Door op 11 november 2016

Minimabeleid in Ede sterk verbeterd

Donderdag 10 november 2016 is in de raad het minimabeleid besproken, zoals dat per 1-1-17 in moet gaan. We zien onze inspanningen van de afgelopen maanden om diverse regelingen, vooral voor kinderen in armoede, te verruimen beloond met mooie verbeteringen. Daarbij heeft het extra budget, 500.000 euro, dat PvdA staatssecretaris Klijnsma jaarlijks aan Ede beschikbaar stelt flink geholpen om dit mogelijk te maken. Hieronder leest u wat ik over dit onderwerp namens de PvdA in het debat heb ingebracht.

Voor de aanpassing van de regelingen minimabeleid heeft Ede ruimt de tijd genomen en knelpunten en oplossingen zorgvuldig onderzocht. Wij zien met plezier veel verbeteringen waar we als PvdA in allerlei overlegsituaties aandacht voor hebben gevraagd in het beleid terug.

 Het minimabeleid heeft met de structurele bijdrage van 500.000 euro van staatssecretaris Klijnsma een boost gekregen, die door de ambtenaren snel is verwerkt. En er is een mooie uitwerking om dat zoveel mogelijk in natura te doen. Complimenten daarvoor. Dit beleid zet écht beter in op het dichten van de groeiende kloof tussen kinderen met en zonder kansen. Zo maken in 2015 ongeveer 800 kinderen gebruik van de regeling maatschappelijke participatie.

Door het optrekken van de inkomensgrens van 120 naar 130% zullen dat naar verwachting volgend jaar 140 kinderen extra zijn. De nieuwe regeling voor het verstrekken van een fiets en een laptop of tablet helpt naar schatting jaarlijks 135 leerlingen een aan goede start op het voortgezet onderwijs.

Dat, in combinatie met ook de verruiming van mogelijkheden dat ouders wat meer kunnen meedoen, maakt het leven van honderden gezinnen in Ede makkelijker. De positieve impact is dus groot.

 Al vaker pleitten wij voor verhoging van de bedragen van verschillende regelingen en voor de toegang voor mensen met hoge inkomens die hoge schuldenlasten hebben en dat is nu geregeld.Eerder dit jaar is onze motie met de vraag om jongeren met schulden te helpen een studie op te pakken aangenomen. Met schulden is het namelijk vrijwel onmogelijk om studiefinanciering te krijgen, wat het toekomst perspectief van een groep jongeren ernstig beperkt. In het beleid worden nu goede stappen gezet. Maar we vragen om dat beleid breder te trekken en ook andere problemen aan te pakken die jongeren belemmeren bij hun ontplooiing.
De wethouder heeft toegezegd dat dit zeker zal gebeuren. Communicatie, we blijven er op hameren. Eén winstpunt is al de toezegging om bij de diverse beleidsterreinen in de informatie bedragen in euro’s in plaats van percentages te vermelden. 

Maar een bereik van 66% van de doelgroep voor de minimaregelingen is echt te weinig. Ketenpartners en verwijzers, onderwijs, huisarts, etc: steeds weer moet daar het belang van signalering worden herhaald en het bestaan van de mogelijkheden onder de aandacht worden gebracht.

En we kunnen het niet vaak genoeg zeggen: betrek de cliënten bij de keuze van de voor hen toegankelijke middelen en het opstellen van de informatie, zodat iedereen het kan begrijpen.  

Zorg dat duidelijk is waar mensen terecht kunnen voor informatie. Het streven om zoveel mogelijk regelingen eenduidig via diverse informatiekanalen te bundelen juichen wij toe. We zijn benieuwd of dit allemaal leidt tot een beter bereik van de doelgroepen. Ook willen we de diverse doelgroepen beter in beeld hebben dan de indeling in inkomensklassen, zoals nu te vaak gebeurt. Dan krijgen de mensen een ‘gezicht’. Die indeling naar inkomen is nodig, maar daarnaast willen we zien of bijv. alle één-oudergezinnen, gezinnen in de bijstand met jonge kinderen of juist met oudere schoolgaande kinderen in beeld zijn. Maar ook zzp’ers en voordeurdelers die in de knel komen. En vooral willen we regelmatig horen of het bereik toe neemt, waar dat achterblijft en welke maatregelen voor verbetering nodig zijn. De wethouder heeft geantwoord dat zij graag hierover met ons in gesprek gaat om eea nader uit te werken.