Door op 10 juli 2016

Voedselverspilling, schulden, laaggeletterdheid, solliciteren

Voor deze onderwerpen heeft onze fractie via moties speciale aandacht gevraagd in het debat in de Edese raad over de Perspectiefnota 2017-2020. In deze nota legt het Edese College de plannen voor de toekomst voor aan de raad. Er zijn door 9 partijen in totaal 35 moties en amendementen ingediend, waarvan wij er 4 voor onze rekening hebben genomen.  In onze visie op de nota hebben we op 30 juni aandacht gevraagd voor de toenemende tweedeling in onze samenleving. Dat gebeurt op vele terreinen. Op 4 genoemde punten hebben we op 7 juli via een motie gevraagd concreet actie te ondernemen.

Voor Ede is het thema Food een belangrijk speerpunt: voor de economie, scholing, werkgelegenheid, profilering. We werken er hard aan om gezonde voeding voor iedereen bereikbaar te maken en mensen bewust te maken van het belang daarvan. Voedselverspilling is wereldwijd schrikbarend: ca 30% van alles wat er geproduceerd wordt, wordt verspild. In deze motie vragen we daar extra aandacht voor en deze is door de raad aangenomen:2016-07-07 Motie PPN tegengaan voedselverspilling aangenomen

De PvdA vecht voor gelijke kansen voor iedereen. Jongeren die schulden maken, maken een valse start. Maar velen van hen krijgen gelukkig via de schuldhulpverlening de kans om een nieuwe start te maken. Als zij echter een studie op willen pakken zijn schulden soms een belemmering, omdat zij dan niet  aanmerking komen voor een lening via studiefinanciering. Gelukkig vindt een meerderheid van de raad dat onderzocht moet worden hoe groot het probleem is en hoe we Edese jongeren via maatwerk hierbij kunnen helpen. 2016-07-07 PPN studeren ondankS schulden aangenomen

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 9 (!) volwassen inwoners in ons land laaggeletterd is. Dat betekent niet voldoende kunnen lezen of schrijven, en dus ook dat men geen toegang heeft tot allerlei digitale informatie, kennis etc. Dat zijn in Ede ca. 12.500 mensen. Er zijn tal van projecten om dit te verbeteren. Daarmee bereiken we vooral mensen die Nederlands als tweede taal leren. Maar: liefst 65% van de laaggeletterden, in Ede 8000 mensen, zijn autochtone Nederlanders. Wij hebben gevraagd daar meer aandacht aan te schenken, en een ruime meerderheid van de raad is het met ons eens:2016-07-07 Motie PPN laaggeletterdheid aangenomen

Solliciteren is voor veel mensen lastig. Je schrijft een brief, wordt zonder motivatie afgewezen en vraagt je af: komt het door mijn buitenlandse naam? mijn leeftijd?  omdat ik een vrouw ben?  etc. De PvdA heeft gevraagd of de Gemeente Ede een proef met anoniem solliciteren wil starten. Niet omdat we de gemeente niet vertrouwen, maar omdat we inzicht willen hebben of dat verschil maakt. Teveel partijen zagen net als het College teveel obstakels en dus is ons voorstel niet overgenomen, helaas.2016-07-07 MOTIE PPN PILOT anoniem solliciteren bij de gemeente Ede afgewezen

Als u meer wilt weten van de overige moties en amendementen van 7 juli en wilt weten hoe de diverse partijen gestemd hebben, kunt u dat hier vinden:2016-07-07 PPN Overzicht ingediende amendementen