Door op 9 januari 2015

Nieuwjaar toespraak Marije Eleveld

Ten eerste wens ik u natuurlijk allemaal een heel mooi en sociaal 2015.  Het bestuur van de PvdA vroeg mij om in deze nieuwjaarstoespraak iets te zeggen over nut en noodzaak van sociaal democratische waarden in verwarrende tijden… Poeh, dat is nogal wat, bedacht ik mij toen ik deze speech voorbereidde. Want ja, verwarrende tijden…. Dat zijn het! Deze week werd dat maar weer eens duidelijk met de afschuwelijke aanslag in Parijs en ja, het moge duidelijk zijn dat sociaal democratische waarden als tolerantie, respect en vrijheid om te zijn wie je wil zijn belangrijker zijn dan ooit.
Maar toch hou ik het bij Ede want anders wordt het een wel erg lang verhaal.  Want wij, de fractie met de fractievolgers en ik als wethouder, zijn er om de sociaal democratische waarden in Ede uit te dragen en zoveel mogelijk te verwezenlijken. Mede namens de fractie wil ik graag met u terugblikken op 2014: Een heel druk en enerverend jaar. Met verkiezingen, nieuwe gemeenteraad en college, bezuinigingen en natuurlijk de voorbereiding op de grote veranderingen rondom zorg en ondersteuning. Harry zei tijdens de algemene beschouwingen dat het huis voor sociale zekerheid van Vadertje Drees na 60 jaar aan verbouwing toe is maar dat wij er voor waken dat ook na de verbouwing, waar we nu middenin zitten, het nog steeds een huis is dat ons past. Vanuit onze waarden: bestaanszekerheid, goed werk voor iedereen, verbinding en verheffing. Op de veranderingen kom ik straks nog terug.

Een jaar geleden stond ik op de nieuwjaarsreceptie in de Velder als lijsttrekker aan de start van de verkiezingscampagne. Een spannende tijd volgde met een intensieve verkiezingscampagne. Gevolgd door een voor ons helaas landelijk en ook in Ede teleurstellende verkiezingsuitslag: We verloren een zetel. Toch kregen we de kans om mee te doen aan de collegeonderhandelingen. De samenstelling van de partijen CDA, CU, GB, D66 en PvdA paste ons. Het leidde uiteindelijk tot een mooi convenant waarin verbinding, openheid en vertrouwen als belangrijke waarden bovenaan staan.
Een jaar geleden presenteerde ik ook de eerste 12 kandidaten van de kandidatenlijst. Ik ben er enorm trots op dat, ondanks het verlies, vrijwel al  die kandidaten nog zeer actief betrokken zijn bij fractie en bestuur. Tijdens de campagne is een hecht en betrokken team ontstaan. Ik vind het geweldig hoe iedereen zich afgelopen jaar voor de partij en voor Ede heeft ingezet!
Een jaar geleden noemde ik ook de drie thema’s waar we de verkiezingen mee in zijn gegaan: werk als topprioriteit, laat Ede bruisen en zorg dichtbij. Op die drie thema’s hebben we ons afgelopen jaar gefocussed en ik loop ze alle drie even na. Bij Werk als topprioriteit ligt de focus op het zorgen voor werkgelegenheid voor iedereen. De regio Foodvalley is daar wat ons betreft cruciaal in en biedt mooie kansen voor Ede. De samenwerking in de regio gaat steeds beter en daar zijn we blij mee. Er zijn goede stappen gezet zijn richting World Food Center. En de komst van het Fiets Experience Center naar Ede is een mooie boost voor de werkgelegenheid. Rasit heeft namens de PvdA aandacht gevraagd voor aantrekkelijkere vestigingsmogelijkheden voor bedrijven met veel arbeidsplaatsen. Henk heeft keer op keer de nadruk gelegd op het beperken van de jeugdwerkloosheid. Met resultaat; er ligt een mooi actieplan! De participatiewet zal komend jaar de aandacht krijgen waarbij de PvdA zich er hard voor maakt dat iedereen mee kan doen.
Het tweede thema is dat Ede moet bruisen. En zeg nu zelf: Ede bruist al steeds meer. Afgelopen jaar prachtige evenementen op gebied van food zoals eten op rolletjes, maar ook een bruisende heideweek, living statues en de herdenking van de operatie market garden. Ook op cultureel gebied heeft Ede steeds meer te bieden: met de opening van het Akoesticum en de Edese concertzaal heeft Ede er twee hoogwaardige culturele instellingen bij. Wij zijn daar als PvdA blij mee, want verheffing blijft voor ons van grote waarde.
Ook zijn wij blij met de in het convenant gemaakte afspraak voor een referendum m.b.t. de zondagsopenstelling. De zondag is geen taboe meer, en we gaan hier het maatschappelijk debat over voeren. Precies wat wij wilden. Komend half jaar vindt het referendum plaats en we rekenen op uw bijdrage daaraan.

