Door Liesbeth van Dijk op 9 mei 2018

Waterschap Vallei en Veluwe; beknopt verslag 2017 van fractie

2017 waterschap Jaarverslag.PvdA fractie

Ons algemeen bestuur telt 30 leden. De PvdA-fractie heeft 3 leden, evenals zeven andere fracties en dan zijn er nog vier kleine. Naast de VVD-dijkgraaf zijn de drie leden van het dagelijks bestuur afkomstig uit Water Natuurlijk, LTO en SGP. Een behoorlijk conservatieve club dus.

Vanuit de oppositie kunnen we gelukkig belangrijke onderwerpen actief aankaarten en in sommige gevallen een stuk verder brengen. De opvallendste in 2017 zijn:

Recreatief medegebruik

Door een wijziging in de classificatie van sloten en weteringen blijken er in de praktijk sommige routes door en langs natuurgebieden geblokkeerd te zijn. De eerste meter langs de sloot wordt niet meer onderhouden door het waterschap, maar door een boer. Die sluit vervolgens zijn terrein met prikkeldraad af. De wandelaar kan er niet meer langs. Een onvoorzien neveneffect, waar wij met behulp van insprekers aandacht voor hebben gevraagd. Het laatste word is hierover nog niet gezegd, integendeel.

Rivierkreeft

De Amerikaanse rivierkreeft rukt in hoog tempo op en dreigt het ecologisch evenwicht in veel beken en rivieren ernstig te verstoren. Wij hebben daar schriftelijke vragen over gesteld en  met name daarbij gewezen op mogelijke win-win situaties: smakelijke kreeften vangen voor op restaurant-menu’s. Voorlopig is dat helaas nog een te brede gedachte, hebben we uit de reactie van het dagelijks bestuur gemerkt.

Klimaat

Onze fractie levert een zeer actieve bijdrage om te komen tot een klimaatvriendelijk beleid (tegels er uit, groen er in). Hetzelfde geldt voor het streven om als waterschap uiterlijk in 2050 volledig circulair te opereren.

Kwijtschelding

Onderhuids spelen veel fracties met de gedachte om de huidige kwijtscheldingsregeling af te schaffen. Eerder is al een initiatief van onze fractie om die regeling juist uit te breiden, getorpedeerd. Bij de aanloop naar de verkiezingen van maart 2019 zullen we scherp op de inhoud van de programma’s van andere partijen letten, om waar nodig ze aan de kaak te stellen en te bestrijden. Wij willen openheid vooraf, zodat de kiezer straks weet: als ik op Water Natuurlijk stem, gaat de kwijtschelding eraan. Dit voorbeeld is geen fictie, deze partij was tegen uitbreiding van kwijtschelding voor zzp-ers in de bijstand.

Illegale lozingen

Nog steeds zijn er veel te veel illegale lozingen in ons gebied, van boeren en van bedrijven. We hameren daarom elk jaar op meer handhaving, meer controle op (boeren)bedrijven. Langzaam begint het tij te keren.

Mestfraude

Een half jaar vóór het geruchtmakende artikel van NRC over mestfraude in Brabant en Noord-Limburg hebben wij mogelijke grootschalige mestfraude in ons waterschap aangekaart. Dat was op basis van de Nationale Criminaliteits Monitor en een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. Aanvankelijk hebben we geringschattende reacties gekregen, maar mede dankzij de NRC wordt de materie nu serieus onderzocht. Je kunt je voorstellen welke enorme milieuschade hiermee gemoeid is.

 Insectensterfte

Bij de behandeling van de begroting voor 2018 is onze invalshoek de enorme teruggang van insecten in en rond natuurgebieden. Trouwens ook van veel vogels. De oorzaak hiervan ligt met name bij het grove misbruik van bestrijdingsmiddelen. Intern kan het waterschap hier wat aan doen, namelijk zelf niet meer spuiten. Dat is nu bereikt. Maar extern moet er nog veel gebeuren: hoe zit het bijvoorbeeld met de handhaving van spuitvrije zones langs sloten, beken en rivieren? Een PvdA-motie hierover heeft brede steun gekregen en is door het dagelijks bestuur overgenomen.

Contacten

Onze interne bestuurlijke contacten zijn in hoofdzaak geconcentreerd op de PvdA-Statenfracties van Gelderland en Utrecht, op Apeldoorn (Eppo), Amersfoort (Aart) en Ede (Liesbeth), op het zogeheten Eemland-overleg met Kees de Kruijf c.s., op het overleg met de Statenfractie onder leiding van Rob van Muilekom en op het Breed Overleg dat we enkele keren per jaar samen met Gewest en Statenfractie van Gelderland en de PvdA-fracties van Rivierenland en Rijn en IJssel hebben. En niet te vergeten het onvolprezen landelijke waterschap netwerk van initiatiefnemer Jan Reerink.

Onze externe contacten zijn er teveel om op te noemen. Afhankelijk van het onderwerp kunnen we vrijwel iedereen van elke partij bereiken, van raadsleden in kleine gemeenten tot en met leden van Eerste en Tweede Kamer.

Diversen

Over heel veel zaken, die in het algemeen bestuur van het waterschap in 2017 zijn langsgekomen, hebben we het nu nog niet gehad – dat zou tot een dikke rapportage leiden. Gelukkig zijn er op de site van Vallei en Veluwe volop agenda’s, stukken en verslagen te vinden. Voor de liefhebber: kijk maar eens naar de verslagen van de AB-vergaderingen of van de commissies Water en Financiën/Bestuurlijke Aangelegenheden. Daar vindt je tot in detail onze PvdA-inbreng terug.

 

Helaas heeft ons steunfractielid Jurgen Klunder door ziekte in het afgelopen jaar geen bijdragen kunnen  leveren. We wensen hem van harte beterschap toe, hopelijk kan hij zijn gewaardeerde activiteiten de komende maanden weer oppakken.

 

Liesbeth van Dijk, Eppo Gutteling en Aart van Malenstein

 

        

Liesbeth van Dijk

Liesbeth van Dijk

Liesbeth is sinds maart 2015 lid van het algemeen bestuur van het waterschap Veluwe & Vallei

Meer over Liesbeth van Dijk