Door Henk Buikema op 28 februari 2017

Jeugd niet werkloos, wel op zoek naar werk!

Het thema jeugdwerkloosheid, waar de PvdA-fractie al veel vaker aandacht voor heeft gevraagd, is op 22 februari jl. nadrukkelijk besproken in Ede. Vertegenwoordigers van onderwijs, werkgevers , werknemers, raadsleden, wethouders én jongeren zorgden voor een goed gevulde raadszaal.

Eerste gastspreker Marjolein ten Hoonte, directeur Randstad, benoemt de belangrijkste ontwikkelingen die van grote invloed zijn op de arbeidsmarkt:

  • De demografische ontwikkeling: we worden allemaal ouder en de verwachting is dat de gemiddelde leeftijd de komende 40 jaar zal stijgen naar rond de 90 jaar.
  • De technologische ontwikkeling: jongeren groeien met digitale middelen op en deze mogelijkheden zullen de arbeidsmarkt sterk beïnvloeden.
  • De sociaal- geografische ontwikkeling zorgt er voor dat de wereld steeds meer een dorp wordt en we steeds meer op zoek zijn naar de menselijke maat.
  • De ontwikkelingen rond duurzaamheid zorgen voor grote veranderingen op het gebied van arbeid.

We voelen dat er veranderingen gaande zijn. Oude zekerheden werken niet voldoende. Een vast contract voor 40 jaar is vandaag de dag niet meer realistisch. Het werk zelf verandert sterk door bovenstaande ontwikkelingen en de vraag is natuurlijk of je als werknemer voldoende bij blijft. Je moet regelmatig worden bijgeschoold.

Veel jongeren hebben geen beeld bij een beroep, of bij de functies die er zijn. De laatste jaren worden jongeren in VMBO en MBO gerichter voorbereid op de loopbaan met aandacht besteed aan loopbaanoriëntatie. Welke kwaliteiten heb je, voor welk werk loop je warm, welk netwerk heb je? Maar als je dat weet, hoe bereik je dan de gewenste positie?

Tweede spreker Paul Oomens van de MBO raad brengt een belangrijk aspect naar voren: zijn de verschillende organisaties vanuit onderwijs, bedrijfsleven en overheid in staat om elkaar goed te vinden en met elkaar het juiste beleid neer te zetten? Mooi is in ieder geval dat op deze avond al deze partijen aanwezig zijn. Dat is al een verbetering! Nu nog meer met elkaar samenwerken en proberen te werken vanuit het belang van de jongere en niet vanuit de institutie. Blijven we staan op wat elk heeft aan bevoegdheden en regels of durven we over elkaars grenzen heen mee te ontwikkelen?De gemeente kan een grote rol spelen in het faciliteren van het overleg, de verbinding tot stand brengen. Met name in de regio kan Ede een belangrijke rol spelen mede via het Werkgevers Service Punt (WSP)

Daarna vroeg Paul Oomens aandacht voor de oproep vanuit de MBO-raad en het NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) om als gemeente aan te sluiten bij het perspectiefpact. In Trouw en De Gelderlander is hier al eerder aandacht aan besteed, uit de oproep het volgende:

“ Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 138.000 jongvolwassenen van 23 tot 27 jaar structureel op achterstand staan. Zij hebben geen of onvoldoende beroepsopleiding, ervaren belemmeringen in de persoonlijke situatie, hebben soms schulden, hebben negatieve ervaringen met werk en opleiding, en missen vaak ook zelfvertrouwen en een netwerk om uit deze situatie te komen. Doemscenario: een leven lang ‘baantje in-baantje uit’, ‘uitkering in-uitkering uit’. Het gevaar van te weinig aandacht voor deze groep is evident: beperkte maatschappelijke participatie en een relatief grote kans op uiteindelijk toch een beroep op de sociale zekerheid. ‘Een investering in deze jongvolwassenen nú levert op korte termijn rendement op in de vorm van werk en een eigen inkomen. En de maatschappij hoeft de lasten van een langdurige uitkering niet te dragen.’ Wat is het perspectiefjaar? Kernidee van het perspectiefjaar is dat elke jongvolwassene uit de doelgroep met intensieve begeleiding en een maatwerkaanpak toewerkt naar (duurzaam) werk en een inkomen. Dat is ook het doel. De term ‘jaar’ is gekozen vanuit de aanname dat het hier om een afgebakende, intense periode van werk- en leeractiviteiten moet gaan. Het kan dus ook korter en een enkele keer langer. De invulling van het jaar is maatwerk, maar vaste onderdelen zijn scholing (opleiding en training), coaching, een leer-werkplek en een vorm van inkomensvoorziening. Dit kan leiden tot een door de overheid erkend diploma, maar dat hoeft niet.”

Paul Oomens bevestigt dat persoonlijke aandacht en begeleiding van jongeren cruciaal is: een doorgaande begeleiding van jongeren tot ze een volwaardige plek op de arbeidsmarkt hebben. Jongeren vanuit praktijkonderwijs hebben nu recht op 2 jaar begeleiding na het verlaten van de school. De school verzorgt deze begeleiding. Volgens mij zou een soortgelijke regeling ook moeten gaan gelden voor de studenten die afkomstig zijn uit Entree- opleidingen en vanuit niveau 2 opleidingen.

Op 14 maart komt Mohammed Mohandis, no.21 op de PvdA-kandidatenlijst voor de 2e Kamerverkiezingen van 15 maart, naar ROC A12 voor de laatste campagneactiviteiten onder jongeren. Ook gaan Astrid Wagenaar en ik dan met Mohammed in gesprek over het perspectiefjaar!

Kortom: “jongeren op zoek naar werk” komt steeds meer onder de aandacht en dat is van het grootste belang!

Henk Buikema

Henk Buikema

1 Naam: Henk Buikema 2 Leeftijd: geb. jaar: 1955 3 Dagelijks leven: Al meer dan 30 jaar ben ik met heel veel plezier werkzaam in het Middelbaar Beroepsonderwijs in Apeldoorn. Ik geef o.a. Maatschappijleer, lessen over Jeugdzorg en stagedocent in jeugdzorg en kinderopvang. 4 Thuissituatie: Getrouwd met Els, vader van 2 dochters, 1 zoon, 1schoonzoon

Meer over Henk Buikema