbouwcorporaties. Ik heb deze brief van harte mee ondertekend en hoop dat de minister het gevraagde gesprek open wil voeren.

Amsterdam, 13 juni 2013

Betreft: reactie PvdA-wethouders naar aanleiding van respons op Aedes-rapport ‘De balans verstoord”.

Geachte heer Blok,

Net als u hebben wij met verbijstering en afgrijzen kennis genomen van de onverantwoorde gedragingen, uitgaven en speculaties door enkele grote, en soms zelfs heel kleine, woningcorporaties. Het Aedes-rapport “De balans verstoord” bevestigt klip en klaar dat sinds de verzakelijking in de jaren negentig ontwikkelingen zich hebben voorgedaan die door ons allen maatschappelijk onaanvaardbaar genoemd moeten worden.

Het rapport benadrukt dat op de vierhonderd actieve corporaties “slechts” vijftien tot twintig incidenten de aandacht hebben getrokken. Wij willen dat aantal niet bagatelliseren en wij willen evenmin verhelen dat naast deze twintig spraakmakende gevallen ongetwijfeld talloze andere onwelkome feiten en gebeurtenissen vallen te noteren. Maar we willen wel bestrijden dat alle corporaties per definitie niet deugen en dat de sector als geheel “bestraft” moet worden voor de incidenten van een minderheid. Tegelijk erkent het rapport immers dat naast het falen ook successen te noteren vielen.

Waar “De balans verstoord” concludeert dat het ontbrak aan een collectief moreel kompas, daar merken wij in onze dagelijkse praktijk dat verreweg de meeste corporaties wel degelijk een individueel moreel kompas hanteren. In onze gemeenten vervullen corporaties taken die wij als lokale bestuurders niet graag willen missen.

Naast het bouwen en beheren van een sociale woningvoorraad bestaat die bijvoorbeeld uit het – samen met zorginstellingen – oprichten en beheren van wooncomplexen voor ouderen of mensen met een beperking. Dit is een taak die extra aandacht verdient nu de scheiding van zorg en wonen nabij is. De corporaties in onze gemeenten leveren een belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijke en sociale woonomgeving. Zij zetten zich in voor de leefbaarheid in onze wijken en moeten dat ook in de toekomst kunnen blijven doen.

Het generale oordeel dat u met enkele Kamerleden velt over corporaties en de daaruit voortvloeiende maatregelen kunnen we daarom niet ondersteunen. Wij zien dat goed functionerende corporaties zich nu door de verhuurdersheffing gedwongen voelen investeringen te vertragen of te annuleren, moeten snijden in personeelssterkte en taken moeten afstoten.

Natuurlijk moeten maatregelen volgen om nieuwe uitwassen te voorkomen. Maar, we hebben geen waardering voor een generaal negatief oordeel en erkennen dat een generaal positief beeld van corporaties net zo min op zijn plaats is. Wij willen er voor pleiten deze maatregelen een zodanige vorm te geven dat goed functionerende corporaties ermee uit de voeten kunnen. We denken bijvoorbeeld aan een verplichte investeringsagenda (als onderdeel van de verhuurdersheffing), verbetering van de transparantie en prestatieafspraken met lokale overheden.

De Commissie Dekker geeft in haar rapport Gemeenten en corporaties; de vrijblijvendheid voorbij / Wederkerig en verplichtend een aantal zinvolle suggesties.

Ondergetekende PvdA-wethouders hopen op die manier samen met corporaties waardevolle bijdragen te kunnen blijven leveren aan evenwichtige volkshuisvesting, stedelijke vernieuwing en de kwaliteit van de leefomgeving.

We zouden het zeer op prijs stellen als we hierover eens nader met u van gedachten kunnen wisselen.

Met vriendelijke groet,

PvdA-wethouders,