Door op 30 juni 2016

Tweedeling samenleving? Aanpakken!

In de jaarlijkse perspectiefnota geeft het College van B&W een update van de plannen voor Ede, nu voor de periode 2017-2020. Daarover wordt 30 juni en 7 juli in de Edese raad gedebatteerd en besloten. Voorzichtig herstel van de econimie biedt gelukkig meer ruimte voor broodnodige investeringen. Daarbij vraagt onze PvdA aandacht voor onze speerpunten werk, zorg en wonen, waarbij we ons ook inzetten voor het bestrijden van de groeiende tweedeling in onze samenleving. Een toenemende groep mensen doet minder mee en soms zelfs helemaal niet meer mee. Dat tij moeten we keren. Lees hoe wij hiermee aan de slag willen in onze debat-bijdrage:

Sinds de crisis in 2008 hebben we jaren van bezuinigen gehad. De economie trekt nu voorzichtig aan en als de Brexit niet te veel roet in het eten gooit zet zich dat voort. Halverwege deze raadsperiode is er dus meer ruimte om te investeren. De PvdA pleitte al vaker bij de programmarekening om niet meer dan nodig te reserveren en beschikbare middelen vooral in te zetten waar ze voor bedoeld zijn: de inwoners van Ede. Onze PvdA fractie ondersteunt de investeringsinitiatieven in de voorliggende perspectiefnota: investeren in onze toekomst en samen bouwen aan een sterker en socialer Ede.

Onze PvdA speerpunten komen zeker aan bod, maar eerst deel ik enkele gedachten over de lokale politiek.

Zoals al gezegd: ook Ede heeft bezuinigd. Dat raakte ons bijna allemaal. Daarnaast hielden zaken als de koopzondag, de komst van vluchtelingen, de onrust rond de Permar en in Veldhuizen de gemoederen bezig.
Daarbij valt een rode lijn op: burgers klagen dat de ‘overheid’ niet naar hen luistert.Dat kunnen we afdoen met de dooddoener dat mensen altijd klagen als ze hun zin niet krijgen. Maar dat lost niets op. Het gaat hier immers over participatie en meedenken door inwoners. Ede kiest daar nadrukkelijk voor, maar het is niet simpel. De ervaringen van mEdemaken hebben lessen geleerd die nu in trajecten als Levendig Centrum, rond het OLT en het Fietsplan tot positieve voorbeelden van meedenken leiden.Toch blijft de PvdA zoeken naar evenwicht: de burger vraagt immers zowel daadkracht van de politiek als meer inspraak.

Vervolgens onze visie op de plannen voor de komende jaren:

De PvdA is bezorgd over de toenemende tweedeling in de maatschappij: steeds meer mensen doen écht niet meer mee, hierin spelen veel zaken een rol.

Werk en inkomen:
Iedereen die werkt doet mee. Werk zorgt voor inkomen, geeft voldoening en sociale contacten. Plannen rond Food, zoals het World Food Center, zorgen voor meer broodnodige werkgelegenheid.
Om de juiste mensen op de juiste werkplek te krijgen is afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt essentieel. De gemeente moet hierin verbindingen leggen, maar tegelijk los durven laten en onderwijs en ondernemers hierin hun eigen verantwoordelijkheid laten nemen. Dan wordt deze Triple Helix een succes.
Iedereen verdient gelijke kansen. Daarom komt de PvdA met een motie om anoniem solliciteren in onze gemeente in te voeren, ook om het goede voorbeeld te geven.
Een goed participatiebedrijf voor alle mensen met afstand tot de arbeidsmarkt is nodig. Daarnaast vraagt de huidige arbeidsmarkt om blijvende her- en bijscholing van werknemers, waarvoor wij graag een centraal coördinatiepunt zien.
Het college antwoordt op onze motie ‘Bijverdienen in de Bijstand’ experimenten in andere steden af te wachten. De PvdA betreurt het dat de experimenteerruimte niet gepakt wordt. Het is nodig te laten zien dat werken loont, in meer opzichten.
De onder jongeren nog onverminderd en onaanvaardbaar hoge werkloosheid verdient ruimere, blijvende aandacht.
Daarnaast volgt een substantiële groep jongeren tot 27 jaar ondanks hun talenten geen passende studie. Dit geldt voor jongeren met en zonder bijstand. De huidige studiefinanciering biedt hier niet altijd een passende oplossing, zeker als er schulden in het spel zijn. Ik kondig dan ook een motie ‘Studeren ondanks schuld’ aan.