Tot slot het thema dat momenteel wel het meest ter zake doet: zorg dichtbij.  Het is grote opgave: de verantwoordelijkheid voor de ondersteuning (WMO) en jeugdzorg bij de gemeenten met tegelijk bezuinigingen. We zijn heel blij dat we in Ede de huishoudelijke zorg voor een belangrijk deel hebben kunnen behouden; Henk en Ria hebben zich daar vanuit de fractie voor ingezet. Ja, het zal hier en daar minder zijn, bijvoorbeeld als mensen zelf iets kunnen regelen of het zelf kunnen betalen.  Maar aan zorg dichtbij is invulling gegeven. De sociale wijkteams staan in alle wijken klaar om ondersteuning en zorg te bieden waar nodig. Ze doen dat in nauw contact met het wijkteam, de jongerenwerkers van Welstede, de huismeesters en woonconsulenten van Woonstede en de wijkagent. Opdat waar er signalen zijn dat het niet goed gaat met mensen in de wijk het sociale wijkteam dan snel kan inspelen. Als PvdA hebben we ons hier hard voor gemaakt en we zijn er trots op dat de wijkteams in alle wijken bemand zijn en van start gegaan.
En we zien dat er steeds meer initiatieven ontstaan in de wijken ter ondersteuning van kwetsbare wijkbewoners. Een mooi voorbeeld is het initiatief van de RIBW en Welstede, zoals hier in Ede Zuid. Mensen met een psychische beperking die weinig mensen om zich heen hebben en het eng vinden de deur uit te gaan worden beetje bij beetje gestimuleerd om hier naar de Meerpaal te gaan en contact te maken met andere wijkbewoners. Dat kost tijd maar begint zijn vruchten af te werpen. Er zijn al wat matches gemaakt waarbij mensen met een beperking zich inzetten in de wijk en onlangs toonden cliënten van de RIBW hier in de Meerpaal hun talenten. Prachtig om te zien! Ook hier gaat het om verbinding, tussen mensen in de wijk, vrijwilligers en organisaties met  professionals.
Een ander voorbeeld zijn de huiskamers die de Senioren Welzijns Organisatie nu overal aan het inrichten is. Laagdrempelig en bedoeld om elkaar te ontmoeten. Ik ben pas een ochtend mee gegaan. Een vrijwilliger, in dit geval een man die arbeidsongeschikt is, haalt ’s ochtends met een busje een aantal ouderen op. Anderen komen met eigen vervoer. Een mevrouw vertelde me dat ze hier heen ging op doktersadvies. Ze was altijd zo depressief en eenzaam in de winter. Nu had ze twee dagen in de week aanspraak en nog belangrijker het gevoel dat er nu mensen zijn die zich om haar bekommeren en zich zorgen maken als ze er een keer niet is. Kortom, ze hoort er weer bij.
Maar gaat nu straks alles en met iedereen goed? Nee, wij zijn er van overtuigd van niet. Nieuwe rollen, verantwoordelijkheden en werkwijze met kleinere budgetten leiden er ongetwijfeld toe dat er dingen niet goed gaan. We realiseren ons dat heel goed. We horen als PvdA dan ook heel graag als er iets niet goed loopt. Als mensen tussen wal en schip vallen en niet de zorg krijgen die nodig is. De fractie kan dan beoordelen of dit incidenteel is of dat beleid moet worden aangepast. Alle signalen zijn van harte welkom! We hebben het nodig om onze taak goed te kunnen uitvoeren.

Ik sluit af met het benadrukken dat de fractie en ik het van groot belang vinden om te horen wat er leeft in de samenleving. Om die reden maken we ons beleid zoveel mogelijk mét inwoners. Het traject mEde-maken bijvoorbeeld waar mensen zelf voorstellen doen om te komen tot betere en goedkopere oplossingen. Maar ook het openluchttheater waar omwonenden samen met mensen uit cultuur, verenigingsleven en ondernemers tot invulling en programmering komt. En een woonvisie die we samen maken met de corporatie, huurders, makelaars en ontwikkelaars. Heeft u ideeën, vragen of zorgen? Laat ze horen! Wij kunnen het goed gebruiken!

Ik sluit af met u nogmaals een mooi jaar te wensen waarin we met elkaar toewerken aan een nog mooier, socialer en bruisender Ede. Dank u wel!