Door op 3 december 2015

PvdA: meer betaalbare woningen in Ede

In het debat over de Woonvisie Ede 2030 heeft Karin Bijl aandacht gevraagd voor de uitbreiding van de sociale woningvoorraad. Doorstroming stagneert en wachtlijsten zijn langer dan wenselijk.

de bijdrage

Wij zijn blij met de gepresenteerde woonvisie en kunnen ons goed vinden in de beschreven visie met de uitgewerkte sporen. Echter voor ons als fractie is één spoor uit deze visie veruit het belangrijkste en dat is het uitbreiden van de betaalbare woningvoorraad. Ook door het bewonerspanel wordt dit als het meest belangrijke thema genoemd. Er zijn reeds jaren lang te weinig goedkope huur- en koopwoningen in Ede en de druk op juist dit segment zal de komende tijd alleen maar toenemen. Het uitgangspunt om minimaal de huidige omvang goedkope huurwoningen te behouden onderschrijven wij dus niet:
de ambitie zal moeten liggen bij een duidelijke groei.

Een gevarieerde opbouw van dorpen en wijken streven onderschrijven wij. We willen het college vragen om hierbij goed aan te sluiten bij de huidige en nog te stellen wijkprofielen. Ook bij de nieuwe ontwikkelingen op de kazerneterreinen vragen wij blijvende aandacht voor een gemêleerde bouw.
Onze woningvoorraad bestaat grotendeels uit bestaande bouw. Bij deze woningen worden investeringen in duurzaamheid door woningbouwcorporaties vaak belemmerd, omdat deze niet doorberekend kunnen worden in de huur van de sociale woningen. We willen nu juist niet dat deze huren omhoog gaan. Graag willen we dat oplossingen gezocht worden om de winst van deze investeringen bijvoorbeeld te verdelen tussen coöperaties en huurders. Zo ontstaat een win-win situatie. We zijn blij dat in de duurzaamheidsnota ook ruimte voor huurders is gemaakt om zelf te investeren.

De doorstroom van ouderen naar meer passende woningen blijft achter. Een nieuw appartement is doorgaans duurder dan de huidige woning. Er zal dus geld bij moeten. wellicht zijn een huurtoeslag voor ouderen of een doorstroomtoeslag ideeën om de doorstroom op gang te krijgen.  We vragen het college mogelijkheden te onderzoeken om de drempels hiervoor te verlagen. En of het mogelijk is de behoefte naar zorgwoningen bij de wijkprofielen te concretiseren.
Verder worden in deze visie worden nogal wat rollen bij derden benoemd. Hoe gaat de gemeente deze partijen activeren?

Het is goed dat het college in het memo ‘Tijdelijke en permanente uitbreiding sociale woningmarkt’ de roep om meer woningen serieus neemt en een voorstel heeft om maatregelen te nemen om op korte termijn zaken concreet op te pakken. De wethouder heeft toegezegd dat de genoemde aantallen aanvullend zijn op de Woonvisie.