Door Simon van de Pol op 23 december 2014

Waterschapsverkiezingen: Edese Liesbeth van Dijk op vijf

Op 18 maart 2015 stemmen wij ook voor het Algemeen Bestuur (AB) van de waterschappen. Voor Ede is dat het Waterschap Vallei-Veluwe, met een werkgebied dat ruwweg loopt vanaf iets westelijk van Amersfoort langs de randmeren tot aan de IJssel en naar het zuiden tot aan de Rijn met richting Arnhem ongeveer langs de gemeentegrens van Ede en Apeldoorn tot aan de IJssel.
Het Waterschap heeft twee belangrijke hoofdtaken: veiligheid tegen het water en de zuivering van vuil water (in Ede aan de Dwarsweg). Onder deze twee hoofdtaken vallen heel veel andere taken zoals het onderhoud van beken, sloten en kanalen met totale lengt van maar liefst 28.244 km. Zie de mooie website van het waterschap op:  www.vallei-veluwe.nl
Zo lang dat allemaal goed gaat merken we als burgers weinig van het waterschap, behalve dat we belasting betalen aan het GBLT; een naam waar vast lang over is nagedacht.
Het Algemeen Bestuur (AB) gaat over de hoogte van de belastingen en al het overige dat het waterschap moet doen. Uit het AB wordt een Dagelijks Bestuur gekozen en daarboven staat een onafhankelijk voorzitter. Dus ongeveer zoals de gemeenteraad, met als verschil dat het voor de leden van het DB een deeltijdfunctie is en zij ook lid blijven van het AB.
De samenstelling en de namen van het bestuur is vooral te begrijpen vanuit het verleden van de Waterschappen. Zo heet de voorzitter:  Dijkgraaf en de (zes) leden van het DB: Heemraad.

Het Algemeen Bestuur van Vallei-Veluwe bestaat uit 23 gekozen leden (ingezetenen) en 7 zogenaamde kwaliteitszetels: bedrijven via de Kamer van Koophandel met 3 zetels; landbouwers (onbebouwd gebied) via de LTO met 3 zetels en 1 zetel voor boseigenaren via het Bosschap.
Er zijn straks 23 leden te kiezen: Kandidaatstelling via landelijke politieke partijen, maar het kan ook door als belangengroep of als combinatie van politieke partijen een lijst in te dienen.
De huidige samenstelling is: 5 x Water Natuurlijk; 4 x CDA; 3 x SGP, 2 x VVD; 2 x CU, 2 x Algemene Waterschapspartij, 2 x Veluws Water en 2 x PvdA. Voor de PvdA hebben Aart van Malenstein uit Maarn en Eppo Gutteling uit Apeldoorn zitting in het AB ( ze zijn geen Heemraad).

De samenstelling is nu een tikje wonderlijk: u ziet dat het optelt tot 22 en dat komt omdat het Bosschap 2 zetels heeft. Het Waterschap Vallei -Veluwe is per 1-1-2013 gefuseerd; Vallei en Veluwe werden één. Bij die fusie is het Algemeen Bestuur zonder verkiezingen terug gebracht tot de huidige 30. Vier jaar geleden werd het Algemeen Bestuur van beide waterschappen gekozen door burgers die de moeite namen om een stembiljet per brief op te sturen De opkomst was uiterst mager. Daarom is er nu voor gekozen om de verkiezing van het waterschap samen te laten vallen met de verkiezing van de Provinciale Staten; op woensdag 18 maart dus.
De samenstelling van het Algemeen Bestuur kan daarmee erg anders worden en dat werkt weer door in de samenstelling van het DB. De Dijkgraaf is net als de burgemeester voor een periode benoemd en blijft. Dijkgraaf sinds maart 2013 is mevrouw Tanja Klip-Martin.
De PvdA afdelingen binnen het gebied van het waterschap hebben op 16 december het verkiezingsprogramma en de lijst vastgesteld. Het verkiezingsprogramma moet nog “leesbaar” worden gemaakt en komt op de site van de PvdA Gelderland. Op de lijst staan Aart en Eppo als nummer 1 en 2, op plaats drie Hans Paquay uit Wageningen , op 4 Henk v.d. Berg uit Amersfoort en op plek 5 Liesbeth van Dijk.