Door op 1 juni 2017

Bijdrage PvdA op Programmarekening 2016

De Programmarekening 2016 is het laatste planning & control document van de jaarcyclus 2016. Het college legt via de Programmarekening 2016 verantwoording af over het gevoerde beleid inclusief de verwerving en besteding van middelen. De gemeenteraad heeft daarvoor eerder kaders gesteld met het vaststellen van de Perspectiefnota 2016-2019 en de Programmabegroting 2016-2019. De programmarekening wordt ter vaststelling aan de raad aangeboden. Rasit heeft de onderstaande bijdrage uitgesproken:

Voorzitter,

Met een trots en voldaan gevoel kijk naar de programmarekening 2016. Trots ben ik op Ede omdat de programmarekening wederom laat zien wat voor mooie, diverse, ambitieuze maar ook degelijke gemeente wij hebben. In dit kader wil  ik mijn waardering uitspreken voor de inzet van alle ambtenaren van de gemeente.  Voldaan ben ik ook omdat in de resultaten die we met zijn allen geboekt hebben de PvdA inbreng  duidelijk herken. Woningbouw, Permar, AZC, de Fietser,   duurzaamheidslening die op was en is aangevuld, motie aanpak foodverspilling, etc.

2016 was het eerste echte hersteljaar na een crisis periode van 8 jaar. In deze periode hebben we als raad, college en als organisatie flinke en soms bijzonder pijnlijke maatregelen moeten nemen om onze gemeente veerkrachtiger en toekomst bestendiger te maken. Dit is gedaan zonder af te stappen van onze maatschappelijke en economische ambities voor Ede.  En dat sorteert nu resultaat. Zo is het bijzonder mooi om te zien dat er in 2016 475 woningen gereed zijn gemeld en dat ongeveer 1/3 daarvan gebouwd is voor de lagere inkomens. Dit is een mooie cijfer, maar voor ons nog lang niet goed genoeg. Als PvdA fractie blijven we ons inzetten voor goedkope woningen voor mensen met lage inkomens en starters. Mooi is het ook om te zien dat het Impulsfonds goed benut wordt en daar  ook mooie resultaten uit voortvloeien. Zo is het beschikbare budget voor duurzaamheidsleningen volledig besteed én weer aangevuld. Verder zie we dat veel andere programma’s goede voortgang boeken.

Voorzitter, ambitie is goed en die moeten we zeker ook houden. Maar om ambities ook werkelijkheid te laten worden moeten we op ook de juiste hoeveelheid mensen en middelen beschikbaar stellen. Vorig jaar werden de gevolgen van bezuinigen aan de ene kant en ambitieuze nieuwe plannen aan de andere kant  duidelijk voelbaar voor het personeel. Te veel werk voor te weinig mensen. Dus hebben we als raad bij de perspectiefnota voor 2017 goedkeuring gegeven om 60 arbeidsplaatsen extra in te vullen. Het resultaat hiervan is al heel mooi te zien in de daling van het verzuimpercentage. Maar de economie komt steeds verder op stoom en we blijven ambitieus.

Om onze opdracht om dienstbaar te zijn aan de maatschappij op een kwalitatief goed niveau te kunnen blijven uitvoeren moet de gemeentelijke organisatie “mee ademen” met de conjunctuur. Dat betekent dat er soms capaciteitsuitbreiding nodig is. Daarnaast hebben we PvdA altijd gepleit voor om structureel werk met eigen, vast personeel uit te voeren.  Dat betekent dat we dus kritisch kijken naar de inhuur van personeel. Verder hebben we in de PvdA altijd een ongemakkelijk gevoel bij payroll-constructies, die nog altijd een behoorlijk aandeel uitmaken ban de inhuur in de Gemeente. In de wandelgangen hoor ik dat er mensen zijn die zelfs al 5 jaar via deze oneigenlijke constructie bij de gemeente werken. Dat kan écht niet de bedoeling zijn.

Nu ik het over personeel heb wil ik graag ook een compliment uitdelen. In 2014 waren er 24 stage plekken binnen de gemeente organisatie: in 2016 is dat gestegen naar 90 plekken. Voor deze ontwikkeling wil ik mijn dank en waardering uitspreken. Ik hoop dat we een zelfde soort beweging ook kunnen maken voor de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Voorzitter,

Werk is belangrijk voor de PvdA, ook omdat werk meer betekent dan alleen maar inkomen. Werk betekent mee doen. De cijfers laten in 2016 een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden zien.  Deels is dat een na-ijl effect van de crisis, waarvan ik hoop dat dat als sneeuw voor de zon verdwijnt nu de werkgelegenheid blijft aantrekken. Daarnaast heeft Ede ruim voldaan aan de, ook morele, plicht om statushouders te huisvesten. Dat Ede een bewuste keuze heeft gemaakt om vluchtelingen die in de noodopvang op de Mauritskazerne een verblijfsstatus hebben gekregen ook in Ede te huisvesten is een compliment van de PvdA waard. Er waren vele vrijwilligers actief in de noodopvang, die nu ook deze vluchtelingen verder op weg helpen. Ook deze vluchtelingen doen in eerste instantie een beroep op een uitkering. Maar met de potentie en het doorzettingsvermogen die velen van hen hebben zie ik ook voor hen een arbeidsperspectief. Zodat ook deze mensen straks volop meedoen in Ede.

Tot slot de financiën, op dit punt beginnen mijn bijdrages een beetje voorspelbaar en saai te worden. Al jaren roep ik vanuit deze plek dat het financiële fundament in Ede oersterk is. Ik heb geen jaar meegemaakt waarin de gemeente het jaar niet heeft afgesloten met flinke positief resultaat.  De vermogenspositie van Ede is zo sterk dat we zelfs aan weerstandsvermogen een krappe 5 hebben. Dat wil zeggen dat Ede 5 keer het bedrag in huis heeft wat nodig zou zijn om alle risico’s die we als gemeente mogelijk lopen te kunnen dekken. Als we het grondbedrijf hierin meenemen is het nog altijd een grondbedrijf een krappe 3.

Voorzitter, dat maakt dat we vinden dat de financiële positie van Ede TE sterk is. Het kan niet de bedoeling zijn dat een gemeente, ónze gemeente geld oppot. Als PvdA staan we voor  Sterk en Sociaal. Sterk staat voor economie en financiën. Wij staan voor een sterke innovatieve economie en stevig financieel fundament. Maar wat we in Ede hebben schiet zijn doel voorbij. Het vermogen dat de gemeente heeft is disproportioneel. Daarom zouden wij het vermogen dat de gemeente mag hebben willen normeren op een comfortabel  niveau wat wel in verhouding is.  Dat betekent dat we een weerstandsvermogen van tussen de 2 en 2,5 willen. Geld wat dan nog over is willen en moeten we vinden wij daarboven aanwenden voor onze inwoners. De komende weken gaan we overleggen met collega’s in de raad en draagvlak zoeken voor een motie waarin we deze onder- en een bovengrens stellen voor het integrale weerstandsvermogen.