Door Henk Buikema op 25 januari 2017

Bijdrage nota Participatiebedrijf, 19 januari 2017

Iedereen verdient een eerlijke kans op goed werk en een rechtvaardig inkomen. Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, respect en tot deelnemen/participeren in de samenleving. Lukt  het hebben van een baan niet of maar ten dele, dan zorgen we dat mensen op een andere manier volwaardig mee kunnen doen. Dat gaan we doen op een manier die het beste past bij hen en daar  hebben we het nieuwe participatiebedrijf voor nodig.

De ambitie van het Edese participatiebedrijf is helder: iedereen ondersteuning bieden naar een passende baan. En dat dit vanuit 1 organisatie gebeurt hebben we als PvdA al vaker bepleit!

De PvdA is blij met deze ontwikkeling en ziet hierin veel mogelijkheden om te komen tot een inclusief participatiebedrijf. De plannen passen dus ook prima binnen de inclusie agenda waar op dit moment aan gewerkt wordt.

Een paar kanttekeningen bij de notitie over het Participatiebedrijf: ik citeer uit de notitie:

“Het nieuwe dienstverleningsconcept baseren we op een activerende aanpak en kantelen we methodisch naar werk, waar mogelijk in nauwe verbinding met werkgevers en in verbinding met het WSP. Dit betekent méér blik op de arbeidsmarkt, méér ontwikkelen en opleiden van

werkzoekenden met en bij werkgevers, en meer aansluiting bij de vraag van werkgevers. Methodisch kiezen we voor aanpakken die bewijzen te werken.”

Meer aansluiten bij de vraag van werkgevers, prima. En tegelijk zou ik vooral ook zeggen: meer uitgaan van de mogelijkheden en kwaliteiten van de werknemer. De match tussen die twee moet van 2 kanten worden bekeken. En nog steeds wordt er bij de matching tussen werkgever en werknemer eerst gekeken naar de wensen en vragen van de werkgever. Maar eerst kijken naar de mogelijkheden en wensen van de werknemer is ook een insteek en die missen we hier! Dat is echt vernieuwend! Dat vereist ook een andere houding van de werkgever.

Belangrijk is dat robotisering en doorgaande automatisering de arbeidsmarkt verder gaan beïnvloeden. En dan met  name in productiebedrijven en de maakindustrie zullen traditionele banen verdwijnen. Tegelijk gaat er ook werk ontstaan dat er nu nog niet is. Dat betekent verandering van werk en dat vereist meer scholing en begeleiding van werknemers. Juist de meest kwetsbare groep op de arbeidsmarkt: de laaggeschoolden en de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zullen veel baat hebben bij een deskundige en continue begeleiding!

De huidige begeleiders van Permar zullen juist door deze deskundigheid hard nodig zijn in het nieuwe participatiebedrijf. Sowieso is de rol van job coaches en trajectbegeleiders essentieel in het hele functioneren van deze werknemers!

Verder wordt er gesproken over en ik citeer:

“passende maatwerkoplossingen voor de werkzoekenden in co-creatie met werkgevers en onderwijs: van werk  naar werk en naadloze aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt via doorgaande leerlijnen, vakgerichte

opleidingen als next-best-oplossing voor behalen startkwalificatie, etc.;”

We voegen daar graag ook doorgaande begeleidingslijnen aan toe!

 

En helemaal belangrijk is deze begeleidingslijn bij de overgang van VSO/ praktijkonderwijs naar een werkplek!

(In de beantwoording op onze bijdrage gaf de wethouder aan dat ze bereid is de doorgaande begeleidingslijn in de nota op te nemen).

 

Voorzitter: over de juridische vorm:

ik citeer:

“Belangrijk verschil tussen een BV/NV en een stichting is dat de gemeente in het geval de BV/NV via aandeelhouderschap 100% eigenaar wordt van het Participatiebedrijf. Een stichting kent geen eigenaar/aandeelhouders, maar is een geheel op zichzelf staande entiteit. Bij de keuze voor een BV/NV heeft de gemeente dus grip op het Participatiebedrijf via de eigenaarsrol en via de opdrachtgeversrol. Wordt gekozen voor de stichting, dan is er dus geen sprake van een eigenaarsrol.”

Maar voorzitter: medewerkers van Permar pleiten voor een directe lijn naar de gemeentelijke organisatie ( zie foto). We zullen in onze afweging over de juridische vorm deze mening meenemen. We zullen hierover met de medewerkers nog contact zoeken.

De PvdA is blij met deze nota over het nieuwe participatiebedrijf en heeft er alle vertrouwen in dat Ede een volwaardig Participatiebedrijf aan het ontwikkelen is. Een blijvende zorg voor de komende jaren is natuurlijk hoe de huidige en nieuwe werknemers dit allemaal ervaren. Ook hier graag met grote regelmaat goede communicatie met de huidige doelgroep!

Henk Buikema

Henk Buikema

1 Naam: Henk Buikema 2 Leeftijd: geb. jaar: 1955 3 Dagelijks leven: Al meer dan 30 jaar ben ik met heel veel plezier werkzaam in het Middelbaar Beroepsonderwijs in Apeldoorn. Ik geef o.a. Maatschappijleer, lessen over Jeugdzorg en stagedocent in jeugdzorg en kinderopvang. 4 Thuissituatie: Getrouwd met Els, vader van 2 dochters, 1 zoon, 1schoonzoon

Meer over Henk Buikema