Zorg:
Het predicaat ‘Gouden Gemeente’ is mooi, maar geen reden om stil te zitten We hebben immers nog geen duidelijk beeld of we de in Ede de gewenste zorgdoelstellingen bereiken: maatwerk bieden waarmee onze inwoners zich goed geholpen voelen, zelfredzaam kunnen blijven en deel uit blijven maken van de samenleving.
Ook is nog niet helder waarom er geld over is en of er knelpunten zijn die met specifieke maatregelen opgelost kunnen worden. We begrijpen ook dat de transformatie in volle gang is en het monitoren vorm krijgt. Maar we weten wel dat mensen die simpelweg te weinig zorg krijgen, terwijl er geld over schijnt te zijn, dáár niets van begrijpen. Dat moet helder worden.
Als er behalve voor de reparatie van knelpunten op de werkvloer extra personeel nodig is voor de gemeentelijke processen is goede inhoudelijke onderbouwing noodzakelijk.
De Jeugdzorg en de WMO vragen om een zorgvuldige maar ook ruimhartige benadering. De PvdA vraagt om, in tegenstelling tot andere gemeenten, de kosten voor huishoudelijke hulp deels te blijven vergoeden. Ook pleiten we voor blijvende aandacht om zorgmijders in beeld te krijgen en te houden.
De Partij van de Arbeid ziet een toenemende tweedeling in de maatschappij daarbij speelt ontoegankelijkheid van de samenleving een belangrijke rol. Wij vragen het college om snel met een lokaal plan van aanpak voor de inclusieve samenleving te komen, als antwoord op onze motie daartoe. Speerpunt is voor ons al langer laaggeletterdheid onder ca 13.000 mensen in Ede. Die speelt een cruciale rol bij het ontstaan van schulden. Schuldhulpverlening staat met stip boven aan op de lijst met problemen waar de Sociale Teams zich voor inzetten. Voor beide zaken vraagt de PvdA regelmatig aandacht. We komen met een motie om laaggeletterdheid voortvarender aan te pakken en de PvdA heeft voor goede schuldhulpverlening extra geld over.

Wonen:
Sociale Woningbouw is een blijvend aandachtspunt voor de PvdA. De Edese wachtlijsten moeten korter! Iedereen heeft recht op een fatsoenlijke, passende woning en die vraag neemt toe. We zijn blij met de plannen voor 2 keer 200 extra woningen, maar verwachten dat binnen afzienbare termijn meer inzet nodig is.

Cultuur:
Muziekonderwijs in Ede staat onder druk, maar de PvdA blijft voorstander voor muziekaanbod in de klas voor alle basisschoolleerlingen. De kosten van buitenschools muziekonderwijs kunnen een hoge drempel zijn voor bepaalde inkomensgroepen. De regeling ‘Meer Kinderen meedoen’ is mooi. Maar wij denken dat een verschuiving van de subsidie van aanbieders naar het kind in een bijdrage per lesuur eerlijker is. Deze bijdrage kan ook inkomensafhankelijk zijn.
Sport:
Sport en bewegen is gezond en soms ook gewoon noodzakelijk. Nu al is zichtbaar dat steeds meer basisschoolleerlingen na het afschaffen van het schoolzwemmen niet leren zwemmen, wat in ons waterrijke land onmisbaar is. De investering in De Peppel, die brede invoering van Swim2Play mogelijk maakt in onze 110.000+ gemeente, steunen wij dan ook.
Het is helder: de tweedeling in de maatschappij ziet de PvdA als een groot zorgpunt. Om die tegen te gaan zijn begrip en solidariteit essentieel. Tussen jong en oud, Edenaren en vluchtelingen, fietsers en automobilisten, werkenden en niet-werkenden.
De Partij van de Arbeid vindt onverminderd dat onze gemeentelijke overheid pal moet staan voor het welzijn en de welvaart van al onze inwoners. Dus waar nodig de leefbaarheid vergroten, verpaupering voorkomen en voor iedereen toegang tot werk, onderwijs, zorg, cultuur, sport garanderen. Dat is onze taak.

En nu aan het werk!