Door op 10 september 2015

Raad stelt vragen over opvang vluchtelingen in Ede

Namens bijna de gehele gemeenteraad heeft de Rasit Görgülü de volgende vragen gesteld:

 

Voorzitter,

Ik zal proberen de gevoelens en gezamenlijke mening en vragen van nagenoeg de hele raad, uitgezonderd de leden van Burger Belangen te verwoorden.

De oorlogen in het Midden Oosten woeden al langer en helaas nog steeds in alle hevigheid. Deze wrede en uitzichtloze oorlogen hebben een enorme golf aan vluchtelingen veroorzaakt waarvan het eind voorlopig nog niet in zicht is. In 2014 waren er al sterke signalen dat deze vluchtelingenstroom ook West Europa zou bereiken. Reden voor de PvdA om in september 2014 hier raadsvragen over te stellen. Vervolgens heeft de PvdA samen met CDA, D66 en GroenLinks/PE in november 2014 een motie ingediend die met een ruime raadsmeerderheid is aangenomen.

Het afgelopen jaar heeft het vluchtelingenprobleem zeer dramatische vormen aangenomen. Dagelijks verdrinken tientallen en soms zelfs honderden mensen in zee. Ook voltrekt zich een humanitaire ramp aan de Europese grenzen door opeenhoping van vluchtelingen op plaatsen waar geen enkele voorziening is of uitzicht op een menswaardig bestaan. De nijpende urgentie en de bittere noodzaak om actie te ondernemen worden niet alleen in de gemeenteraad maar door tal van Edenaren heel diep gevoeld. De roep vanuit de bevolking om actie wordt steeds dringender. Zo hebben maatschappelijke organisaties en kerken diverse partijen en raadsleden benaderd om met initiatieven te komen. Hierbij heeft men nadrukkelijk aangegeven ook zelf in actie te willen komen.

Inmiddels is de urgentie om opvang en ondersteuning zo groot, dat Staatssecretaris Dijkhof een oproep heeft gedaan naar de Gemeentes om actief opvangplaatsen aan te bieden.

Deze ontwikkelingen brengen ons op de volgende vragen:
• Wat is de status van de uitvoering van de breed aangenomen motie om actief te zoeken naar opvangmogelijkheden in Ede?
• Kan de gemeente Ede op korte termijn opvang bieden aan vluchtelingen en over welke termijn hebben we het dan?
o In bestaande gebouwen, eventueel pas na noodzakelijke aanpassingen en wat zijn de kosten
o Ruimte + te realiseren noodopvang en wat zijn de kosten (graag overzicht van mogelijkheden en kosten)
o Welke processtappen worden hierbij doorlopen en hoe wordt gecommuniceerd met de raad en de bevolking?
• Gaat u gehoor geven aan de oproep van de staatssecretaris om extra opvang plekken te bieden?
• Hoe betrekt u bij uw inzet de maatschappelijke organisaties en burgers?